Voorwaarden & Privacy
Hier vindt u onze voorwaarden en privacyregelingen.
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de
Levering van Goederen en Diensten

Oktober 2022 - versie 1.0.

I. Definities

De navolgende in deze Algemene Voorwaarden voor de Levering van Goederen en Diensten gebruikte woorden, zowel in het enkelvoud als meervoud, die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

 

-       Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden voor de Levering van Goederen en Diensten.

-       Diensten: alle door of in opdracht van Jungheinrich te verrichten werkzaamheden voor de Klant met betrekking tot een Overeenkomst, waaronder ook Preventief Onderhoud, Full Service en overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, met inbegrip van de montage van Magazijnrekken en toebehoren.

-       Full Service: de Full Service dienstverlening aan de Goederen zoals nader omschreven in artikel VI. van de Algemene Voorwaarden.

-       Goederen: alle door Jungheinrich aan de Klant te leveren Goederen, met inbegrip van Magazijnrekken en toebehoren.

-       Jungheinrich: de naamloze vennootschap Jungheinrich met maatschappelijke zetel te Esperantolaan 1, 3001 Leuven (Heverlee), België en ondernemingsnummer 0415.997.465.

-       Klant: een professionele klant die verklaart een onderneming te zijn en die Goederen en/of Diensten afneemt van Jungheinrich.

-       Magazijnrekken: een stellingenconstructie voor goederenopslag geleverd door Jungheinrich, resp. de stellingenconstructie die reeds eigendom is van de Klant. Rekken aangeboden en geleverd door Jungheinrich PROFISHOP zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.

-       Occasie: alle tweedehands Goederen verkocht door Jungheinrich.

-       Overeenkomst: een Overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, gesloten tussen de Partijen, tot het leveren van Goederen en/of Diensten.

-       Partijen: de Partijen bij een Overeenkomst, te weten Jungheinrich en de Klant. Afzonderlijk “Partij” te noemen.

-       Preventief Onderhoud: het Preventief Onderhoud van de Goederen zoals nader omschreven in artikel VI. van de Algemene Voorwaarden.

-       PROFISHOP: de online webshop Jungheinrich PROFISHOP die toegankelijk is via de volgende link

        https://www.jungheinrich-profishop.be.

 

II. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de levering van de Goederen en Diensten door Jungheinrich. Jungheinrich behoudt zich evenwel het recht voor per individuele opdracht bijkomende voorwaarden toe te voegen.
 2. De Klant erkent een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaardt de inhoud zonder voorbehoud. Andere voorwaarden die voorkomen op de bestelbon, in correspondentie of andere documenten uitgaande van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan Jungheinrich. Aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen de Partijen.
 3. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. In geval van een bestaande handelsrelatie zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten of transacties met de Klant, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.

 

III. Totstandkoming en voorwerp van de Overeenkomst

 1. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offertes en de prijsopgaven door Jungheinrich bedraagt behoudens afwijkende bepaling in de documenten zelf, dertig (30) dagen vanaf offertedatum.
 2. Alle offertes worden op basis van de door de Klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt Jungheinrich zich het recht voor om een aanvullende offerte op te stellen.
 3. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om bestekkosten aan te rekenen aan de Klant.
 4. De overgemaakte foto’s, tekeningen en/of modellen en meer algemeen, alle aan de Klant verstrekte informatie, blijven steeds (intellectuele) eigendom van Jungheinrich of behoren tot haar knowhow en bedrijfsgeheimen en kunnen derhalve niet zonder haar instemming worden aangewend of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd.
 5. De Klant mag de ontvangen offerte, in haar geheel of gedeeltelijk, niet overmaken aan een derde, in het bijzonder concurrerende ondernemingen, zonder de voorafgaande toestemming van Jungheinrich.
 6. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling nadat deze door Jungheinrich werd geplaatst bij de fabriek of indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering of indien de Klant nalaat om de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te bezorgen. Indien en voor zover Jungheinrich ermee zou instemmen om de door de Klant verzochte wijzigingen aan de bestelling aan te brengen, zal zij de impact op de levertermijn en/of de hiermee gemoeide meerkosten communiceren aan de Klant. Deze meerkosten zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.
 7. Overeenkomsten tussen de Klant en Jungheinrich komen slechts tot stand indien en voor zover Jungheinrich een schriftelijke orderbevestiging van de bestelling aan de Klant heeft gezonden. Alleen de schriftelijke orderbevestiging van de Overeenkomst van Jungheinrich is bindend voor de beschrijving van de inhoud en omvang van de Overeenkomst.
 8. Voor Goederen en/of Diensten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of schriftelijke orderbevestiging van de bestelling door Jungheinrich wordt verzonden, wordt de factuur tevens als bevestiging van de Overeenkomst aangemerkt, waarbij die factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 9. Indien naar het redelijke oordeel van Jungheinrich de financiële positie van de Klant dit vereist, is Klant verplicht op eerste verzoek van Jungheinrich onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten voordele van Jungheinrich te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst. Laat de Klant na dit tijdig te doen, dan is Jungheinrich gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 10. In geval van annulatie van de bestelling van de Goederen en/of Diensten, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Jungheinrich een forfaitaire vergoeding van minstens 30% (voor serie Goederen) en minstens 60% (voor systeem Goederen en Magazijnrekken) van de overeengekomen prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Ten dien einde behoudt Jungheinrich de voorschotten ten titel van schadevergoeding. Jungheinrich houdt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor een bijkomende vergoeding te vorderen als de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie hoger is.
 11. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om tijdens de leveringstermijn wijzigingen aan te brengen in ontwerp en vorm van de Goederen en/of Diensten, voor zover de te leveren Goederen en/of Diensten daardoor niet fundamenteel worden gewijzigd.

 

IV. Levering van de Goederen en/of Diensten

 1. De leveringstermijnen (met inbegrip van de montagetermijnen voor Magazijnrekken), zoals vermeld in de orderbevestiging of op andere documenten uitgaande van Jungheinrich, zijn niet bindend. Zij zijn slechts indicatief. Overschrijding ervan kan bijgevolg geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Jungheinrich levert de Goederen en/of Diensten op werkdagen (d.i. maandag t.e.m. vrijdag, Belgische feestdagen uitgesloten) tijdens de normale werkuren.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen van Jungheinrich ex works, op de tussen Partijen overeengekomen plaats van levering, Incoterms® 2020. Indien Partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele Overeenkomst, geldt deze afwijkende leveringswijze uitsluitend ten aanzien van deze Overeenkomst en niet tevens voor andere Overeenkomsten tussen dezelfde Partijen.
 4. De Klant is gehouden (op zijn kosten) alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor gebruiksklare aflevering. Voor de levering van Magazijnrekken gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 5. Het materiaal wordt aangeleverd op een vrachtwagen, oplegger of dergelijke, franco voor het magazijn waar de montage plaatsvindt. De kosten voor het afladen vanaf de vrachtwagen en het transport tot de plaats van de montage zijn voor de rekening van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. In het algemeen wordt het materiaal gebundeld aangeleverd zodat een efficiënt laden en lossen mogelijk is. Om de kosten voor het afladen en naar binnen transporteren zo beperkt mogelijk te houden, vestigt Jungheinrich de aandacht op de volgende belangrijke punten: de aanwezigheid van een verharde weg tot aan het betrokken pand, de toegang voor vrachtwagens, dan wel het verticaal of horizontaal lossen van het materiaal tot in het pand, de aanwezigheid van een geschikte vorkheftruck of stapelaar met chauffeur. Als hiermee geen rekening gehouden is, kunnen extra kosten voor de Klant aangerekend worden.
 7. In geval tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten voor de levering van meerdere Goederen, verklaart de Klant er zich mee akkoord dat deze Goederen individueel en op verschillende tijdstippen geleverd kunnen worden.
 8. De Goederen worden geleverd met een minimale hoeveelheid brandstof of een minimaal opgeladen batterij, in functie van en/of nodig voor de levering van de Goederen.
 9. De risico-overgang vindt uiterlijk plaats op het moment van de levering van de Goederen en/of de voltooiing van de Diensten. Vanaf dat moment komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de Goederen of Diensten en/of derden mocht ontstaan en de hiermee verband houdende kosten voor rekening van de Klant. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Jungheinrich de Goederen en/of Diensten conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch de Klant om welke reden dan ook niet afneemt.
 10. De Klant is verplicht de Goederen in ontvangst te nemen op het moment van de geplande levering zoals gecommuniceerd door Jungheinrich. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, of de geplande levering verhindert dan is Jungheinrich gerechtigd de Goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslag- en vervoerkosten, verschuldigd zijn. De minimale stockage kost bedraagt 500 EUR per dag per Goed, te rekenen vanaf de dag van geplande levering tot de dag van effectieve levering of annulatie.
 11. Tenzij met uitdrukkelijke instemming van Jungheinrich, kan de Klant de levering slechts weigeren indien de Goederen en/of Diensten niet conform de bestelling zijn of gebreken vertonen. In dat geval moet de weigering onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk en gedetailleerd aan Jungheinrich worden gemeld. Aanvaarding kan niet worden geweigerd indien slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen zich hebben voorgedaan dan wel voordoen of anderszins op basis van onredelijke gronden.
 12. De ondertekening van de leverbon voor de Goederen of het servicerapport voor de Diensten door de Klant of door de door hem aangestelde derde heeft de aanvaarding tot gevolg. Partijen aanvaarden daarenboven uitdrukkelijk dat, indien de Klant weigert de leverbon en/of het servicerapport te ondertekenen en nalaat om de redenen van zijn weigering alsook de bewijzen ter staving hiervan binnen een termijn van 48 uur na levering mee te delen, de Klant onweerlegbaar geacht wordt de levering aanvaard te hebben. De Goederen en/of Diensten worden bijgevolg geacht conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.
 13. In geval van montage van Magazijnrekken gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 14. In geval van projecten van een zekere omvang en/of complexiteit besluit Jungheinrich, naar haar eigen discretie, tot de volgende procedure:
 15. Bij de voltooiing van de montagewerken nodigt Jungheinrich de Klant schriftelijk uit op een bepaalde datum en uur over te gaan tot het nazicht van de installatie en het verlenen van de oplevering.
 16. De inspectie van de montagewerken met het oog op de oplevering, zal gebeuren in aanwezigheid van Jungheinrich en de Klant of in aanwezigheid van een daartoe speciaal gevolmachtigde lasthebber die bevoegd is de protocollen te ondertekenen.
 17. Indien er geen opmerkingen zijn, wordt het protocol van de oplevering in tweevoud opgemaakt en door alle Partijen ondertekend.
 18. Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, worden deze in detail in het proces-verbaal van de voorlopige of definitieve oplevering vermeld en wordt de datum bepaald waarop deze werken moeten zijn uitgevoerd en beëindigd. Dergelijke kleine gebreken vormen echter geen aanleiding tot uitstel van betaling.
 19. Indien de Klant weigert tot oplevering over te gaan, dan meldt hij dit aan Jungheinrich per aangetekend en gemotiveerde schrijven binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de aangetekende uitnodiging tot oplevering. De Klant erkent uitdrukkelijk dat enkel substantiële gebreken, welke de werking en/of de ingebruikname verhinderen, aanleiding kunnen geven tot weigering van de oplevering.
 20. Indien de Klant de uitnodiging echter zonder gevolg laat, wordt hij geacht de montagewerken en de Magazijnrekken te hebben aanvaard.
 21. Het in gebruik nemen van de gemonteerde Goederen, geldt eveneens als stilzwijgende oplevering in hoofde van de Klant.
 22. In geval Jungheinrich niet tot de procedure zoals vermeld in voormelde paragraaf a. besluit, kan de Klant de levering slechts weigeren indien de Goederen en/of Diensten niet conform de bestelling zijn of gebreken vertonen. In dat geval moet de weigering onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) dagen nadat Jungheinrich de werf verlaten heeft schriftelijk en gedetailleerd aan Jungheinrich worden gemeld. Aanvaarding kan niet worden geweigerd indien slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen zich hebben voorgedaan dan wel voordoen of anderszins op basis van onredelijke gronden. Indien de Klant nalaat om de redenen van zijn weigering alsook de bewijzen ter staving hiervan binnen een termijn acht (8) dagen nadat Jungheinrich de werf verlaten heeft mee te delen de Klant onweerlegbaar geacht wordt de levering aanvaard te hebben. De Goederen en/of Diensten worden bijgevolg geacht conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.
 23. Occasie Goederen worden door de Klant aanvaard in de over-eengekomen staat waarin zij zich bevinden.

 

V. Instructie en installatie

 1. Jungheinrich zal de Klant een handleiding of instructieboek met informatie over de constructie, werking en behandeling van Goederen verschaffen. Deze handleiding zal via de website van Jungheinrich toegankelijk zijn. Op verzoek van de Klant kan een handleiding op een papieren drager worden verleend. Indien beschikbaar is de handleiding op verzoek in een andere taal te verkrijgen via de website van Jungheinrich.
 2. Een handleiding voor Occasiegoederen wordt verschaft voor zover deze beschikbaar is.
 3. Indien Jungheinrich Goederen levert, draagt Jungheinrich slechts zorg voor de installatie of montage, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. De montage en demontage van door de Klant aangeleverde toebehoren is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Indien en voor zover Jungheinrich zorg draagt voor de montage van Magazijnrekken (i.e. het oprichten, samenvoegen, wijzigen en installeren van Magazijnrekken volgens de technische voorschriften van Jungheinrich) gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 5. De te monteren Magazijnrekken zijn overeenkomstig de orderbevestiging van Jungheinrich. De opstellingswijze is volgens de overeengekomen tekening, schets of omschrijving. Wijzigingen in de montage of opstellingen zullen als meer-/ minderwerk worden verrekend. Als meerwerk ontstaat, dan dient de Klant rekening te houden met extra kosten die ontstaan door de inzet van montagehulpmiddelen zoals een heftruck, rolsteiger, betonzaag etc., door loon, door wacht- en reisuren en door extra reis- en verblijfkosten. Deze worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.
 6. Tijdens de uitvoering van de montagewerken zal de Klant instaan voor de bewaking van de werf en de hieruit voortvloeiende risico’s op zich nemen. Elke door Jungheinrich geleden schade, met inbegrip van diefstal, te wijten aan een gebrekkige bewaking, zal volledig worden vergoed door de Klant.
 7. De Klant zal onverwijld een gekwalificeerd persoon als projectleider aanwijzen, die door de Klant gemachtigd is om in zijn naam bindende beslissingen te nemen. Tevens dient de Klant dan uit eigen beweging alle gegevens ter beschikking te stellen m.b.t. de ligging van verdekte nutsleidingen (stroom, gas en water etc.). Voorts dient de Klant op eigen kosten zorg te dragen voor:
 8. De voor de montage en inbedrijfstelling benodigde apparatuur en materialen, met inbegrip van schragen, hijsgereedschappen, kranen etc;
 9. Specifieke veiligheidskleding en -voorzieningen, die uitzonderlijk voor een bepaalde montage vereist zijn.
 10. De Klant draagt de verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde zaken zijn geregeld vóórdat de Goederen worden aangeleverd en de montageploeg van Jungheinrich arriveert:
 11. De vloer voldoet qua draagvermogen, vlakheid e.d. aan de eisen, eventueel afzonderlijk gespecificeerd door Jungheinrich;
 12. De ruimte waar de Goederen aangevoerd en gemonteerd worden dient opgeruimd en schoon zijn;
 13. Ingeval van binnenwerken moeten wanden en plafonds, deuren en ramen reeds geplaatst zijn voor de geplande aanvangsdatum van de montage;
 14. Tijdens de montage moet ongehinderd gewerkt kunnen worden;
 15. De Klant dient voor de afvoer van het verpakkingsmateriaal te zorgen;
 16. De Klant is verplicht haar medewerkers die meewerken aan de montage voldoende te verzekeren.

 

VI. Onderhoudsdiensten

 1. Algemeen

1.1.  Overeenkomsten inzake de levering van Preventief Onderhoud of Full Service komen slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging van Jungheinrich.

1.2.  In het geval van een bestaande handelsrelatie waarbij de Klant reeds over een redelijk aantal Goederen beschikt met een Preventieve Onderhoudsovereenkomst, wordt de Preventieve Onderhoudsovereenkomst geacht eveneens tot stand te zijn gekomen voor de nieuwe levering, behoudens uitdrukkelijk voorbehoud door een van de Partijen.

 1. Preventief Onderhoud

2.1.  Gedurende de looptijd van een Overeenkomst tot Preventief Onderhoud zal Jungheinrich, voor zover van toepassing, volgens de in de onderhoudsovereenkomst vermelde frequentie, Preventief Onderhoud aan de in de onderhoudsovereenkomst vermelde Goederen uitvoeren. Onder Preventief Onderhoud wordt verstaan: het controleren, smeren, afstellen en bijvullen van de Goederen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

2.2.  De prijs per onderhoud zoals gestipuleerd in de onderhoudsovereenkomst omvat de verplaatsingskosten en de arbeidstijd voor de uitvoering van het Preventief Onderhoud. Eventueel benodigde smeermiddelen, reinigingsmiddelen, onderdelen of filters maken geen onderdeel uit van deze prijs en zullen gefactureerd worden aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

2.3.  Jungheinrich zal de Diensten in het kader van Preventief Onderhoud uitvoeren volgens de frequentie zoals bepaald in de onderhoudsovereenkomst.

2.4.  Het Preventief Onderhoud wordt uitsluitend uitgevoerd naargelang de beschikbaarheden van Jungheinrich en desgevallend na voorafgaandelijke afspraak tussen de Partijen tijdens de werkuren zoals bepaald in artikel IV.2. van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een afspraak is gemaakt maar Jungheinrich de Diensten niet kan uitvoeren om redenen toerekenbaar aan de Klant, dan is Jungheinrich gerechtigd om kosten in rekening te brengen ter dekking van de verloren arbeidstijd en verplaatsing.

2.5.  De in de onderhoudsovereenkomst gestipuleerde prijs is jaarlijks herzienbaar vanaf januari. Een stilzwijgende of contractuele afstand gedurende het lopende jaar houdt geen verzaking in van deze jaarlijkse aanpassing wijzigt geenszins het recht van Jungheinrich op een prijsaanpassing in de erop volgende jaren.

2.6.  De Overeenkomst tot Preventief Onderhoud wordt gesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst schriftelijk (d.w.z. e-mail volstaat) op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij gebrek van opzeg of in geval van onregelmatige opzeg is de Klant gehouden tot een vervangende vergoeding.

 1. Full Service

3.1.  Full Service is gebaseerd op de analyse van de bedrijfsomstandigheden van de Goederen die door Jungheinrich en de Klant werd opgemaakt. De Klant verbindt zich ertoe elke wijziging aan de bedrijfsomstandigheden onmiddellijk schriftelijk aan Jungheinrich te melden. Partijen aanvaarden dat een dergelijke wijziging aanleiding kan geven tot een herziening van de overeengekomen prijs, of, als Jungheinrich dit noodzakelijk acht, tot de verbreking van de Overeenkomst.

3.2.  Full Service omvat de volgende dienstverlening:

 1. periodieke uitvoering van preventief onderhoud;
 2. herstellingen die het gevolg zijn van normale slijtage bij een correct gebruik van de Goederen volgens de richtlijnen van Jungheinrich, zoals bepaald in de gebruikshandleiding, en overeenkomstig analyse van de bedrijfsomstandigheden;
 3. verplaatsingen, afgelegde kilometers en arbeidstijd, noodzakelijk voor de werkzaamheden opgesomd in punt a. en b. van huidig artikel;
 4. levering en installatie van wisselstukken, noodzakelijk voor de werkzaamheden opgesomd in punt a. en b. van huidig artikel;
 5. indien het Goed is uitgerust met een lithium-ion (Li-ion) batterij, omvat Full Service eveneens de volgende service op de li-ion batterij:
 6. uitwendige visuele inspectie
 7. controle van pooldoorvoeringen
 8. test van de batterijfunctie
 9. update van de batterij-software (indien nodig).

3.3.  Volgende prestaties zijn uitdrukkelijk uitgesloten van Full Service, en de kosten voor deze prestaties blijven voor rekening van de Klant:

 1. herstelling van schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, verkeerdelijk gebruik, (opzettelijke) fout en/of weerswisselvalligheid;
 2. onderhoud, herstelling en/of vervanging van onderdelen, niet door Jungheinrich geleverd;
 3. gedeeltelijke of gehele revisie van de Goederen;
 4. werken in bijzondere omstandigheden, zoals in koelruimten en bijtende omstandigheden, tenzij in de bedrijfsomstandigheden vermeld;
 5. herstelling van schade en defecten aan de Goederen die het gevolg zijn van wijzigingen die niet door techniekers in opdracht van Jungheinrich zijn aangebracht.

3.4.  Volgende prestaties maken aanvullend deel uit van Full Service, indien en voor zover de Klant overeenkomstig de analyse van de bedrijfsomstandigheden voor deze optie heeft gekozen:

 1. Batterijservice op loodzuurbatterijen: een jaarlijks onderhoud van de batterij, bestaande uit volgende elementen:
 2. Basisreiniging
 3. Meten van spanning en elektrolytdichtheid
 4. Controle van het elektrolytniveau
 5. Controle van kabeluiteinden, connectoren en kabels
 6. Controle van Aquamatik (indien van toepassing ook elektrolytcirculatie)
 7. Milieuvriendelijke verwerking van afvalstoffen

         De Klant heeft een capaciteitsgarantie van 1.250 laadcycli of vijf (5) jaar, beginnende op de datum van de levering en/of indienststelling van de batterij, voor zover aan de algemene gebruiksvoorwaarden werd voldaan. De garantie komt te vervallen wanneer één van beide tijdslimieten, zoals hierboven bepaald, is bereikt. De garantie zal in elk geval komen te vervallen wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd.

3.5.  Herstellingen die overeenkomstig voormelde paragraaf 3.3. niet inbegrepen zijn in Full Service, worden uitgevoerd na goedkeuring van de Klant in welke vorm dan ook, al dan niet na opmaak van een offerte al naargelang de concrete herstelling. Diensten die niet inbegrepen zijn in Full Service worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om bestekkosten aan te rekenen aan de Klant.

3.6.  Verhindering van de Klant om van het Goed gebruik te maken zal geen invloed hebben op het voortduren van de Overeenkomst of op de verschuldigdheid van het maandelijks Full Service bedrag, noch doet dit een recht in hoofde van de Klant ontstaan op de terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeengekomen.

3.7.  De Goederen worden uitgerust met een urenteller. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de Klant om de urenstanden zelf te controleren en op te volgen. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Jungheinrich het recht om de urenstanden periodiek te controleren. Bij overschrijding van het maximum aantal bedrijfsuren per Goed per jaar zoals gestipuleerd in de Overeenkomst, wordt voor elk extra bedrijfsuur een vergoeding aangerekend op basis van de in de Overeenkomst vermelde prijs per meeruur. Facturatie vindt plaats, naar de keuze van Jungheinrich, ofwel aan het einde van het desbetreffende contractjaar, ofwel uiterlijk aan het einde van looptijd van de Overeenkomst. Minuren worden niet terugbetaald. Partijen komen daarnaast overeen dat, conform hetgeen bepaald is in artikel VI.3.1., een overschrijding van de bedrijfsuren aanleiding kan geven tot een herziening van de overeengekomen prijs, of, als Jungheinrich dit noodzakelijk acht, tot de verbreking van de Overeenkomst.

3.8.  Full Service wordt uitgevoerd naargelang de beschikbaarheden van Jungheinrich en desgevallend na voorafgaandelijke afspraak tussen de Partijen tijdens de werkuren zoals bepaald in artikel IV.2. van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een afspraak is gemaakt maar Jungheinrich de Diensten niet kan uitvoeren om redenen toerekenbaar aan de Klant, dan is Jungheinrich gerechtigd om kosten in rekening te brengen ter dekking van de verloren arbeidstijd en verplaatsing.

3.9.  De in de Overeenkomst gestipuleerde prijs voor Full Service is jaarlijks herzienbaar vanaf januari. Een stilzwijgende of contractuele afstand gedurende het lopende jaar houdt geen verzaking in van deze jaarlijkse aanpassing wijzigt geenszins het recht van Jungheinrich op een prijsaanpassing in de erop volgende jaren.

3.10. Het Full Service contract wordt gesloten voor bepaalde duur zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

3.11. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt iedere prestatie in het kader van Full Service exclusief door Jungheinrich uitgevoerd.

3.12. Elke vastgestelde afwijking, storing of schade dient onmiddellijk aan Jungheinrich te worden gemeld.

3.13. Daarnaast aanvaardt de Klant dat elke herstelling, noodzakelijk ten gevolge van een ongeval, tekortkoming van en/of verkeerdelijk gebruik door de Klant, tegen betaling uitsluitend door Jungheinrich wordt uitgevoerd. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de Klant beslist om een dergelijke herstelling niet te laten uitvoeren waardoor het optimaal functioneren van het Goed belemmerd wordt, Jungheinrich niet gehouden is tot nakoming van haar verplichtingen onder Full Service en ook geen verdere verantwoordelijkheid draagt voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

 

VII. Eigendomsvoorbehoud

 1. Jungheinrich behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde Goederen tot de volledige betaling van alle vorderingen die Jungheinrich uit de handelsrelatie met de Klant heeft, inclusief vorderingen uit hoofde van geleverde aanvullende Diensten (bijvoorbeeld montage) zijn ontvangen.
 2. Het is de Klant niet toegestaan Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken buiten de bedrijfsruimte en buiten het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is de Klant verplicht de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afdoende te verzekeren tegen verlies of beschadiging.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Jungheinrich binnen 24 uur nadat hij daarvan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. Jungheinrich is in dat geval gerechtigd om de betreffende Goederen tijdelijk of definitief bij de Klant weg te (laten) halen.
 5. Indien de Klant enige betalingsverplichting niet nakomt, is Jungheinrich gerechtigd de Goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, waaronder het verschaffen van toegang tot de plaats waar de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Jungheinrich is niet gehouden de Klant de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder de kosten van vervoer en opslag, zijn voor rekening van de Klant.
 6. Nadat Jungheinrich de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant heeft weggehaald, zal de Klant worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van het weghalen geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan de Klant in rekening gebrachte bedrag.

 

VIII. Prijzen, facturatie en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief dat van toepassing is op de dag van de schriftelijke orderbevestiging, zoals bedoeld in artikel III.7., voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten, grondstoffen, of transportkosten ondertussen de (fabricatie)kosten vermeerderd hebben.
 3. Eventuele bijkomende kosten, zoals kosten van opslag, verpakking, transport, verzekering, belastingen, im- of exportvergoedingen zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Jungheinrich te Leuven binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door Jungheinrich.
 5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100 EUR.
 6. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Jungheinrich zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst evenals alle lopende bestellingen aangaande Goederen en/of Diensten op te schorten totdat het openstaand saldo volledig is voldaan, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen. Partijen komen expliciet overeen dat zij alle afzonderlijke overeenkomsten als één en ondeelbaar beschouwen voor wat betreft de toepassing van voormelde niet-uitvoeringsexceptie.
 8. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.
 10. Klachten aangaande de facturen dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na factuurdatum worden ingediend en zij dienen zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht. Blijft de Klant evenwel in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is Jungheinrich gerechtigd haar verbintenis op te schorten, onverminderd haar recht op de verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling zoals vermeld in voorgaande bepalingen.
 11. Partijen komen daarnaast uitdrukkelijk overeen dat het niet of gebrekkig naleven door Jungheinrich van eenzijdig door de Klant opgelegde vormvereisten en/of modaliteiten met betrekking tot de facturatie (bv. gebruik van een betalingsplatform) in elk geval geen geldige redenen zijn voor factuurprotest en de Klant niet ontheffen van zijn betalingsplicht.

 

IX. Garantie

 1. Claims van de Klant op basis van gebreken aan de Goederen of toebehoren van Jungheinrich of onbevredigende Diensten en/of specificaties die contractueel zijn overeengekomen, moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na ontdekking en binnen de garantieperiode gedetailleerd omschreven worden gemeld aan Jungheinrich.
 2. In geval van een gebrek in het ontwerp, de kwaliteit of de uitvoering van de geleverde Goed, toebehoren of Diensten, zal Jungheinrich naar haar vrije keuze het deel van de Goederen met gebreken herstellen of vervangen of de Diensten opnieuw uitvoeren. Indien Jungheinrich er niet in slaagt binnen een redelijke termijn te voldoen aan haar garantieverplichtingen, of nalaat om onderdelen met gebreken te herstellen of te vervangen of om de Diensten opnieuw uit te voeren, heeft de Klant recht op een redelijke vermindering van de overeengekomen prijs of de ontbinding van de Overeenkomst, waarbij enkel sprake kan zijn van gedeeltelijke ontbinding van dat deel van de Overeenkomst waarop het gebrek direct betrekking heeft.
 3. Indien de Klant besluit om de betreffende Overeenkomst wegens kwaliteitsgebreken te ontbinden, zal Jungheinrich de teruggave van het betreffende geleverde Goed aanvaarden en de bedragen die door de Klant zijn betaald voor het betreffende geleverde Goed terugbetalen, minus een passende compensatie voor het gebruik van het Goed tot dat moment. De Klant is ertoe gehouden de teruggave van de goederen zoveel mogelijk te faciliteren. De Klant mag op geen enkele wijze de teruggave verhinderen.
 4. Deze garantieregeling is niet van toepassing op normale slijtage en evenmin op onbehoorlijk, onzorgvuldig of incorrect gebruik onder meer volgens de bepalingen van de gebruikshandleiding, of ontoereikend onderhoud (voor zover niet toerekenbaar aan Jungheinrich) of gebruik van ongeschikte hulpmiddelen of middelen. Herstel of vervanging door de Klant of derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jungheinrich levert het verval van de garantie op. Jungheinrich gaat niet akkoord met werkzaamheden die door derden (op haar kosten) worden verricht, tenzij Jungheinrich hiervoor haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. De garantieperiode begint op de datum waarop de Klant het Goed en/of de Dienst heeft aanvaard conform artikel IV. De volgende garantieperioden zijn van toepassing:
 • Goederen: 12 maanden of 1.200 bedrijfsuren. De garantie komt te vervallen wanneer de eerste van één van beide limieten is bereikt.
 • Batterijladers: 12 maanden of 1.200 bedrijfsuren. De garantie komt te vervallen wanneer de eerste van één van beide limieten is bereikt.
 • Magazijnrekken: 12 maanden.
 • Loodzuurbatterijen: 12 maanden.
 • Occasie trucks: er wordt geen garantie verleend, tenzij anders bepaald in de offerte.
 • Wisselstukken en onderdelen: 6 maanden.
 • Diensten: 3 maanden.

        Er worden door Jungheinrich geen andere garanties verstrekt dan genoemd in het voorgaande.

 1. De garantie wordt verleend intuitu personae. Behoudens schriftelijk akkoord van Jungheinrich vervalt deze garantie zodra de goederen worden overgedragen aan derden.

 

X.  Garantie voor Jungheinrich lithium-ion batterijen

 1. Toepassingsgebied

1.1.  Deze garantie is van toepassing op

 • alle lithium-ion batterijen (24-80 V) van het merk Jungheinrich (hierna “Batterijen“)
 • die door Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich zijn verzonden in het kader van een bestelling die op of na de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden werd geplaatst en
 • die zich in België of Luxemburg bevinden op het ogenblik dat het garantiegeval zich voordoet en de garantieservice wordt uitgevoerd.

1.2.  De garantie geldt niet voor batterijen van het type AME, EJE M- of EJC M- Goederen en Goederen van het merk Ameise.

1.3.  De rechten en rechtsmiddelen die uit de garantie voortvloeien, komen toe aan de eigenaar van de Batterij op het moment dat het garantiegeval zich voordoet of aan de partij die door de eigenaar is gemachtigd om vorderingen uit hoofde van de garantie in te stellen (hierna de “Garantiehouder“).

 1. Garantieperiode

2.1.  De garantie geldt voor een periode van acht (8) jaar vanaf de datum waarop Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich de originele Batterij aan de eerste koper heeft geleverd (hierna “Garantieperiode“). De omvang van de rechten en rechtsmiddelen kan in de loop van de Garantieperiode worden beperkt, zoals in onderhavig artikel X. bepaald.

2.2.  De uitvoering van garantieservice door Jungheinrich in het kader van deze garantie heeft geen invloed op de Garantieperiode. In het bijzonder zal de uitvoering van garantieservice de Garantieperiode niet opschorten of opnieuw doen ingaan.

 1. Garantiegevallen

3.1.  Een garantiegeval betreft de situatie waarbij de Batterij bij aanvang niet de waarden bereikt die zijn vermeld in het desbetreffende productinformatieblad of als de werkelijke capaciteit van de Batterij is gedaald tot minder dan 65% van de nominale capaciteit (hierna een “Garantiegeval“ genoemd).  Een Garantiegeval wordt echter niet geacht te hebben plaatsgevonden als de werkelijke capaciteit van de Batterij ten minste 65% van de nominale capaciteit bedraagt.

3.2.  De nominale capaciteit van een Batterij is de capaciteit die op het typeplaatje is vermeld.

3.3.  De werkelijke capaciteit van een Batterij is de waarde die Jungheinrich in samenspraak met de Garantiehouder met behulp van geijkte instrumenten heeft gemeten bij een omgevingstemperatuur tussen 20 °C en 30 °C en bij een ontlaadsnelheid van maximaal 0,2 C (d.w.z. volledige ontlading van de Batterij binnen vijf (5) uur).

 1. Garantieservice

4.1.  Indien zich een Garantiegeval voordoet, zal Jungheinrich de betrokken Batterij naar eigen goeddunken repareren of vervangen door een batterij die ten minste gelijkwaardig is aan de originele batterij (“Garantieservice“). De plaats van uitvoering voor de doeleinden van de Garantieservice is de plaats waar de Batterij voor het beoogde doel wordt gebruikt in België of Luxemburg op het moment dat het Garantiegeval zich voordoet.

4.2.  Indien het Garantiegeval plaatsvindt in de eerste drie (3) jaar van de Garantieperiode, draagt Jungheinrich alle kosten en uitgaven die het in verband met de Garantieservice maakt, inclusief de materiaalkosten en werkuren alsmede de reiskosten van Jungheinrich.

4.3.  Indien het Garantiegeval zich voordoet vanaf het vierde jaar van de Garantieperiode en Jungheinrich niet verplicht is alle kosten en uitgaven te dragen overeenkomstig paragraaf 4.2. hierboven, draagt Jungheinrich slechts een deel van de materiaalkosten die Jungheinrich heeft gemaakt in verband met de Garantieservice, zoals bepaald in overeenstemming met het jaar van de Garantieperiode en het aantal bedrijfsuren van het Goed waarin de Batterij is geïnstalleerd (“Bedrijfsuren van het Goed“) (zie de volgende berekeningsmatrix):

 

Bedrijfsuren van het toestel [u]

Jaar van de Garantieperiode

0 - 6.000

6.000 < u ≤ 12.000

Jaar 0-3

Alle kosten en uitgaven zoals bepaald in paragraaf 4.2.

40%

Jaar 4-8

50%

30%

 

4.4.  In gevallen waarin Jungheinrich niet de kosten van de Garantieservice draagt, zal de Garantiehouder de Garantieservice aan Jungheinrich betalen op basis van een serviceovereenkomst tussen hem en Jungheinrich of, indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat, aan de op dat ogenblik geldende tarieven en op basis van Jungheinrichs prijslijsten voor materialen.

4.5.  Jungheinrich is in het kader van deze garantie niet aansprakelijk voor andere prestaties dan de bovengenoemde Garantieservice.

 1. Garantievoorwaarden

5.1.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om gratis Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4.2. als de bedrijfsurenteller van het Goed waarin de Batterij is ingebouwd niet meer dan 6.000 Bedrijfsuren van het Goed heeft geregistreerd.

5.2.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4.3. als de bedrijfsurenteller van het Goed waarin de Batterij is ingebouwd niet meer dan 12.000 Bedrijfsuren van het Goed heeft geregistreerd.

5.3.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. in gevallen waarin vanaf het begin van de Garantieperiode tot het optreden van het Garantiegeval zonder onderbreking een serviceovereenkomst van Jungheinrich (inclusief batterijservice) van kracht is geweest en de gegevens van de betrokken Batterij jaarlijks door Jungheinrich zijn uitgelezen.

5.4.  ls de Batterij tijdens de Garantieperiode ten minste af en toe in een gekoelde omgeving (bijv. een koel- of diepvriescel) wordt gebruikt, is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. als de betreffende temperatuur in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk is goedgekeurd door Jungheinrich of als er is voorzien in een diepvriezer-/verwarmingsoptie.

5.5.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. als de Garantiehouder op verzoek van Jungheinrich schriftelijk kan documenteren op welke dag en welk tijdstip Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich de originele Batterij heeft geleverd.

5.6.  Indien de Garantiehouder kan aantonen dat het Garantiegeval niet is veroorzaakt door het niet voldoen aan de in de punten 5.2. tot en met 5.4. bepaalde voorwaarden, zal Jungheinrich Garantieservice verlenen hoewel niet aan deze voorwaarden is voldaan maar onverminderd de overige garantievoorwaarden.

5.7.  De garantie bestaat uit het vervangen of herstellen van onderdelen die door Jungheinrich als defect worden beschouwd. Een eventuele herstelling en/of vervanging houdt geen verlenging in van de in artikel X.2 bedoelde termijn.

5.8.  De vervangen onderdelen worden eigendom van Jungheinrich zodra de vervanging is uitgevoerd.

 

 

 1. Uitsluitingen

6.1.  Jungheinrich zal worden ontheven van iedere verplichting tot het verlenen van Garantieservice in geval van een Garantiegeval indien het optreden van het vermeende Garantiegeval ten minste gedeeltelijk aan een van de volgende oorzaken kan worden toegeschreven:

 • de Klant heeft de Batterij niet op de juiste manier vervoerd, opgeslagen, geïnstalleerd, gebruikt of elektrisch aangesloten;
 • andere personen dan gecertificeerde werknemers van Jungheinrich of een door Jungheinrich aangewezen vertegenwoordiger hebben de Batterij gewijzigd, verwijderd, hersteld of vervangen;
 • de geldende gebruiksvoorschriften van Jungheinrich zijn niet nageleefd;
 • er is een niet door Jungheinrich goedgekeurd laadapparaat gebruikt;
 • externe invloeden, met inbegrip van ongewone fysische of elektrische belastingen (spanningspieken, inschakelstroom, blikseminslag, overstroming, brand, ongevallen enz.);
 • de bedrijfs-, oplaad- of opslagtemperatuur van de Batterijen is in de loop van de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het optreden van het Garantiegeval meer dan eenmaal afgeweken van het in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde bereik;
 • de maximale energiedoorvoer van de Batterij van 200% van de nominale capaciteit per bedrijfsdag is meer dan eenmaal overschreden binnen een periode van vier (4) weken.
 1. Garantieprocedure

7.1.  Indien de omstandigheden waarin het Garantiegeval zich heeft voorgedaan duidelijk zijn voor de Garantiehouder, dient hij Jungheinrich binnen acht (8) dagen na het optreden van het Garantiegeval schriftelijk (bijv. per post, e-mail, fax) op de hoogte te brengen van zijn garantieclaim. Indien de omstandigheden waarin het Garantiegeval zich heeft voorgedaan niet duidelijk zijn voor de Garantiehouder, dient hij Jungheinrich binnen twee (2) maanden na het tijdstip waarop hij voor het eerst kennis krijgt of had kunnen krijgen van het optreden van het Garantiegeval schriftelijk (bijv. per post, e-mail, fax) in kennis te stellen van zijn garantieclaim.

7.2.  Indien de Garantiehouder uit hoofde van de garantie een garantieclaim indient tegen Jungheinrich en uit de controle van de betrokken Batterij door Jungheinrich blijkt dat er geen sprake is van een Garantiegeval of dat Jungheinrich om een van de in punt 6 genoemde redenen niet verplicht is Garantieservice te verlenen, kan Jungheinrich van de Garantiehouder een eenmalige servicevergoeding van 250 EUR (excl. BTW) eisen, tenzij anders overeengekomen in een serviceovereenkomst tussen de Garantiehouder en Jungheinrich. Dit is niet van toepassing indien de omstandigheden het voor de Garantiehouder onmogelijk maakten om vast te stellen dat er geen sprake was van een Garantiegeval of indien de verplichting van Jungheinrich om Garantieservice te verlenen om een van de in punt 6. genoemde redenen uitgesloten is.

 1. Rechten en rechtsmiddelen

8.1.  Deze garantie doet geen afbreuk aan contractuele en wettelijke rechten en rechtsmiddelen in verband met de Batterijen. In het bijzonder verandert deze garantie niets aan verjaringstermijnen met betrekking tot contractuele of wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

 

 

 

 

XI. Overdracht

 1. Het is de Klant verboden de vorderingen, rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Jungheinrich, onder welke voorwaarde ook, over te dragen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungheinrich en onder de modaliteiten bepaald door Jungheinrich.
 2. Daarnaast is Jungheinrich toegestaan om onderaannemers in te schakelen, bijvoorbeeld voor het transport van de Goederen en toebehoren naar de overeengekomen locatie van de Klant voor specifieke onderhoudswerkzaamheden en voor de montage van Magazijnrekken. Jungheinrich blijft niettemin geheel verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de Overeenkomst.

 

XII. Aansprakelijkheid

 1. Jungheinrich is slechts aansprakelijk voor lichamelijke schade (zoals schade aan het leven, lichaam of de gezondheid van een persoon) in geval van opzet of zware fout van Jungheinrich of een van haar aangestelden.
 2. Jungheinrich neemt de verantwoordelijkheid op zich voor productaansprakelijkheid overeenkomstig de dwingende wettelijke bepalingen in dat verband. Jungheinrich is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de Goederen en toebehoren, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.
 3. Jungheinrich is slechts aansprakelijk voor materiële schade veroorzaakt door opzet, zware fout of nalatigheid vanwege Jungheinrich indien deze voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Jungheinrich is geenszins gehouden tot buitencontractuele schade.
 4. In ieder geval, is de totale aansprakelijkheid van Jungheinrich op basis van artikel XII. van deze Algemene Voorwaarden per schadegeval beperkt ten belope van het door de Klant betaalde factuurbedrag, met betrekking tot de desbetreffende levering. Bij meerdere schadegevallen kan de totale aansprakelijkheid van Jungheinrich op basis van dit artikel XII. per jaar als gevolg van een fout of nalatigheid van Jungheinrich niet meer bedragen dan de totale waarde van alle factuurbedragen met betrekking tot de betreffende Overeenkomst gedurende dat jaar.
 5. Onverminderd de toepasselijke regels van dwingend recht en openbare orde, is de aansprakelijkheid van Jungheinrich, ongeacht de juridische reden van de schade, uitgesloten voor indirecte of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, geleden verlies, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gebruiksderving, productieverliezen, kosten voor vervangingsaankopen, vergeefse onkosten , nuttelozen uitgaven, zuiver financiële verliezen, zoals boetes) en in ieder geval beperkt tot de bedragen vermeld in art XII.4.
 6. Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd of toegepast in de zin dat deze de aansprakelijkheid van Jungheinrich uitsluit of beperkt in de mate dat dit niet toegestaan is overeenkomstig het toepasselijk recht.

 

XIII. Gezondheid, veiligheid en milieu

 1. De Klant verbindt er zich toe om de techniekers van Jungheinrich voorafgaand in kennis te stellen van de bestaande veiligheidsvoorschriften, voor zover deze relevant zijn voor de techniekers van Jungheinrich. De Klant verbindt er zich eveneens toe om de techniekers van Jungheinrich te begeleiden en bij te staan waar nodig. Bij gebreke hieraan kan Jungheinrich geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de geldende interne veiligheidsvoorschriften. In het geval een bijkomende opleiding vereist is zal de Klant Jungheinrich hiervan tijdig op de hoogte stellen. De kosten van deze opleiding alsmede de kosten voor de terbeschikkingstelling van de techniekers van Jungheinrich zijn geheel ten laste van de Klant. De Klant is aansprakelijk voor schade geleden door het nalaten van dergelijke opleidingen te geven of door het gebrekkig karakter van deze opleidingen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, staat de Klant in voor de verwerking van alle restproducten en -stoffen welke in het kader van de uitvoering van de Dienst overblijven, overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering. De verwerkingskosten blijven integraal ten laste van de Klant.
 3. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, is de Klant verantwoordelijk voor de aanstelling en betaling van een veiligheidscoördinator, zo dit wettelijk vereist is.
 4. In het kader van de uitvoering van de Diensten op locatie bij de Klant, geldt het volgende:
 5. De Klant verbindt zich er toe een ruimte ter beschikking te stellen aan de medewerker van Jungheinrich dewelke overeenstemt met de vereisten zoals opgelegd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het welzijn van werknemers (met inbegrip van de Codex over het Welzijn op het Werk). De Klant verzekert met name dat er sprake is van een normale werktemperatuur (d.i. minimaal 16 °C cfr. artikel V.1-3 Codex over het Welzijn op het Werk) en sanitaire voorzieningen.
 6. De Klant verbindt zich er tevens toe om het nodige personeel en materieel kosteloos ter beschikking te stellen aan Jungheinrich, teneinde deze laatste toe te laten haar werkzaamheden efficiënt uit te voeren. De Klant voorziet met name de voor de Diensten noodzakelijke faciliteiten zoals elektriciteit, water etc. Daarnaast draagt de Klant in ieder geval tijdig zorg voor: de tijdige terbeschikkingstelling van de Goederen; een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij de Klant gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor het gebruik en/of de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Jungheinrich aan te wijzen hulpmateriaal.
 7. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich op geen wijze enige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het ter beschikking gestelde personeel en/of materiaal. De Klant verbindt er zich toe om Jungheinrich volledig te vrijwaren voor elke vordering die hieruit zou voortvloeien.
 8. Indien de Klant de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, heeft Jungheinrich het recht om, desgevallend via derden, op kosten van de Klant zelf de nodige maatregelen te voorzien.
 9. Iedere vertraging welke daarenboven zou volgen uit de niet-nakoming van de verplichtingen uit dit artikel zal integraal aan de Klant worden aangerekend en is geenszins tegenstelbaar aan Jungheinrich.

 

XIV. Overmacht

 1. Voor Jungheinrich geldt als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de tijdige nakoming van de Overeenkomst verhinderen of ernstig verzwaren. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productie-onderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen; epidemieën; pandemieën.
 2. Doet zich aan de zijde van Jungheinrich een omstandigheid van overmacht voor, dan zal Jungheinrich de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen. De verplichtingen waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Jungheinrich ernstig wordt verzwaard worden opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Indien vaststaat dat de overmachttoestand langer dan dertig (30) volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig (30) volle werkdagen heeft geduurd, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

XV.  Gegevensbescherming

 1. Jungheinrich verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens zal Jungheinrich de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, en persoonsgegevens niet buiten de doeleinden van de Overeenkomst verwerken, noch aan derden bekendmaken. In het bijzonder zal Jungheinrich alle werknemers die zijn aangesteld of in de toekomst worden aangesteld verplichten om geheimhouding van persoonsgegevens te handhaven, en hen onder verwijzing naar boete- en sanctiebepalingen, instrueren inzake gegevensbescherming.
 2. Meer informatie over gegevensbescherming bij Jungheinrich is terug te vinden via de website www.jungheinrich.be .
 3. De trucks van Jungheinrich worden standaard uitgerust met een zogenaamde telematics box. Gedurende de werking van de truck genereert de box voortdurend telematicagegevens. Deze worden draadloos naar Jungheinrich doorgestuurd. De gegevens bestaan onder andere uit operationele data van de vorkheftruck (snelheid, positie, optillen, neerlaten, operationele status), de temperatuur van de individuele componenten van de vorkheftruck, de bedrijfsuren, foutenlogboek… Jungheinrich gebruikt deze telematicagegevens voor, o.a., het ontwerp van nieuwe huurmodellen, facturatiedoeleinden, technische ontwikkeling en diensten op afstand. Partijen stemmen in met het gebruik van de telematicagegevens door Jungheinrich of door derden waarmee Jungheinrich samenwerkt. In een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst kan, op verzoek van de Klant, de deactivering van de telematics box worden vastgelegd. Er is eveneens een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst vereist indien de Klant wenst dat Jungheinrich telematicagegevens verzamelt en verwerkt. De telematics box zoals hierboven omschreven verzamelt of verwerkt geen persoonlijke gegevens in de zin van de AVG, noch stuurt de telematics box dergelijke gegevens door naar Jungheinrich. Indien de Klant de telematicagegevens koppelt aan andere gegevens die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeerbaar maken (bijvoorbeeld de bestuurder van een truck), dan is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

 

XVI. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

 1. De Klant erkent dat Jungheinrich de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en/of Diensten en de naam en het logo waaronder zij door Jungheinrich verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.
 2. De Klant zal vertrouwelijke en bedrijfsinformatie alsook knowhow (waaronder door Jungheinrich aangeboden of overeengekomen prijzen, kortingen en/of specificaties) van Jungheinrich gedurende de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst strikt vertrouwelijk houden en deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungheinrich niet aan derden bekendmaken, in welke vorm dan ook, en zal de bij de Klant van Jungheinrich bekende informatie enkel gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst met Jungheinrich.
 3. De Klant mag geen Goederen, software of enig ander toebehoren dat zij ontvangt van Jungheinrich demonteren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

 

XVII. Beëindiging

 1. In geval van niet-nakoming door de Klant van (één van) zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, kan Jungheinrich te allen tijde zelf, op kosten van de Klant, alle beschermende maatregelen nemen die zij nodig acht nodig om de nalatigheid van de Klant te verhelpen.
 2. Jungheinrich is gerechtigd om de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend de teruggave van de geleverde Goederen te vorderen, onverminderd het recht op (aanvullende) schadevergoeding in hoofde van Jungheinrich:
 3. ingeval van faillissement, opening van procedure van gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om Jungheinrich hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;
 4. ingeval de Klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft;
 5. ingeval de Klant een tekortkoming begaat aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, nadat de Klant door Jungheinrich schriftelijk in de gelegenheid is gesteld het niet-naleven binnen een periode van acht (8) dagen te herstellen en deze dat niet doet.
 6. De ontbinding zal alsdan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld.

 

XVIII. Aanvullende voorwaarden Jungheinrich Profishop

 1. De online webshop Jungheinrich PROFISHOP is toegankelijk via de volgende link https://www.jungheinrich-profishop.be (hierna genoemd “Site”) van Jungheinrich. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door Jungheinrich. De bepalingen van onderhavig artikel XVIII. zijn aanvullend en/of in afwijking van toepassing op de verkoop en levering van Goederen via de Site door Jungheinrich aan ondernemingen met leveringsadres in België en/of Luxemburg. De bepalingen van dit artikel hebben in geval van tegenstrijdigheden voorrang op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het plaatsen van elke bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud. De aanvaarding door de Klant van de huidige Algemene Voorwaarden manifesteert zich, onder meer, door de gegevensinvoer in en de validatie van het elektronische bestelformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de Site, zoals ingediend door de Klant.
 3. De verkoop en levering van de Goederen via Jungheinrich PROFISHOP is uitsluitend voorbehouden aan professionele kopers (ondernemingen) met leveringsadres in België en/of Luxemburg. Jungheinrich wijst er bijgevolg op dat zij geen overeenkomsten met consumenten in de zin van de wet sluit en dat er derhalve geen herroepingsrecht bestaat. De aanvaarding van retourzendingen behoort bijgevolg uitsluitend tot de discretie van Jungheinrich en de Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
 4. De Klant heeft de mogelijkheid om op de Site het gewenste Goed aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk en volledig heeft geïdentificeerd.
 5. Jungheinrich neemt bestellingen ook per e-mail in ontvangst.
 6. Overeenkomsten tussen de Klant en Jungheinrich komen slechts tot stand indien en voor zover Jungheinrich een schriftelijke orderbevestiging van de bestelling aan het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft verzonden met mededeling van het bestelnummer. De Klant dient in alle correspondentie met Jungheinrich minimaal het bestelnummer te vermelden.
 7. Direct bij levering dient de Klant de verpakking en Goederen zorgvuldig te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken. De Klant moet beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de Goederen, door de bezorger op de vrachtbrief/leverbon (hierna “Verzenddocument”) laten vermelden. Indien beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de Goederen niet op het Verzenddocument zijn vermeld, kan de Klant hierop tegenover Jungheinrich geen beroep meer doen en zal Jungheinrich klachten dienaangaande niet meer in behandeling nemen.
 8. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen zonder enige korting en verrekening betaalbaar op het moment van bestelling.
 9. Betalingen gebeuren op de door Jungheinrich aangeboden elektronische betalingsmogelijkheden of via vooruitbetaling. Partijen kunnen eveneens overeenkomen dat de Klant op factuur kan betalen. Indien de Klant evenwel een nieuwe klant is bij Jungheinrich en/of dit na kredietcheck geweigerd wordt, behoudt Jungheinrich zich het recht voor een vooruitbetaling te eisen.
 10. In het uitzonderlijke geval dat een consument Goederen aankoopt via de online webshop Jungheinrich PROFISHOP, geldt een herroepingsrecht van veertien (14) dagen. De consument kan enkel het herroepingsrecht uitoefenen voor zover de Goederen volledig zijn en zich in dezelfde staat bevinden als dat de Goederen zich bevonden op moment van levering. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de consument. Jungheinrich zal de consument terugbetalen veertien (14) dagen nadat de goederen beschikbaar werden gesteld in de lokalen van Jungheinrich.

 

XIX. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen, deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG [Convention of Contracts for the International Sales of Goods] - Weens Koopverdrag) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht blijven buiten toepassing voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.
 2. Partijen streven ernaar eventuele meningsverschillen of geschillen in der minne op te lossen. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd zullen zijn voor alle geschillen tussen de Klant en Jungheinrich.

 

XX. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen kan niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Partijen.
 2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.
Privacy policy

Vertrouwelijkheid van gegevens

Jungheinrich weet hoe belangrijk het is voor u dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten. Hieronder vindt u  uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens.

Overzicht

Als uitgever van deze site, weet Jungheinrich NV hoe belangrijk het voor u is dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we gegevens behandelen in overeenstemming met internationale, Europese en nationale wetgeving inzake bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. We zullen u hierna gedetailleerde informatie verstrekken betreffende de aard, de draagwijdte en het doel waarmee persoonlijke gegevens verwerkt worden op onze websites en in ons online-aanbod. 

Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Wanneer u zich toegang verschaft tot de Jungheinrich NV website, worden verschillende stukjes informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat (smartphone, computer …) en onze server. Hierover wordt meer informatie verstrekt in de sectie over de doelstellingen van de gegevensverwerking.

In overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR), hebt u diverse rechten die u tegen ons kan uitoefenen. Deze omvatten het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde types gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. In de sectie over uw rechten wordt hieromtrent meer uitleg verstrekt.

Indien u vragen hebt in verband met onze privacyverklaring, kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van onze onderneming. U vindt de nodige contactgegevens in de volgende sectie.

Neem er nota van dat deze privacyverklaring af en toe kan bijgewerkt worden ten gevolge van het invoeren van nieuwe technologieën of naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving. We zullen u hieromtrent op een gepaste manier informeren.

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing o

 • Het hoofdkantoor van Jungheinrich NV
 • Alle afdelingen van Jungheinrich NV
 • Al het personeel van Jungheinrich NV
 • Alle contractanten, leveranciers en andere personen die werken in opdracht van Jungheinrich NV

Iedereen die werkt voor of met Jungheinrich NV is ervoor verantwoordelijk dat gegevens verzameld, bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevensverwerking uitgevoerd door Jungheinrich NV, Esperantolaan 1, 3001 Leuven, België ("verwerkingsverantwoordelijke") en voor de websites www.jungheinrich.be en www.jungheinrich-profishop.be. Indien u vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via dataprotection@jungheinrich.be.

U kan de functionaris voor de gegevensbescherming van de groep contacteren op onderstaand adres of via datenschutz@jungheinrich.de.

Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen nagestreefd door Jungheinrich NV en categorieën van bestemmelingen

Algemene informatie

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Dit betekent dat de gebruikersgegevens uitsluitend verwerkt worden indien

 • dit wettelijk toegelaten is, d.w.z. waar gegevensverwerking wettelijk verplicht is
 • de gebruiker zijn toestemming heeft verleend
 • in overeenstemming met onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR.

Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, d.w.z. als een deel van een bericht, een sollicitatie of een vraag.

Enkel indien u voorafgaandelijk uw toestemming gegeven hebt of – waar de wettelijke regeling dit voorziet – u geen bezwaar geuit hebt, zullen we deze gegevens gebruiken voor productgebonden marketingdoeleinden.

Toegang tot onze website

Wanneer u onze website raadpleegt, stuurt de browser die u hiervoor gebruikt op uw eindapparaat automatisch gegevens naar de server voor onze website/applicatie. Deze gegevens worden voorlopig bewaard in een logbestand, we hebben hier geen invloed op. Volgende informatie wordt ook geregistreerd zonder input van uwentwege en wordt bewaard tot ze automatisch gewist wordt:

 • Het IP-adres van het toestel dat toegang heeft tot het internet en dat het verzoek heeft ingediend
 • Datum en tijd van de toegang
 • De naam en URL van het geconsulteerde bestand
 • De gebruikte website/applicatie om toegang te krijgen (referentie-URL)
 • De browser die u gebruikte en, waar van toepassing, het besturingssysteem van uw computer die verbonden is met het internet en de naam van uw toegangsverstrekker.

De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de volgende doeleinden van gegevensverzameling. We herinneren u eraan dat de verzamelde gegevens ons geen directe aanduiding geven van uw identiteit en dat we hieromtrent geen conclusies trekken. We gebruiken het IP-adres van uw eindapparaat en de overige bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te verzekeren dat er vlotte verbinding opgestart wordt
 • Om te verzekeren dat onze website aangenaam in gebruik is
 • Om de systeembeveiliging en stabiliteit te beoordelen

We gebruiken ook zogenaamde cookies, tracking tools, targetingmethoden en social media plug-ins voor onze website. De specifieke procedure en de manier waarop uw gegevens gebruikt worden voor dit doeleinde, worden verder uitgelegd in de secties over online aanwezigheid & website optimalisering en de integratie van diensten en content van derde partijen.

Nieuwsbrief

Als u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het gedeelte 'Registratie nieuwsbrief', op de knop 'Inschrijven' hebt geklikt en uw inschrijving heeft bevestigd, via de bevestigingslink die we naar uw e-mailadres verzenden, verwerken en gebruiken we uw e-mailadres om u een periodieke nieuwsbrief te sturen met onze laatste aanbiedingen. Er is geen openbaarmaking van uw gegevens aan derden. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw inschrijving op de nieuwsbrief is vrijwillig en de gegevens die worden verwerkt zijn gebaseerd op uw toestemming in de zin van art. 6 par. 1 van de AVG.

Wij beroepen ons op de uitzondering vervat in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende de reglementering van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post om onze klanten wiens e-mailadressen wij verkregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst, reclameboodschappen te versturen – zonder voorafgaande toestemming - met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die door ons geleverd worden. Indien u dergelijke communicatie niet meer wenst te ontvangen, kan u zich zonder kosten en zonder een reden op te geven uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan u steeds doen door op de uitschrijflink te klikken in iedere e-mail.

U kunt zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven van onze nieuwsbrief via de link die te vinden is onderaan elke nieuwsbrief of online via ons afmeldingsformulier.

Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactdocument of via e-mail) worden de door u verstrekte gebruikersdetails gebruikt om het verzoek te verwerken en uit te voeren zoals voorzien in art. 6 para. 1 (b) van de GDPR (uitvoeren van een precontractuele actie).

De gebruikersdetails kunnen opgeslagen worden in ons Customer Relationship Management system ("CRM-systeem") of in een gelijkaardige omgeving.

In België gebruiken we "SAP Hybris Cloud for Customer" en "SAP CRM". Het CRM-systeem wordt aangeleverd door SAP op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersdetails). We hebben hiervoor een contract gesloten met de leverancier in overeenstemming met art. 28 van de GDPR. Dit artikel verplicht hen om de gebruikersgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

Online aanwezigheid en website optimalisering

Cookies – algemene informatie

We gebruiken cookies op onze website op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons belang in de optimalisatie van onze website wordt hierbij geacht legitiem te zijn in het kader van bovenstaande regelgeving. Cookies zijn kleine webbestanden die automatisch aangemaakt worden door onze browser en die opgeslagen worden in uw eindapparaat (smartphone, computer …) wanneer u een bezoek brengt aan onze site. Cookies zijn geen bedreiging voor uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. De cookie bevat informatie die geproduceerd wordt in verband met het gebruikte eindapparaat. Dit wil evenwel niet zeggen dat we hierdoor rechtstreekse informatie krijgen over uw identiteit. Een van de doelstellingen van het gebruik van cookies is om het gebruik van ons online-aanbod aantrekkelijker en aangenamer te maken voor u. We gebruiken hiervoor zogenaamde sessie-cookies om te achterhalen of u individuele pagina’s op onze website geraadpleegd hebt. Deze cookies worden automatisch gewist wanneer u onze site verlaat. Voor redenen van gebruikersvriendelijkheid, gebruiken we ook tijdelijke cookies; ze worden opgeslagen op uw eindstation voor een specifieke termijn. Indien u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal onmiddellijk gedetecteerd worden dat u onze website reeds bezocht hebt. Eveneens zullen uw eerdere instellingen en input gedetecteerd worden zodanig dat u deze niet opnieuw dient in te voeren.

We gebruiken eveneens cookies om statistieken over het gebruik van onze website te maken en om te evalueren hoe we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren, alsook om u gepersonaliseerde informatie te laten zien. Indien u onze site herhaaldelijk bezoekt, laten deze cookies ons toe om automatisch te detecteren dat u ons reeds bezocht hebt. Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijdsspanne. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies.

U kan evenwel uw browser instellen zodat er geen cookies opgeslagen worden op uw computer of dat er steeds een boodschap verschijnt vooraleer er een cookie aangemaakt wordt. Volledig inactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kan gebruiken. De bewaringsperiodes van cookies hangen af van hun doel en zijn niet allemaal dezelfde.

Traffic channel tracking via "jh_medium"

We gebruiken de "jh_medium" cookie om "channel” informatie over uw bezoek aan onze homepagina op te slaan. We gebruiken een door ons ontwikkeld script om de bron van uw bezoek te registreren om de analyse daarvan mogelijk te maken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden meer bepaald geen IP-adressen opgeslagen en er wordt geen gebruiksgedrag geanalyseerd.

Google Analytics en Google Optimize

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google") voor een design gericht op de behoeften en voor een voortdurende optimalisering van onze webpagina’s, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang). Daarenboven gebruikt de website de extensie Google Optimize. Anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt en cookies worden in samenhang hiermee gebruikt. Zie onderstaande indicatieve lijst met informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw gebruik van onze website:

 • Type/versie browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referentie-URL (de vooraf geraadpleegde bladzijde)
 • Hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres)
 • Tijd van de aanvraag aan de server

Dergelijke informatie wordt verstuurd naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder het ”Privacy Shield agreement”. Dit certificaat waarborgt dat Google conform de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.

We gebruiken Google Analytics uitsluitend met anonieme IP-adressen. Dit betekent dat de IP-adressen van de gebruikers door Google ingekort worden binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere onderschrijvende partijen van het akkoord met betrekking tot de Europese Economische Zone. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgegeven worden aan een Google Server in de USA en daar ingekort worden.

De gebruiker kan een aangepaste instelling in de software van de browser selecteren om de opslag van cookies te blokkeren. We dienen echter op te merken dat het dan potentieel onmogelijk is om alle functies van deze website te gebruiken. De gebruiker kan eveneens beletten dat de cookie gegevens verzamelt bij gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) voor Google en dat Google deze gegevens verwerkt door de onderstaande plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Een alternatief voor de browser plug-in, of voor browsers op draagbare toestellen, is het opzetten van een opt-out cookie die de toekomstige verzameling van gegevens door Google Analytics belet op deze website.

Google AdWords online publiciteitsprogramma

De door ons gebruikte doelgerichte methoden hieronder vermeld, hebben art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) als grondslag. Aan de hand van deze methoden, willen we u verzekeren dat uitsluitend reclame getoond wordt op uw eindapparaat die gebaseerd is op uw getoonde of veronderstelde interesses. Het is in ons beider belang om u niet lastig te vallen met oninteressante reclameboodschappen.

Deze website gebruikt Google AdWords online publiciteitspogramma en in het kader hiervan conversie tracking. We slaan eveneens de gclid parameter op in de "JH-medium" cookie om het succes van onze publiciteit te evalueren. Deze cookies worden aangemaakt wanneer een gebruiker klikt op een advertentie geplaatst door Google. Derden, met inbegrip van Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken opgeslagen cookies om reclame te plaatsen, gebaseerd op vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website. Deze AdWords cookies vervallen na 30 dagen en de gclid parameter cookie vervalt na 90 dagen. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Google mag deze informatie doorspelen naar derden indien dit wettelijk verplicht is of indien zulke derden de informatie verwerken ten behoeve van Google. Onder geen beding zal Google uw IP-adres associëren met gelijk welke andere gegevens die bijgehouden worden door Google.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan gelijk wanneer gedeactiveerd worden. U kan dit doen door de cookies uit te schakelen op de desbetreffende pagina. U kan ook de conversie tracking cookies buiten werking stellen door in uw browser aan te duiden dat u cookies blokkeert van het domein "googleadservices.com". We dienen echter op te merken dat u in dit geval misschien niet in staat zal zijn om alle functies van deze website te gebruiken.

Google remarketing en DoubleClick

Google gebruikt een DoubleClick cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Googlediensten, met als doel de ondersteuning van AdWords klanten en uitgevers door het plaatsen en beheren van reclame op het web. Wanneer u een website bezoekt en een reclameboodschap weergeeft of aanklikt via een website in het Google Netwerk, kan er een DoubleClick cookie in uw browser geplaatst worden. De DoubleClick cookie identificator toegewezen aan uw browser is dezelfde als deze die gebruikt wordt wanneer u websites bezoekt waar het publiciteitsprogramma DoubleClick gebruikt wordt. Indien uw browser al een DoubleClick cookie heeft, wordt er geen andere meer aan uw browser gekoppeld.

Verdere informatie over het gebruik van DoubleClick cookies samen met het publiciteitsprogramma van DoubleClick kan gevonden worden in het DoubleClick privacy FAQ-hoofdstuk: http://www.google.com/doubleclick/

Het is op ieder ogenblik mogelijk om u te verzetten tegen de ontvangst van de DoubleClick cookie. U kan de cookie via de volgende link deactiveren: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Daarnaast gebruikt deze website het Googleprogramma voor publiciteit op basis van interesses – Google Remarketing. Derden, waaronder Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken cookies, die met dit doel opgeslagen worden, op basis van de vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website.

Gebruikers die deze advertenties gebaseerd op interesses niet willen zien, kunnen makkelijk de  Google remarketing tracking cookie buiten gebruik stellen via de gebruikersopties van hun internetbrowser. U kan om het even wanneer het gebruik van de Google Cookie voor dit doel buiten werking stellen door te klikken op de link hieronder: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl 

Meer informatie over de bepalingen van Google kan u hier vinden:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Microsoftprogramma’s

Onze online aanbiedingen gebruiken ook, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang), Microsoft conversion tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u gebruik maakt van een Microsoft Bing advertentie om onze website te bereiken. Microsoft Bing en wijzelf kunnen dan identificeren dat er iemand geklikt heeft op een advertentie, vervolgens doorgestuurd werd naar onze website en terecht is gekomen op een vooraf bepaalde landingspagina (conversiepagina). Wij kunnen enkel achterhalen hoeveel gebruikers geklikt hebben op een Bingadvertentie en hoeveel gebruikers werden doorgestuurd naar de landingspagina. Er wordt geen persoonlijke informatie betreffende de identiteit van de gebruiker gedeeld. Indien u geen deel wil uitmaken van de tracking procedure, kan u het opslaan van een cookie in deze context uitschakelen – bijvoorbeeld door het automatisch opslaan van cookies in het algemeen af te zetten in uw browser opties. Verdere informatie over vertrouwelijkheid van gegevens en over de cookies gebruikt voor Microsoft Bing kan gevonden worden op de Microsoftwebsite: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx

Facebook remarketing

Binnen ons online-aanbod, op basis van ons legitiem belang, overeenkomstig art. 6 para. 1 (f) van de GDPR, maken we gebruik van de Facebook Pixel van sociaal netwerk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of indien u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Dit maakt analyse, optimalisatie en het economisch runnen van ons online-aanbod mogelijk. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

Deze pixel laat toe om het gedrag van de gebruiker te volgen vanaf het moment dat de gebruiker doorgestuurd werd naar onze website door te klikken op een Facebookadvertentie. Zo kunnen we de efficiëntie van de facebookpubliciteit bepalen voor statistische en marketingdoeleinden. De gegevens die we ontvangen op deze manier zijn anoniem, wat wil zeggen dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. We informeren u hierover in de mate dat we ervan kennis hebben. Facebook kan deze gegevens linken aan uw Facebookaccount en kan deze ook gebruiken voor haar eigen publiciteitsbehoeften, in overeenstemming met haar beleid voor gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/. U bent in de mogelijkheid om Facebook en zijn partners te beletten om advertenties te plaatsen. U kan de instellingen voor Facebookpubliciteit aanpassen door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Webanalyse met Optimizely

We gebruiken Optimizely met onze website, een webanalyse dienst van Optimizely Inc., verder vermeld als "Optimizely". Optimizely helpt ons om onze website beter aan te passen aan uw behoeften. Er worden "Cookies" gebruikt binnen de structuur van de dienst. Cookies worden opgeslagen op uw computer onder de vorm van kleine tekstbestanden. Een analyse van uw website gebruik is mogelijk dankzij uw hulp. De informatie die bekomen wordt op basis van het cookie betreffende het gebruik van de website wordt doorgezonden naar Optimizely. Het doorzenden en opslaan van gegevens gebeurt gewoonlijk op een server die in de USA gelokaliseerd is

Indien IP-anonymisering geactiveerd is op deze website, zal Optimizely uw IP-adres inkorten wanneer het gaat om een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die de Overeenkomst over de Europese Economische zone ondertekend heeft. In zeldzame en uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres volledig doorgestuurd worden naar een Optimizely server in de Verenigde Staten, waar het vervolgens ingekort wordt.

Op onze vraag gebruikt Optimizely de informatie die gebruikt wordt om te evalueren hoe de website door u gebruikt werd. Optimizely verschaft, op deze basis, evaluaties en rapporten voor de optimalisering van de website.

Indien het IP-adres doorgestuurd werd via uw browser, worden deze gegevens niet samengevoegd met andere Optimizely gegevens.

U kan weigeren dat cookies gelijk wanneer opgeslagen worden door de instellingen in uw browser te wijzigen. Noteer evenwel dat u in dit geval niet in staat zal zijn om alle functies van deze website volledig te gebruiken.

U hebt daarenboven de mogelijkheid om de tracering door Optimizely op elk ogenblik te stoppen. In dit geval, zullen er

geen gegevens over uw gebruik van de website verzameld of opgeslagen worden. Volg de instructies op http://www.optimizely.com/opt_out.

Web Analyse met HotJar Web Analyse Dienst

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de beleving van gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke bladzijden, welke links ze uitkiezen om op te klikken, wat gebruikers graag en niet graag hebben, enz.) en dit laat ons toe om onze dienstverlening op te bouwen en te onderhouden dankzij feedback van de gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun toestellen (in het bijzonder het IP-adres van de toestellen (uitsluitend vastgelegd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van de toestellen, type toestel (unieke toestelidentificatie), browser informatie, geografische lokalisatie (uitsluitend het land), voorkeurtaal gebruikt om onze website te raadplegen). Hotjar slaat deze informatie op in een gebruikersprofiel met een pseudoniem. Noch Hotjar noch wijzelf zullen ooit deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om ze te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer details, zie het vertrouwelijkheidsbeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kan u via deze link uitschrijven van de creatie van een gebruikersprofiel, het vastleggen van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van Hotjar van tracking cookies op andere websites door het volgen van deze opt-out link.

Vertrouwelijkheidsbeleid voor „Criteo Dynamic Retargeting “en „Criteo Sponsored Products “- functies van Criteo GmbH

Onze website maakt gebruik van cookies/advertentie IDs met het adverteren als doelstelling. Dit laat ons toe om onze advertenties te tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partner websites, apps en e-mails. Heroriëntering technologieën gebruiken cookies of advertentie IDs en display advertenties gebaseerd op uw vroeger surfgedrag. U kan u uitschrijven voor op interesses gebaseerde advertenties door de volgende websites te bezoeken:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

We kunnen data delen, zoals technische identificaties afgeleid van uw registratie informatie op onze website of ons CRM-systeem met onze vertrouwde advertentiepartners. Dit laat hen toe om uw toestellen en/of platformen te linken en u een vloeiende en vlotte beleving te geven over de verschillende toestellen en platformen die u gebruikt. Indien u meer wil weten over hun mogelijkheden om zaken te verbinden, consulteer hun vertrouwelijkheidsbeleid vermeld in de hierboven vermelde platformen of hieronder vermeld.

Criteo vertrouwelijkheidsbeleid: http://www.criteo.com/privacy/

Overzicht van gebruikte cookies

Cookie

Type Cookie

Geldigheidsduur

Opt-Out Link

"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

functioneel

3 maanden

essentieel voor het gebruik van de webshop

"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

functioneel

3 maanden

essentieel voor het gebruik van de webshop

"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

functioneel

3 maanden

essentieel voor het gebruik van de webshop

Warenkorb

functioneel

30 dagen

essentieel voor het gebruik van de webshop

ishop.usertype

functioneel

3 maanden

essentieel voor het gebruik van de webshop

LastSeen

functioneel

30 dagen

essentieel voor het gebruik van de webshop

rememberMe

functioneel

30 dagen

essentieel voor het gebruik van de webshop

WISHLIST

functioneel

30 dagen

essentieel voor het gebruik van de webshop

Google Tag Manager

functioneel

10 minuten

Opt-Out

Google Analytics

Analyse

2 jaar

Opt-Out

Google Adwords

Analyse

30 dagen

Opt-Out

Hotjar

Analyse

1 jaar

Opt-Out

Matelso

Derden

30 dagen

-

Optimizely

Derden

10 jaar

Opt-Out

Facebook

Remarketing

1 jaar

Opt-Out

Criteo

Remarketing

1 jaar

Opt-Out

Emarsys (Webextend)

Remarketing

1 jaar

Gedetaillerde informatie volgt

Bing

Remarketing

1 jaar

Opt-Out

Doubleclick

Remarketing

1 jaar

Gedetaillerde informatie volgt

Embedden van diensten en inhoud van derden

Op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) en met als doel ons bedrijf bekender te maken, gebruiken we sociale plug-ins op onze website voor de volgende sociale netwerken: Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. We zijn van mening dat het achterliggende commercieel belang een legitiem belang is in de zin van de GDPR. De verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met de gegevensbescherming moet verzekerd worden door de relevante provider.

We gebruiken eveneens de inhoud en dienstaanbiedingen van derden binnen ons online-aanbod om hun inhoud en diensten (b.v. video’s en fonts) te verankeren, op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR) of op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR.

Facebook

Op basis van ons legitiem belang zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociaal netwerk facebook.com, dat uitgebaat wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactieve of inhoudelijke elementen zijn (bv. Video’s, grafische elementen of tekst) en kunnen herkend worden aan een van de Facebook logo’s (witte "f" op blauwe tegel, de term "Like" of een "thumb up" symbool) of aan de toevoeging van de zin "Facebook Social Plug-in". De lijst en de vormgeving van de sociale plug-ins van Facebook  kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

Wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een functie van dit online-aanbod dat een dergelijke plug-in bevat, zal het toestel van de gebruiker rechtstreeks verbonden worden met de Facebookservers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks doorgestuurd van Facebook naar het toestel van de gebruiker en vervolgens verankerd in het online-aanbod. Hierdoor kunnen gebruikersprofielen aangemaakt worden op basis van de verwerkte gegevens. We hebben geen controle over de reikwijdte van gegevens die Facebook verzamelt door gebruik te maken van deze plug-in en we informeren gebruikers in de mate dat we hier zelf kennis van hebben.

Door het verankeren van de plug-in, wordt Facebook op de hoogte gesteld dat een gebruiker de betrokken pagina geraadpleegd heeft binnen het online-aanbod. Als de gebruiker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan de Facebookaccount van de gebruiker in kwestie. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, bv. door de like knop aan te klikken of door een commentaar te geven, wordt deze informatie rechtstreeks doorgestuurd van het eindapparaat naar Facebook. De informatie wordt daar dan ook opgeslagen. Als de gebruiker geen lid van Facebook is, is het nog steeds mogelijk dat Facebook hiervan op de hoogte is en het IP-adres van deze gebruiker zal opslaan. Volgens Facebook, wordt in België uitsluitend een anoniem IP-adres opgeslagen.

Voor meer informatie in verband met het doel en de reikwijdte van deze gegevensopslag, het verder verwerken en gebruik van de gegevens door Facebook, de rechten in dit verband en de instellingen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gebruiker bezoekt u de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker een lid van Facebook is en niet wenst dat Facebook gegevens over hem verzamelt via dit online-aanbod en deze vervolgens linkt aan zijn gebruikersgegevens opgeslagen bij Facebook, moet hij zich uitloggen bij Facebook en zijn cookies wissen vooraleer hij ons online-aanbod gebruikt. Bijkomende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden zijn mogelijk binnen de Facebookprofielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de US-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen hangen niet af van het platform, ze zijn namelijk van toepassing op alle toestellen, zoals desktopcomputers en draagbare toestellen.

LinkedIn

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt ons online-aanbod functies van het LinkedInnetwerk. De leverancier ervan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Iedere keer dat een van onze pagina’s die LinkedInfuncties bevat wordt geraadpleegd, wordt een verbinding gemaakt met de LinkedInservers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u een van onze Internet bladzijden geraadpleegd hebt met uw IP-adres. Indien u klikt op de "Aanbevelen" knop en u bent ingelogd op uw LinkedInaccount, dan is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door LinkedIn. Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Twitter

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van Twitter Inc. U kan de Twitter plug-ins herkennen ("Tweet" knop) aan het Twitterlogo (een witte vogel op een blauwe achtergrond) en de toevoeging "Tweet". Indien u een pagina op onze website raadpleegt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitterserver. Dit heeft tot gevolg dat Twitter de informatie ontvangt dat u onze website bezocht hebt, gekoppeld uw IP-adres. Indien u klikt op de Twitterknop terwijl u ingelogd bent op uw twitteraccount, kan u de inhoud van onze site linken aan uw Twitterprofiel. Dit laat Twitter toe om uw bezoek aan onze site te linken aan uw gebruikersaccount. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door Twitter. Klik hier voor meer informatie. Indien u niet wenst dat Twitter in de mogelijkheid is om uw bezoek te linken aan onze site, log dan uit op Twitter.

Google+

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van het sociale netwerk Google Plus, dat aangeleverd wordt door Google Inc. De plug-ins kunnen bijvoorbeeld herkend worden, door knoppen die het "+1" symbool bevatten op een witte of gekleurde achtergrond.

Als u de plug-in activeert (eerste klik), legt uw browser een rechtstreeks contact met de Googleservers. De inhoud van de plug-in wordt van Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en ingebed in de pagina. Door deze inbedding wordt Google ingelicht dat uw browser de corresponderende pagina geraadpleegd heeft, zelfs indien u geen Google Plus profiel hebt of niet ingelogd bent in Google Plus. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks doorgestuurd door uw browser naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als u ingelogd bent in Google Plus, kan Google uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Google Plus profiel. Indien u interageert met de plug-ins, bv. de "+1" knop aanklikt, wordt de corresponderende informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd naar een Googleserver en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in Google Plus en daar getoond in uw contacten.

Voor meer informatie aangaande het doeleinde en de draagwijdte van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsook over uw rechten in dit verband en de in te stellen opties om uw privacy te beschermen, kan u de privacyverklaring van Google raadplegen. Deze kan hier geraadpleegd worden.

Indien u niet wenst dat Google de informatie, verzameld via uw bezoek aan onze website, onmiddellijk toewijst aan uw profile in Google Plus, moet u uit Google plus uitloggen vooraleer onze website te raadplegen. U kan ook het laden van de Google plug-ins volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, namelijk met de "NO Script" script blocker.

Google ReCaptcha

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we de ReCaptcha dienst verleend door Google Inc. (Google). Deze opvraging wordt gebruikt om te bepalen of een persoon een welbepaalde invoer heeft gedaan of deze invoer werd gedaan door een geautomatiseerd machinaal proces. Deze aanvraag omvat het verzenden aan Google van  het IP-adres en, waar nodig, andere gegevens vereist door Google voor de ReCaptcha dienst. Uw input wordt met dit doel doorgegeven naar Google en daar verder gebruikt. Door ReCaptcha te gebruiken bent u het ermee eens dat uw herkenning kan gebruikt worden voor de digitalisering van oudere werken. Echter, door het activeren van het anonimiseren van de IP op deze website, zal uw IP-adres ingekort worden door Google binnen de lidstaten van de Europese gemeenschap en andere contracterende partijen het Akkoord binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgestuurd worden naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar ingekort worden. Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de operator van deze website om het gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat doorgestuurd werd door uw browser binnen het toepassingsgebied van ReCaptcha zal niet eengemaakt worden met gelijk welke andere gegevens bewaard door Google. De afwijkende regels inzake gegevensbescherming van Google zijn van toepassing op deze gegevens.

Bijkomende informatie over de regels inzake gegevensbescherming van Google kan gevonden worden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Maps

Deze website gebruikt Google maps om kaarten af te beelden en om routeplannen te maken. Google maps wordt uitgebaat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website, verklaart de gebruiker zich akkoord met de registratie, verwerking, en gebruik van de gegevens, zowel automatisch vergaard als ingegeven door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres), door Google, een van zijn vertegenwoordigers of een derde partij.  De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunnen gevonden worden op volgende link:  https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html

Expliciete details over transparantie en opties, alsook over de regels inzake de vertrouwelijkheid van gegevens kunnen gevonden worden op het data privacy center op google.be:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Tag Manager

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt deze website Google Tag Manager. Deze dienst laat toe om websitetags via een interface te beheren. Google Tag Manager implementeert de tags simpelweg: er worden geen cookies geplaatst en er worden geen  persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op het niveau van het domein of van een cookie, dan is de deactivering van toepassing op alle tracking tags in de mate waarin ze geïmplementeerd zijn met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager kan gevonden worden op volgende link: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

De gebruiker kan beletten dat Google Tag Manager tags zendt. Hiervoor moet de gebruiker klikken op de volgende opt-out link om de cookie voor deactivering van de Google Tag Manager in zijn browser op te nemen.

YouTube

Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), zijn functies van de YouTube Dienst ingelast in de Jungheinrich NV website met als doel video’s te tonen en af te spelen. Deze functies worden verschaft door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. U kan meer informatie vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Hier wordt een geavanceerde gegevensvertrouwelijkheidsmodus gebruikt waarbij, volgens de provider, enkel gebruikersinformatie opgeslagen wordt wanneer de videoweergave opgestart wordt. Indien u een ingevoegde YouTubevideo afspeelt, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen betreffende gebruikersgedrag. Volgens informatie verstrekt door YouTube, wordt dit onder andere gebruikt om videostatistieken aan te leggen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om oneigenlijk gebruik te vermijden. Ongeacht of de ingelaste video afgespeeld wordt of niet, wordt iedere keer dat er toegang is tot de Jungheinrich NV website een verbinding gelegd met het Google "DoubleClick" netwerk, wat aanleiding kan geven tot verdere gegevensbehandeling buiten de invloedssfeer van Jungheinrich NV.

Gebruikers kunnen meer details vinden over het gebruik van cookies door YouTube in de privacyverklaring van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Novalnet

De bedrijfsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens heeft componenten van Novalnet AG geïntegreerd op deze website. Novalnet AG is een serviceprovider voor betalingsverkeer, die onder andere betalingen beheert.

Wanneer de klant een betaalmethode selecteert in de online shop tijdens het bestelproces, worden gegevens van deze vermelde persoon automatisch doorgestuurd naar Novalnet AG. Door het selecteren van een betaaloptie, accepteert de klant het transfereren van persoonsgegevens voor het verwerken van de betaling.

Persoonsgegevens doorgestuurd naar Novalnet omvatten over het algemeen voornaam, achternaam, adres, IP-adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (vast en mobiel), en andere gegevens nodig om een betaling uit te voeren. Persoonlijke gegevens in verband met de respectievelijke bestelling zijn eveneens nodig voor de verwerking van het verkoopcontract. In het bijzonder betalingsinformatie zoals bankdetails, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, gegevens over goederen en diensten, prijzen kunnen uitgewisseld worden.

Het doorzenden van de gegevens is vooral bestemd voor verificatie van de identiteit, betalingsadministratie en fraudepreventie. De databeheerder zal persoonlijke gegevens doorzenden naar Novalnet AG. De persoonlijke gegevens die uitgewisseld worden tussen Novalnet AG en de gegevensbeheerder kunnen door Novalnet doorgestuurd worden naar kredietinstellingen. Het doel van deze transmissie is om de identiteit te controleren en een kredietcontrole uit te voeren.

Novalnet AG zendt ook de persoonlijke gegevens door naar dienstverstrekkers of onderaannemers indien dit nodig is om de contractuele verplichtingen te vervullen of indien de gegevens moeten verwerkt worden.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar instemming voor de behandeling van zijn persoonlijke gegevens ten opzichte van Novalnet AG op ieder moment in te trekken. Een opzeg heeft geen invloed op de persoonsgegevensgegevens die verplicht verwerkt moeten worden, gebruikt of doorgezonden voor het (contractueel) behandelen van betalingen.

Transfer van gegevens aan derden

We mogen uw gegevens delen binnen de bedrijven van de Jungheinrich Groep voor de doelstellingen die hierboven beschreven zijn.

We mogen eveneens uw gegevens delen aan derden buiten de Jungheinrich Groep zoals onze zakenrelaties, agenten en contractanten met als doel diensten te verstrekken aan ons. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden in overeenstemming met de wettelijke vereisten en deze privacyverklaring. We verstrekken gebruikersgegevens aan derden uitsluitend indien dit bijvoorbeeld vereist is voor contractuele doeleinden op basis van art. 6 para. 1 (b) van de GDPR of op basis van een legitiem belang in overeenstemming met art. 6 para. 1 (f) van de GDPR voor het economische en het effectieve functioneren van onze business unit. We zullen uw gegevens ook delen buiten de Jungheinrich Groep in de mate dat dit wettelijk verplicht is.

Waar we onderaannemers gebruiken om diensten te verlenen aan ons, zijn deze met de meeste zorg geselecteerd. Ze zullen onderworpen worden aan de gepaste verplichtingen inzake gegevensbescherming en ze zullen uitsluitend uw gegevens gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verrichtingen die uiteengezet zijn in deze privacyverklaring, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

Overzicht

 • Het recht om uw toestemming met betrekking tot het verwerken van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Gelieve er nota van te nemen dat we nog altijd gerechtigd kunnen zijn om uw gegevens te verwerken indien we een andere gerechtvaardigde reden hebben om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om gegevens bij te houden om in overeenstemming te zijn met een wettelijke verplichting.
 • Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen in overeenstemming met art. 15 van de GDPR
 • Het recht tot correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in overeenstemming met art. 16 van de GDPR
 • Het recht om de gegevens die we opgeslagen hebben over u te laten wissen in overeenstemming met art. 17 van de GDPR, tenzij we ons moeten houden aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere statutaire verplichtingen/rechten
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 van de GDPR
 • Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens in overeenstemming met art. 20 van de GDPR
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Het recht op terugtrekking

Indien de gebruiker niet wenst dat Jungheinrich NV doorgaat met het actieve gegevensgebruik voor interne doelstellingen, is de gebruiker gerechtigd om, in overeenstemming met art. 21 para. 2-4 van de GDPR het recht op een dergelijk gebruik en verwerking op ieder ogenblik in te trekken. Gelieve een e-mail naar dataprotection@jungheinrich.be om dit recht uit te oefenen. Het bijzonder geval van een wettelijk voorgeschreven datablock in plaats van het wissen de data in overeenstemming met art. 17-19 van de GDPR blijft hierdoor onaangeroerd.

Beveiliging van gegevens

Alle gegevens die persoonlijk door u verstrekt zijn, met inbegrip van uw betalingsdetails, worden doorgegeven met gebruik van de algemeen aanvaarde en veilige SSL standaard (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en geteste standard die onder andere gebruikt wordt voor online bankieren. De manier om een beveiligde SSL-verbinding te identificeren is de toevoeging van een s na de http (https://) in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste deel van uw browser.

We gebruiken aangepaste technische en organisatorische beveiligingsmethodes om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmethodes ondergaan doorlopende verbeteringen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Hoe contacteert u ons of de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u  uw verzoek richten tot dataprotection@jungheinrich.be.

Indien u dit gepast lijkt, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of door hun website te raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.