Lesezeit: 3 Minuten

Milieuvriendelijke afvalverwerking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Des te belangrijker is de professionele verwerking van industrieel- en bedrijfsafval. Voor ondernemers is het aan de ene kant van belang om milieuvriendelijk te handelen, aan de andere kant moet met een goed doordacht concept voor afvalverwerking ook tijd en geld worden bespaard. De kunst zit hem erin hier een goede balans in te vinden.

Grote hoeveelheden industrieel- en bedrijfsafval onderscheiden zich niet van normaal huisafval en kunnen in de klassieke vuilniscontainers worden geworpen. Maar er is ook speciaal afval waarvan de verwerking aan bepaalde eisen en voorschriften moet voldoen.

Wat is bedrijfsafval?

Veel soorten bedrijfsafval vinden we ook in particuliere huishoudens: restafval, papier en karton, glas, groenafval, plastic etc. Zulk bedrijfsafval kunt u op dezelfde manier afvoeren als thuis: u scheidt het afval en gooit het in de betreffende afvalbakken, die door de afvalverwerker worden opgehaald.

Vooral in industriële bedrijven komt echter ook ander afval voor, zoals:

  • Oude olie
  • Bouwafval
  • Chemicaliën
  • Elektronisch afval
  • Hout
  • Grofvuil
  • Kunststoffen

Net zoals particuliere huishoudens moeten ondernemingen dit bedrijfsafval sorteren. Gevaarlijk en chemisch bedrijfsafval dient apart te worden opgeslagen in speciale kasten en containers. Dit moet worden opgehaald door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf. Daarnaast gelden er voor industriële bedrijven ook nog een aantal bijzondere voorschriften i.v.m. gevaarlijk afval. Hierover leest u meer in onze gids over chemisch afval afvoeren.

Wet- en regelgeving voor het afvoeren van bedrijfsafval

Voor afvalstoffen is er allereerst de Europese Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen, die de basis vormt van alle Europese wetgeving voor afval. Hierin wordt al het voorkomende afval gedefinieerd en wordt er aandacht besteed aan de mogelijke gevaren van bepaald afval. Deze richtlijn geldt als de basis voor afvalwerking, zowel voor bedrijven als particulieren.

Daarnaast zijn er talrijke andere – internationale en nationale – wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen, die ervoor moeten zorgen dat afval op de juiste manier wordt verwerkt. U vindt in deze wetgeving voorschriften die schade aan het milieu moeten voorkomen en recyclage in de hand moeten werken. Naast de ‘Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen’ zijn er andere Europese initiatieven, zoals het ‘EU-actieplan voor circulaire economie’ en de onderstaande richtlijnen:

  • Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval
  • Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

Naast deze Europese richtlijnen bestaat er ook een nationale wetgeving voor afvalstoffen. Doordat het milieubeleid in België een bevoegdheid is van de gewesten, zijn de regels niet helemaal hetzelfde in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), al zijn deze wel gelijkaardig, aangezien het gaat om de implementering van de Europese regelgeving. Het blijft in elk geval belangrijk om na te gaan welke concrete regels van toepassing zijn in uw gewest.

In Vlaanderen zijn onder andere het VLAREMA en het Materialendecreet van belang. Hierin staat bijvoorbeeld de belangrijke verplichting opgenomen om een afvalstoffenregister bij te houden (art. 7.2.1.1 VLAREMA). In het BHG zijn er dan weer de Ordonnantie betreffende afvalstoffen en het Besluit van 01/12/2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Als u niet zeker bent over de toepasselijke regels kan u altijd gespecialiseerde organisaties als hulplijn contacteren. In Vlaanderen is er de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en voor Brussel kan u meer informatie vinden op de site van ‘Leefmilieu Brussel’.

In ons artikel over de milieuwetgeving voor bedrijven vindt u meer informatie over afvalbeheer, milieuvergunningen voor bedrijven en het afvoeren van bedrijfsafval.

Sorteren en ophalen van bedrijfsafval

Het bedrijfsafval moet altijd gesorteerd worden voor het wordt opgehaald. Dit geldt in de drie gewesten, al verschilt het aantal categorieën waarin wordt gesorteerd wel. In Vlaanderen gaat het om 24 verschillende categorieën. Op de website van OVAM kan u een PDF downloaden waarin deze categorieën worden opgesomd. Ook in het BHG moet er worden gesorteerd, die categorieën kan u terugvinden op de site van Leefmilieu Brussel.

In elk van de gewesten is het ook verplicht om een beheersovereenkomst af te sluiten voor het ophalen van uw bedrijfsafval, tenzij dit met de gewone ophaalronde van de gemeente kan gebeuren (dit kan enkel bij beperkte hoeveelheden en de gemeente kan dit weigeren). De ophaler van het afval moet bovendien geregistreerd zijn. De ophaler van uw bedrijfsafval kan u ook verder informeren over eventuele bijkomende verplichtingen verbonden aan uw afval.

Het is ook interessant om na te gaan of de verwerker van uw afval aangesloten is bij Valipac, omdat u dan in aanmerking kan komen voor premies als u correct sorteert.

Verschillende afvalbakken voor de verwerking van bedrijfsafval

Om het scheiden van afval gestroomlijnd vorm te geven in uw bedrijf, zijn er vuilnisbakken en (rol)containers in veel verschillende soorten en maten. Afvalbakken van kunststof of edelstaal zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Alles dat moet worden gerecycleerd kunt u in kringloop afvalbakken gooien en al het gevaarlijke afval kunt u opslaan in speciale kasten en containers. Zo maakt u de scheiding van afval niet alleen eenvoudig en comfortabel, maar ook veilig.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – dlewis33