Ons professioneel aanbod voor de bedrijfswereld
0800 35 211
Menu
REACH - de europese wetgeving voor chemische stoffen

REACH verwijst naar de Europese verordening voor chemische stoffen voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Het moet een hoog niveau van bescherming garanderen voor mens en milieu.

Algemene informatie over REACH

De Europese verordening voor chemische stoffen REACH trad in 2007 in werking. REACH staat voor de afkorting van “Regulation concerning the registration (registratie), evaluation (evaluatie), authorisation (autorisatie ) and restriction (beperking) of chemicals“. De verordening is wereldwijd een van de strengste voor chemische stoffen.

Wanneer stoffen in een hoeveelheid van minstens één ton per jaar in Europa worden geproduceerd of gebruikt, moeten deze stoffen sinds de inwerkingtreding van de REACH-verordening worden geregistreerd bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in de Finse hoofdstad Helsinki. In principe is REACH van toepassing op alle chemische stoffen die in de EU worden geproduceerd of gebruikt, ook op stoffen in mengsels of producten.

REACH stipuleert strikte voorschriften wanneer stoffen als bijzonder gevaarlijk worden geclassificeerd: dan wordt ofwel een speciale vergunning voor de productie of het gebruik verleend ofwel wordt de omgang met de stof dienovereenkomstig beperkt.

Chemicaliën die als bijzonder zorgwekkend bekend staan, zijn:

  • Kankerverwekkende stoffen
  • Genetisch schadelijke stoffen
  • Stoffen die de vruchtbaarheid schaden
  • Stoffen die niet in het milieu kunnen worden afgebroken, zich in mens en dier ophopen en giftig zijn
  • Stoffen die niet in het milieu kunnen worden afgebroken, zich in mens en dier ophopen en die vermoedelijk, maar nog niet aantoonbaar giftig zijn.

Stoffen met een vergelijkbaar gevaarlijk effect (bijvoorbeeld door een hormonaal effect)

REACH: verantwoordelijkheid van de bedrijven tijdens de omgang met chemicaliën

Volgens de oude wetgeving inzake chemische stoffen was het de taak van de autoriteiten om de veiligheid tijdens de omgang met chemicaliën te controleren. Dit resulteerde vaak in hiaten op het gebied van informatie en veiligheid evenals lange en omslachtige procedurele kwesties. De REACH-verordening vereist nu dat fabrikanten, importeurs en gebruikers hun chemicaliën zelf registreren en zelf verantwoordelijk zijn voor hun veilig gebruik. De risico's die van de stoffen uitgaan, moeten door de fabrikanten en gebruikers zelf worden geëvalueerd als de geproduceerde of ingevoerde hoeveelheid tien ton per jaar of meer bedraagt. Hierbij geldt: “Geen gegevens – geen markt“: als een chemische stof niet correct is geregistreerd, mag ze ook niet worden gebruikt.

De autoriteiten evalueren de registraties van de bedrijven. Geselecteerde chemicaliën worden gescreend om te zien of ze bijzonder zorgwekkende eigenschappen hebben en een risico vormen voor mens of milieu. In principe is er geen officiële vergunningsplicht in de EU voor chemische stoffen: in principe is er een algemeen gebruiksverbod van waaruit ECHA (het Europees Agentschap voor chemische stoffen) een vergunning kan uitspreken. De fabrikant of gebruiker moet daarbij aantonen dat hij met de risico's van de chemische stoffen kan omgaan of dat het voordeel groter is dan het gegeven risico.

De chemische stoffen zijn geclassificeerd en geëtiketteerd. Daarbij geldt de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 die in 2009 in werking trad. 

Waarom REACH?

Er zijn heel wat goede redenen voor de Europese verordening voor chemische stoffen REACH:

  • REACH werd uitgevaardigd als een chemicaliënverordening om de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico's die chemicaliën met zich meebrengen. Beperkingen en verbodsbepalingen met betrekking tot de productie en het gebruik van chemische stoffen waarvan de risico's niet kunnen worden beheerst, voorkomen onredelijke risico's. Op de lange termijn moeten de gevaarlijkste chemicaliën worden vervangen door minder gevaarlijke.
  • Tegelijkertijd wil REACH het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU versterken.
  • REACH moet ook alternatieve methoden bevorderen voor het bepalen van de schadelijke effecten van stoffen om dierproeven te verminderen.
  • REACH dient de bestaande chemicaliënwetgeving uniform te maken en zorgt voor een adequatere verdeling van de bevoegdheden. Niet in het laatst zorgt de nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen ook voor een betere communicatie in de toeleveringsketen en zorgt ervoor dat alle spelers in de toeleveringsketen beter op de hoogte zijn van de eigenschappen van de stoffen die zij gebruiken.