Voorwaarden & Privacy
Hier vindt u onze voorwaarden en privacyregelingen.
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de
Levering van Goederen en Diensten

Oktober 2022 - versie 1.0.

I. Definities

De navolgende in deze Algemene Voorwaarden voor de Levering van Goederen en Diensten gebruikte woorden, zowel in het enkelvoud als meervoud, die zijn geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

 

-       Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden voor de Levering van Goederen en Diensten.

-       Diensten: alle door of in opdracht van Jungheinrich te verrichten werkzaamheden voor de Klant met betrekking tot een Overeenkomst, waaronder ook Preventief Onderhoud, Full Service en overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, met inbegrip van de montage van Magazijnrekken en toebehoren.

-       Full Service: de Full Service dienstverlening aan de Goederen zoals nader omschreven in artikel VI. van de Algemene Voorwaarden.

-       Goederen: alle door Jungheinrich aan de Klant te leveren Goederen, met inbegrip van Magazijnrekken en toebehoren.

-       Jungheinrich: de naamloze vennootschap Jungheinrich met maatschappelijke zetel te Esperantolaan 1, 3001 Leuven (Heverlee), België en ondernemingsnummer 0415.997.465.

-       Klant: een professionele klant die verklaart een onderneming te zijn en die Goederen en/of Diensten afneemt van Jungheinrich.

-       Magazijnrekken: een stellingenconstructie voor goederenopslag geleverd door Jungheinrich, resp. de stellingenconstructie die reeds eigendom is van de Klant. Rekken aangeboden en geleverd door Jungheinrich PROFISHOP zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.

-       Occasie: alle tweedehands Goederen verkocht door Jungheinrich.

-       Overeenkomst: een Overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, gesloten tussen de Partijen, tot het leveren van Goederen en/of Diensten.

-       Partijen: de Partijen bij een Overeenkomst, te weten Jungheinrich en de Klant. Afzonderlijk “Partij” te noemen.

-       Preventief Onderhoud: het Preventief Onderhoud van de Goederen zoals nader omschreven in artikel VI. van de Algemene Voorwaarden.

-       PROFISHOP: de online webshop Jungheinrich PROFISHOP die toegankelijk is via de volgende link

        https://www.jungheinrich-profishop.be.

 

II. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de levering van de Goederen en Diensten door Jungheinrich. Jungheinrich behoudt zich evenwel het recht voor per individuele opdracht bijkomende voorwaarden toe te voegen.
 2. De Klant erkent een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaardt de inhoud zonder voorbehoud. Andere voorwaarden die voorkomen op de bestelbon, in correspondentie of andere documenten uitgaande van de Klant zijn niet tegenstelbaar aan Jungheinrich. Aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen de Partijen.
 3. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. In dat geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 4. In geval van een bestaande handelsrelatie zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige Overeenkomsten of transacties met de Klant, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.

 

III. Totstandkoming en voorwerp van de Overeenkomst

 1. Offertes zijn steeds vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offertes en de prijsopgaven door Jungheinrich bedraagt behoudens afwijkende bepaling in de documenten zelf, dertig (30) dagen vanaf offertedatum.
 2. Alle offertes worden op basis van de door de Klant gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onvolledig en/of onjuist zou blijken, behoudt Jungheinrich zich het recht voor om een aanvullende offerte op te stellen.
 3. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om bestekkosten aan te rekenen aan de Klant.
 4. De overgemaakte foto’s, tekeningen en/of modellen en meer algemeen, alle aan de Klant verstrekte informatie, blijven steeds (intellectuele) eigendom van Jungheinrich of behoren tot haar knowhow en bedrijfsgeheimen en kunnen derhalve niet zonder haar instemming worden aangewend of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd.
 5. De Klant mag de ontvangen offerte, in haar geheel of gedeeltelijk, niet overmaken aan een derde, in het bijzonder concurrerende ondernemingen, zonder de voorafgaande toestemming van Jungheinrich.
 6. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling nadat deze door Jungheinrich werd geplaatst bij de fabriek of indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering of indien de Klant nalaat om de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te bezorgen. Indien en voor zover Jungheinrich ermee zou instemmen om de door de Klant verzochte wijzigingen aan de bestelling aan te brengen, zal zij de impact op de levertermijn en/of de hiermee gemoeide meerkosten communiceren aan de Klant. Deze meerkosten zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.
 7. Overeenkomsten tussen de Klant en Jungheinrich komen slechts tot stand indien en voor zover Jungheinrich een schriftelijke orderbevestiging van de bestelling aan de Klant heeft gezonden. Alleen de schriftelijke orderbevestiging van de Overeenkomst van Jungheinrich is bindend voor de beschrijving van de inhoud en omvang van de Overeenkomst.
 8. Voor Goederen en/of Diensten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of schriftelijke orderbevestiging van de bestelling door Jungheinrich wordt verzonden, wordt de factuur tevens als bevestiging van de Overeenkomst aangemerkt, waarbij die factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 9. Indien naar het redelijke oordeel van Jungheinrich de financiële positie van de Klant dit vereist, is Klant verplicht op eerste verzoek van Jungheinrich onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten voordele van Jungheinrich te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst. Laat de Klant na dit tijdig te doen, dan is Jungheinrich gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 10. In geval van annulatie van de bestelling van de Goederen en/of Diensten, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Jungheinrich een forfaitaire vergoeding van minstens 30% (voor serie Goederen) en minstens 60% (voor systeem Goederen en Magazijnrekken) van de overeengekomen prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Ten dien einde behoudt Jungheinrich de voorschotten ten titel van schadevergoeding. Jungheinrich houdt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor een bijkomende vergoeding te vorderen als de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie hoger is.
 11. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om tijdens de leveringstermijn wijzigingen aan te brengen in ontwerp en vorm van de Goederen en/of Diensten, voor zover de te leveren Goederen en/of Diensten daardoor niet fundamenteel worden gewijzigd.

 

IV. Levering van de Goederen en/of Diensten

 1. De leveringstermijnen (met inbegrip van de montagetermijnen voor Magazijnrekken), zoals vermeld in de orderbevestiging of op andere documenten uitgaande van Jungheinrich, zijn niet bindend. Zij zijn slechts indicatief. Overschrijding ervan kan bijgevolg geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Jungheinrich levert de Goederen en/of Diensten op werkdagen (d.i. maandag t.e.m. vrijdag, Belgische feestdagen uitgesloten) tijdens de normale werkuren.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen van Jungheinrich ex works, op de tussen Partijen overeengekomen plaats van levering, Incoterms® 2020. Indien Partijen schriftelijk een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen in een individuele Overeenkomst, geldt deze afwijkende leveringswijze uitsluitend ten aanzien van deze Overeenkomst en niet tevens voor andere Overeenkomsten tussen dezelfde Partijen.
 4. De Klant is gehouden (op zijn kosten) alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor gebruiksklare aflevering. Voor de levering van Magazijnrekken gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 5. Het materiaal wordt aangeleverd op een vrachtwagen, oplegger of dergelijke, franco voor het magazijn waar de montage plaatsvindt. De kosten voor het afladen vanaf de vrachtwagen en het transport tot de plaats van de montage zijn voor de rekening van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. In het algemeen wordt het materiaal gebundeld aangeleverd zodat een efficiënt laden en lossen mogelijk is. Om de kosten voor het afladen en naar binnen transporteren zo beperkt mogelijk te houden, vestigt Jungheinrich de aandacht op de volgende belangrijke punten: de aanwezigheid van een verharde weg tot aan het betrokken pand, de toegang voor vrachtwagens, dan wel het verticaal of horizontaal lossen van het materiaal tot in het pand, de aanwezigheid van een geschikte vorkheftruck of stapelaar met chauffeur. Als hiermee geen rekening gehouden is, kunnen extra kosten voor de Klant aangerekend worden.
 7. In geval tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten voor de levering van meerdere Goederen, verklaart de Klant er zich mee akkoord dat deze Goederen individueel en op verschillende tijdstippen geleverd kunnen worden.
 8. De Goederen worden geleverd met een minimale hoeveelheid brandstof of een minimaal opgeladen batterij, in functie van en/of nodig voor de levering van de Goederen.
 9. De risico-overgang vindt uiterlijk plaats op het moment van de levering van de Goederen en/of de voltooiing van de Diensten. Vanaf dat moment komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de Goederen of Diensten en/of derden mocht ontstaan en de hiermee verband houdende kosten voor rekening van de Klant. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Jungheinrich de Goederen en/of Diensten conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch de Klant om welke reden dan ook niet afneemt.
 10. De Klant is verplicht de Goederen in ontvangst te nemen op het moment van de geplande levering zoals gecommuniceerd door Jungheinrich. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, of de geplande levering verhindert dan is Jungheinrich gerechtigd de Goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslag- en vervoerkosten, verschuldigd zijn. De minimale stockage kost bedraagt 500 EUR per dag per Goed, te rekenen vanaf de dag van geplande levering tot de dag van effectieve levering of annulatie.
 11. Tenzij met uitdrukkelijke instemming van Jungheinrich, kan de Klant de levering slechts weigeren indien de Goederen en/of Diensten niet conform de bestelling zijn of gebreken vertonen. In dat geval moet de weigering onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk en gedetailleerd aan Jungheinrich worden gemeld. Aanvaarding kan niet worden geweigerd indien slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen zich hebben voorgedaan dan wel voordoen of anderszins op basis van onredelijke gronden.
 12. De ondertekening van de leverbon voor de Goederen of het servicerapport voor de Diensten door de Klant of door de door hem aangestelde derde heeft de aanvaarding tot gevolg. Partijen aanvaarden daarenboven uitdrukkelijk dat, indien de Klant weigert de leverbon en/of het servicerapport te ondertekenen en nalaat om de redenen van zijn weigering alsook de bewijzen ter staving hiervan binnen een termijn van 48 uur na levering mee te delen, de Klant onweerlegbaar geacht wordt de levering aanvaard te hebben. De Goederen en/of Diensten worden bijgevolg geacht conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.
 13. In geval van montage van Magazijnrekken gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 14. In geval van projecten van een zekere omvang en/of complexiteit besluit Jungheinrich, naar haar eigen discretie, tot de volgende procedure:
 15. Bij de voltooiing van de montagewerken nodigt Jungheinrich de Klant schriftelijk uit op een bepaalde datum en uur over te gaan tot het nazicht van de installatie en het verlenen van de oplevering.
 16. De inspectie van de montagewerken met het oog op de oplevering, zal gebeuren in aanwezigheid van Jungheinrich en de Klant of in aanwezigheid van een daartoe speciaal gevolmachtigde lasthebber die bevoegd is de protocollen te ondertekenen.
 17. Indien er geen opmerkingen zijn, wordt het protocol van de oplevering in tweevoud opgemaakt en door alle Partijen ondertekend.
 18. Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, worden deze in detail in het proces-verbaal van de voorlopige of definitieve oplevering vermeld en wordt de datum bepaald waarop deze werken moeten zijn uitgevoerd en beëindigd. Dergelijke kleine gebreken vormen echter geen aanleiding tot uitstel van betaling.
 19. Indien de Klant weigert tot oplevering over te gaan, dan meldt hij dit aan Jungheinrich per aangetekend en gemotiveerde schrijven binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de aangetekende uitnodiging tot oplevering. De Klant erkent uitdrukkelijk dat enkel substantiële gebreken, welke de werking en/of de ingebruikname verhinderen, aanleiding kunnen geven tot weigering van de oplevering.
 20. Indien de Klant de uitnodiging echter zonder gevolg laat, wordt hij geacht de montagewerken en de Magazijnrekken te hebben aanvaard.
 21. Het in gebruik nemen van de gemonteerde Goederen, geldt eveneens als stilzwijgende oplevering in hoofde van de Klant.
 22. In geval Jungheinrich niet tot de procedure zoals vermeld in voormelde paragraaf a. besluit, kan de Klant de levering slechts weigeren indien de Goederen en/of Diensten niet conform de bestelling zijn of gebreken vertonen. In dat geval moet de weigering onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) dagen nadat Jungheinrich de werf verlaten heeft schriftelijk en gedetailleerd aan Jungheinrich worden gemeld. Aanvaarding kan niet worden geweigerd indien slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen zich hebben voorgedaan dan wel voordoen of anderszins op basis van onredelijke gronden. Indien de Klant nalaat om de redenen van zijn weigering alsook de bewijzen ter staving hiervan binnen een termijn acht (8) dagen nadat Jungheinrich de werf verlaten heeft mee te delen de Klant onweerlegbaar geacht wordt de levering aanvaard te hebben. De Goederen en/of Diensten worden bijgevolg geacht conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.
 23. Occasie Goederen worden door de Klant aanvaard in de over-eengekomen staat waarin zij zich bevinden.

 

V. Instructie en installatie

 1. Jungheinrich zal de Klant een handleiding of instructieboek met informatie over de constructie, werking en behandeling van Goederen verschaffen. Deze handleiding zal via de website van Jungheinrich toegankelijk zijn. Op verzoek van de Klant kan een handleiding op een papieren drager worden verleend. Indien beschikbaar is de handleiding op verzoek in een andere taal te verkrijgen via de website van Jungheinrich.
 2. Een handleiding voor Occasiegoederen wordt verschaft voor zover deze beschikbaar is.
 3. Indien Jungheinrich Goederen levert, draagt Jungheinrich slechts zorg voor de installatie of montage, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. De montage en demontage van door de Klant aangeleverde toebehoren is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Indien en voor zover Jungheinrich zorg draagt voor de montage van Magazijnrekken (i.e. het oprichten, samenvoegen, wijzigen en installeren van Magazijnrekken volgens de technische voorschriften van Jungheinrich) gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 5. De te monteren Magazijnrekken zijn overeenkomstig de orderbevestiging van Jungheinrich. De opstellingswijze is volgens de overeengekomen tekening, schets of omschrijving. Wijzigingen in de montage of opstellingen zullen als meer-/ minderwerk worden verrekend. Als meerwerk ontstaat, dan dient de Klant rekening te houden met extra kosten die ontstaan door de inzet van montagehulpmiddelen zoals een heftruck, rolsteiger, betonzaag etc., door loon, door wacht- en reisuren en door extra reis- en verblijfkosten. Deze worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven.
 6. Tijdens de uitvoering van de montagewerken zal de Klant instaan voor de bewaking van de werf en de hieruit voortvloeiende risico’s op zich nemen. Elke door Jungheinrich geleden schade, met inbegrip van diefstal, te wijten aan een gebrekkige bewaking, zal volledig worden vergoed door de Klant.
 7. De Klant zal onverwijld een gekwalificeerd persoon als projectleider aanwijzen, die door de Klant gemachtigd is om in zijn naam bindende beslissingen te nemen. Tevens dient de Klant dan uit eigen beweging alle gegevens ter beschikking te stellen m.b.t. de ligging van verdekte nutsleidingen (stroom, gas en water etc.). Voorts dient de Klant op eigen kosten zorg te dragen voor:
 8. De voor de montage en inbedrijfstelling benodigde apparatuur en materialen, met inbegrip van schragen, hijsgereedschappen, kranen etc;
 9. Specifieke veiligheidskleding en -voorzieningen, die uitzonderlijk voor een bepaalde montage vereist zijn.
 10. De Klant draagt de verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde zaken zijn geregeld vóórdat de Goederen worden aangeleverd en de montageploeg van Jungheinrich arriveert:
 11. De vloer voldoet qua draagvermogen, vlakheid e.d. aan de eisen, eventueel afzonderlijk gespecificeerd door Jungheinrich;
 12. De ruimte waar de Goederen aangevoerd en gemonteerd worden dient opgeruimd en schoon zijn;
 13. Ingeval van binnenwerken moeten wanden en plafonds, deuren en ramen reeds geplaatst zijn voor de geplande aanvangsdatum van de montage;
 14. Tijdens de montage moet ongehinderd gewerkt kunnen worden;
 15. De Klant dient voor de afvoer van het verpakkingsmateriaal te zorgen;
 16. De Klant is verplicht haar medewerkers die meewerken aan de montage voldoende te verzekeren.

 

VI. Onderhoudsdiensten

 1. Algemeen

1.1.  Overeenkomsten inzake de levering van Preventief Onderhoud of Full Service komen slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging van Jungheinrich.

1.2.  In het geval van een bestaande handelsrelatie waarbij de Klant reeds over een redelijk aantal Goederen beschikt met een Preventieve Onderhoudsovereenkomst, wordt de Preventieve Onderhoudsovereenkomst geacht eveneens tot stand te zijn gekomen voor de nieuwe levering, behoudens uitdrukkelijk voorbehoud door een van de Partijen.

 1. Preventief Onderhoud

2.1.  Gedurende de looptijd van een Overeenkomst tot Preventief Onderhoud zal Jungheinrich, voor zover van toepassing, volgens de in de onderhoudsovereenkomst vermelde frequentie, Preventief Onderhoud aan de in de onderhoudsovereenkomst vermelde Goederen uitvoeren. Onder Preventief Onderhoud wordt verstaan: het controleren, smeren, afstellen en bijvullen van de Goederen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

2.2.  De prijs per onderhoud zoals gestipuleerd in de onderhoudsovereenkomst omvat de verplaatsingskosten en de arbeidstijd voor de uitvoering van het Preventief Onderhoud. Eventueel benodigde smeermiddelen, reinigingsmiddelen, onderdelen of filters maken geen onderdeel uit van deze prijs en zullen gefactureerd worden aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

2.3.  Jungheinrich zal de Diensten in het kader van Preventief Onderhoud uitvoeren volgens de frequentie zoals bepaald in de onderhoudsovereenkomst.

2.4.  Het Preventief Onderhoud wordt uitsluitend uitgevoerd naargelang de beschikbaarheden van Jungheinrich en desgevallend na voorafgaandelijke afspraak tussen de Partijen tijdens de werkuren zoals bepaald in artikel IV.2. van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een afspraak is gemaakt maar Jungheinrich de Diensten niet kan uitvoeren om redenen toerekenbaar aan de Klant, dan is Jungheinrich gerechtigd om kosten in rekening te brengen ter dekking van de verloren arbeidstijd en verplaatsing.

2.5.  De in de onderhoudsovereenkomst gestipuleerde prijs is jaarlijks herzienbaar vanaf januari. Een stilzwijgende of contractuele afstand gedurende het lopende jaar houdt geen verzaking in van deze jaarlijkse aanpassing wijzigt geenszins het recht van Jungheinrich op een prijsaanpassing in de erop volgende jaren.

2.6.  De Overeenkomst tot Preventief Onderhoud wordt gesloten voor onbepaalde duur. Elke Partij heeft het recht om de Overeenkomst schriftelijk (d.w.z. e-mail volstaat) op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Bij gebrek van opzeg of in geval van onregelmatige opzeg is de Klant gehouden tot een vervangende vergoeding.

 1. Full Service

3.1.  Full Service is gebaseerd op de analyse van de bedrijfsomstandigheden van de Goederen die door Jungheinrich en de Klant werd opgemaakt. De Klant verbindt zich ertoe elke wijziging aan de bedrijfsomstandigheden onmiddellijk schriftelijk aan Jungheinrich te melden. Partijen aanvaarden dat een dergelijke wijziging aanleiding kan geven tot een herziening van de overeengekomen prijs, of, als Jungheinrich dit noodzakelijk acht, tot de verbreking van de Overeenkomst.

3.2.  Full Service omvat de volgende dienstverlening:

 1. periodieke uitvoering van preventief onderhoud;
 2. herstellingen die het gevolg zijn van normale slijtage bij een correct gebruik van de Goederen volgens de richtlijnen van Jungheinrich, zoals bepaald in de gebruikshandleiding, en overeenkomstig analyse van de bedrijfsomstandigheden;
 3. verplaatsingen, afgelegde kilometers en arbeidstijd, noodzakelijk voor de werkzaamheden opgesomd in punt a. en b. van huidig artikel;
 4. levering en installatie van wisselstukken, noodzakelijk voor de werkzaamheden opgesomd in punt a. en b. van huidig artikel;
 5. indien het Goed is uitgerust met een lithium-ion (Li-ion) batterij, omvat Full Service eveneens de volgende service op de li-ion batterij:
 6. uitwendige visuele inspectie
 7. controle van pooldoorvoeringen
 8. test van de batterijfunctie
 9. update van de batterij-software (indien nodig).

3.3.  Volgende prestaties zijn uitdrukkelijk uitgesloten van Full Service, en de kosten voor deze prestaties blijven voor rekening van de Klant:

 1. herstelling van schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, verkeerdelijk gebruik, (opzettelijke) fout en/of weerswisselvalligheid;
 2. onderhoud, herstelling en/of vervanging van onderdelen, niet door Jungheinrich geleverd;
 3. gedeeltelijke of gehele revisie van de Goederen;
 4. werken in bijzondere omstandigheden, zoals in koelruimten en bijtende omstandigheden, tenzij in de bedrijfsomstandigheden vermeld;
 5. herstelling van schade en defecten aan de Goederen die het gevolg zijn van wijzigingen die niet door techniekers in opdracht van Jungheinrich zijn aangebracht.

3.4.  Volgende prestaties maken aanvullend deel uit van Full Service, indien en voor zover de Klant overeenkomstig de analyse van de bedrijfsomstandigheden voor deze optie heeft gekozen:

 1. Batterijservice op loodzuurbatterijen: een jaarlijks onderhoud van de batterij, bestaande uit volgende elementen:
 2. Basisreiniging
 3. Meten van spanning en elektrolytdichtheid
 4. Controle van het elektrolytniveau
 5. Controle van kabeluiteinden, connectoren en kabels
 6. Controle van Aquamatik (indien van toepassing ook elektrolytcirculatie)
 7. Milieuvriendelijke verwerking van afvalstoffen

         De Klant heeft een capaciteitsgarantie van 1.250 laadcycli of vijf (5) jaar, beginnende op de datum van de levering en/of indienststelling van de batterij, voor zover aan de algemene gebruiksvoorwaarden werd voldaan. De garantie komt te vervallen wanneer één van beide tijdslimieten, zoals hierboven bepaald, is bereikt. De garantie zal in elk geval komen te vervallen wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd.

3.5.  Herstellingen die overeenkomstig voormelde paragraaf 3.3. niet inbegrepen zijn in Full Service, worden uitgevoerd na goedkeuring van de Klant in welke vorm dan ook, al dan niet na opmaak van een offerte al naargelang de concrete herstelling. Diensten die niet inbegrepen zijn in Full Service worden gefactureerd aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Jungheinrich behoudt zich het recht voor om bestekkosten aan te rekenen aan de Klant.

3.6.  Verhindering van de Klant om van het Goed gebruik te maken zal geen invloed hebben op het voortduren van de Overeenkomst of op de verschuldigdheid van het maandelijks Full Service bedrag, noch doet dit een recht in hoofde van de Klant ontstaan op de terbeschikkingstelling van een vervangtoestel, tenzij anders overeengekomen.

3.7.  De Goederen worden uitgerust met een urenteller. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de Klant om de urenstanden zelf te controleren en op te volgen. Niettegenstaande het voorgaande, heeft Jungheinrich het recht om de urenstanden periodiek te controleren. Bij overschrijding van het maximum aantal bedrijfsuren per Goed per jaar zoals gestipuleerd in de Overeenkomst, wordt voor elk extra bedrijfsuur een vergoeding aangerekend op basis van de in de Overeenkomst vermelde prijs per meeruur. Facturatie vindt plaats, naar de keuze van Jungheinrich, ofwel aan het einde van het desbetreffende contractjaar, ofwel uiterlijk aan het einde van looptijd van de Overeenkomst. Minuren worden niet terugbetaald. Partijen komen daarnaast overeen dat, conform hetgeen bepaald is in artikel VI.3.1., een overschrijding van de bedrijfsuren aanleiding kan geven tot een herziening van de overeengekomen prijs, of, als Jungheinrich dit noodzakelijk acht, tot de verbreking van de Overeenkomst.

3.8.  Full Service wordt uitgevoerd naargelang de beschikbaarheden van Jungheinrich en desgevallend na voorafgaandelijke afspraak tussen de Partijen tijdens de werkuren zoals bepaald in artikel IV.2. van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een afspraak is gemaakt maar Jungheinrich de Diensten niet kan uitvoeren om redenen toerekenbaar aan de Klant, dan is Jungheinrich gerechtigd om kosten in rekening te brengen ter dekking van de verloren arbeidstijd en verplaatsing.

3.9.  De in de Overeenkomst gestipuleerde prijs voor Full Service is jaarlijks herzienbaar vanaf januari. Een stilzwijgende of contractuele afstand gedurende het lopende jaar houdt geen verzaking in van deze jaarlijkse aanpassing wijzigt geenszins het recht van Jungheinrich op een prijsaanpassing in de erop volgende jaren.

3.10. Het Full Service contract wordt gesloten voor bepaalde duur zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

3.11. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt iedere prestatie in het kader van Full Service exclusief door Jungheinrich uitgevoerd.

3.12. Elke vastgestelde afwijking, storing of schade dient onmiddellijk aan Jungheinrich te worden gemeld.

3.13. Daarnaast aanvaardt de Klant dat elke herstelling, noodzakelijk ten gevolge van een ongeval, tekortkoming van en/of verkeerdelijk gebruik door de Klant, tegen betaling uitsluitend door Jungheinrich wordt uitgevoerd. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de Klant beslist om een dergelijke herstelling niet te laten uitvoeren waardoor het optimaal functioneren van het Goed belemmerd wordt, Jungheinrich niet gehouden is tot nakoming van haar verplichtingen onder Full Service en ook geen verdere verantwoordelijkheid draagt voor directe en indirecte schade die hieruit voortvloeit.

 

VII. Eigendomsvoorbehoud

 1. Jungheinrich behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde Goederen tot de volledige betaling van alle vorderingen die Jungheinrich uit de handelsrelatie met de Klant heeft, inclusief vorderingen uit hoofde van geleverde aanvullende Diensten (bijvoorbeeld montage) zijn ontvangen.
 2. Het is de Klant niet toegestaan Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust te gebruiken buiten de bedrijfsruimte en buiten het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is de Klant verplicht de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afdoende te verzekeren tegen verlies of beschadiging.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Jungheinrich binnen 24 uur nadat hij daarvan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. Jungheinrich is in dat geval gerechtigd om de betreffende Goederen tijdelijk of definitief bij de Klant weg te (laten) halen.
 5. Indien de Klant enige betalingsverplichting niet nakomt, is Jungheinrich gerechtigd de Goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, waaronder het verschaffen van toegang tot de plaats waar de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Jungheinrich is niet gehouden de Klant de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder de kosten van vervoer en opslag, zijn voor rekening van de Klant.
 6. Nadat Jungheinrich de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant heeft weggehaald, zal de Klant worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van het weghalen geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan de Klant in rekening gebrachte bedrag.

 

VIII. Prijzen, facturatie en betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Prijzen worden gefactureerd volgens het tarief dat van toepassing is op de dag van de schriftelijke orderbevestiging, zoals bedoeld in artikel III.7., voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten, grondstoffen, of transportkosten ondertussen de (fabricatie)kosten vermeerderd hebben.
 3. Eventuele bijkomende kosten, zoals kosten van opslag, verpakking, transport, verzekering, belastingen, im- of exportvergoedingen zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Jungheinrich te Leuven binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door Jungheinrich.
 5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 100 EUR.
 6. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Jungheinrich zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst evenals alle lopende bestellingen aangaande Goederen en/of Diensten op te schorten totdat het openstaand saldo volledig is voldaan, en zonder dat dit voor de Klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen. Partijen komen expliciet overeen dat zij alle afzonderlijke overeenkomsten als één en ondeelbaar beschouwen voor wat betreft de toepassing van voormelde niet-uitvoeringsexceptie.
 8. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.
 10. Klachten aangaande de facturen dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na factuurdatum worden ingediend en zij dienen zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht. Blijft de Klant evenwel in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is Jungheinrich gerechtigd haar verbintenis op te schorten, onverminderd haar recht op de verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling zoals vermeld in voorgaande bepalingen.
 11. Partijen komen daarnaast uitdrukkelijk overeen dat het niet of gebrekkig naleven door Jungheinrich van eenzijdig door de Klant opgelegde vormvereisten en/of modaliteiten met betrekking tot de facturatie (bv. gebruik van een betalingsplatform) in elk geval geen geldige redenen zijn voor factuurprotest en de Klant niet ontheffen van zijn betalingsplicht.

 

IX. Garantie

 1. Claims van de Klant op basis van gebreken aan de Goederen of toebehoren van Jungheinrich of onbevredigende Diensten en/of specificaties die contractueel zijn overeengekomen, moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na ontdekking en binnen de garantieperiode gedetailleerd omschreven worden gemeld aan Jungheinrich.
 2. In geval van een gebrek in het ontwerp, de kwaliteit of de uitvoering van de geleverde Goed, toebehoren of Diensten, zal Jungheinrich naar haar vrije keuze het deel van de Goederen met gebreken herstellen of vervangen of de Diensten opnieuw uitvoeren. Indien Jungheinrich er niet in slaagt binnen een redelijke termijn te voldoen aan haar garantieverplichtingen, of nalaat om onderdelen met gebreken te herstellen of te vervangen of om de Diensten opnieuw uit te voeren, heeft de Klant recht op een redelijke vermindering van de overeengekomen prijs of de ontbinding van de Overeenkomst, waarbij enkel sprake kan zijn van gedeeltelijke ontbinding van dat deel van de Overeenkomst waarop het gebrek direct betrekking heeft.
 3. Indien de Klant besluit om de betreffende Overeenkomst wegens kwaliteitsgebreken te ontbinden, zal Jungheinrich de teruggave van het betreffende geleverde Goed aanvaarden en de bedragen die door de Klant zijn betaald voor het betreffende geleverde Goed terugbetalen, minus een passende compensatie voor het gebruik van het Goed tot dat moment. De Klant is ertoe gehouden de teruggave van de goederen zoveel mogelijk te faciliteren. De Klant mag op geen enkele wijze de teruggave verhinderen.
 4. Deze garantieregeling is niet van toepassing op normale slijtage en evenmin op onbehoorlijk, onzorgvuldig of incorrect gebruik onder meer volgens de bepalingen van de gebruikshandleiding, of ontoereikend onderhoud (voor zover niet toerekenbaar aan Jungheinrich) of gebruik van ongeschikte hulpmiddelen of middelen. Herstel of vervanging door de Klant of derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jungheinrich levert het verval van de garantie op. Jungheinrich gaat niet akkoord met werkzaamheden die door derden (op haar kosten) worden verricht, tenzij Jungheinrich hiervoor haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. De garantieperiode begint op de datum waarop de Klant het Goed en/of de Dienst heeft aanvaard conform artikel IV. De volgende garantieperioden zijn van toepassing:
 • Goederen: 12 maanden of 1.200 bedrijfsuren. De garantie komt te vervallen wanneer de eerste van één van beide limieten is bereikt.
 • Batterijladers: 12 maanden of 1.200 bedrijfsuren. De garantie komt te vervallen wanneer de eerste van één van beide limieten is bereikt.
 • Magazijnrekken: 12 maanden.
 • Loodzuurbatterijen: 12 maanden.
 • Occasie trucks: er wordt geen garantie verleend, tenzij anders bepaald in de offerte.
 • Wisselstukken en onderdelen: 6 maanden.
 • Diensten: 3 maanden.

        Er worden door Jungheinrich geen andere garanties verstrekt dan genoemd in het voorgaande.

 1. De garantie wordt verleend intuitu personae. Behoudens schriftelijk akkoord van Jungheinrich vervalt deze garantie zodra de goederen worden overgedragen aan derden.

 

X.  Garantie voor Jungheinrich lithium-ion batterijen

 1. Toepassingsgebied

1.1.  Deze garantie is van toepassing op

 • alle lithium-ion batterijen (24-80 V) van het merk Jungheinrich (hierna “Batterijen“)
 • die door Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich zijn verzonden in het kader van een bestelling die op of na de inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden werd geplaatst en
 • die zich in België of Luxemburg bevinden op het ogenblik dat het garantiegeval zich voordoet en de garantieservice wordt uitgevoerd.

1.2.  De garantie geldt niet voor batterijen van het type AME, EJE M- of EJC M- Goederen en Goederen van het merk Ameise.

1.3.  De rechten en rechtsmiddelen die uit de garantie voortvloeien, komen toe aan de eigenaar van de Batterij op het moment dat het garantiegeval zich voordoet of aan de partij die door de eigenaar is gemachtigd om vorderingen uit hoofde van de garantie in te stellen (hierna de “Garantiehouder“).

 1. Garantieperiode

2.1.  De garantie geldt voor een periode van acht (8) jaar vanaf de datum waarop Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich de originele Batterij aan de eerste koper heeft geleverd (hierna “Garantieperiode“). De omvang van de rechten en rechtsmiddelen kan in de loop van de Garantieperiode worden beperkt, zoals in onderhavig artikel X. bepaald.

2.2.  De uitvoering van garantieservice door Jungheinrich in het kader van deze garantie heeft geen invloed op de Garantieperiode. In het bijzonder zal de uitvoering van garantieservice de Garantieperiode niet opschorten of opnieuw doen ingaan.

 1. Garantiegevallen

3.1.  Een garantiegeval betreft de situatie waarbij de Batterij bij aanvang niet de waarden bereikt die zijn vermeld in het desbetreffende productinformatieblad of als de werkelijke capaciteit van de Batterij is gedaald tot minder dan 65% van de nominale capaciteit (hierna een “Garantiegeval“ genoemd).  Een Garantiegeval wordt echter niet geacht te hebben plaatsgevonden als de werkelijke capaciteit van de Batterij ten minste 65% van de nominale capaciteit bedraagt.

3.2.  De nominale capaciteit van een Batterij is de capaciteit die op het typeplaatje is vermeld.

3.3.  De werkelijke capaciteit van een Batterij is de waarde die Jungheinrich in samenspraak met de Garantiehouder met behulp van geijkte instrumenten heeft gemeten bij een omgevingstemperatuur tussen 20 °C en 30 °C en bij een ontlaadsnelheid van maximaal 0,2 C (d.w.z. volledige ontlading van de Batterij binnen vijf (5) uur).

 1. Garantieservice

4.1.  Indien zich een Garantiegeval voordoet, zal Jungheinrich de betrokken Batterij naar eigen goeddunken repareren of vervangen door een batterij die ten minste gelijkwaardig is aan de originele batterij (“Garantieservice“). De plaats van uitvoering voor de doeleinden van de Garantieservice is de plaats waar de Batterij voor het beoogde doel wordt gebruikt in België of Luxemburg op het moment dat het Garantiegeval zich voordoet.

4.2.  Indien het Garantiegeval plaatsvindt in de eerste drie (3) jaar van de Garantieperiode, draagt Jungheinrich alle kosten en uitgaven die het in verband met de Garantieservice maakt, inclusief de materiaalkosten en werkuren alsmede de reiskosten van Jungheinrich.

4.3.  Indien het Garantiegeval zich voordoet vanaf het vierde jaar van de Garantieperiode en Jungheinrich niet verplicht is alle kosten en uitgaven te dragen overeenkomstig paragraaf 4.2. hierboven, draagt Jungheinrich slechts een deel van de materiaalkosten die Jungheinrich heeft gemaakt in verband met de Garantieservice, zoals bepaald in overeenstemming met het jaar van de Garantieperiode en het aantal bedrijfsuren van het Goed waarin de Batterij is geïnstalleerd (“Bedrijfsuren van het Goed“) (zie de volgende berekeningsmatrix):

 

Bedrijfsuren van het toestel [u]

Jaar van de Garantieperiode

0 - 6.000

6.000 < u ≤ 12.000

Jaar 0-3

Alle kosten en uitgaven zoals bepaald in paragraaf 4.2.

40%

Jaar 4-8

50%

30%

 

4.4.  In gevallen waarin Jungheinrich niet de kosten van de Garantieservice draagt, zal de Garantiehouder de Garantieservice aan Jungheinrich betalen op basis van een serviceovereenkomst tussen hem en Jungheinrich of, indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat, aan de op dat ogenblik geldende tarieven en op basis van Jungheinrichs prijslijsten voor materialen.

4.5.  Jungheinrich is in het kader van deze garantie niet aansprakelijk voor andere prestaties dan de bovengenoemde Garantieservice.

 1. Garantievoorwaarden

5.1.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om gratis Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4.2. als de bedrijfsurenteller van het Goed waarin de Batterij is ingebouwd niet meer dan 6.000 Bedrijfsuren van het Goed heeft geregistreerd.

5.2.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4.3. als de bedrijfsurenteller van het Goed waarin de Batterij is ingebouwd niet meer dan 12.000 Bedrijfsuren van het Goed heeft geregistreerd.

5.3.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. in gevallen waarin vanaf het begin van de Garantieperiode tot het optreden van het Garantiegeval zonder onderbreking een serviceovereenkomst van Jungheinrich (inclusief batterijservice) van kracht is geweest en de gegevens van de betrokken Batterij jaarlijks door Jungheinrich zijn uitgelezen.

5.4.  ls de Batterij tijdens de Garantieperiode ten minste af en toe in een gekoelde omgeving (bijv. een koel- of diepvriescel) wordt gebruikt, is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. als de betreffende temperatuur in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk is goedgekeurd door Jungheinrich of als er is voorzien in een diepvriezer-/verwarmingsoptie.

5.5.  Onverminderd de overige garantievoorwaarden is Jungheinrich alleen verplicht om Garantieservice te verlenen overeenkomstig punt 4. als de Garantiehouder op verzoek van Jungheinrich schriftelijk kan documenteren op welke dag en welk tijdstip Jungheinrich of een erkende distributeur van Jungheinrich de originele Batterij heeft geleverd.

5.6.  Indien de Garantiehouder kan aantonen dat het Garantiegeval niet is veroorzaakt door het niet voldoen aan de in de punten 5.2. tot en met 5.4. bepaalde voorwaarden, zal Jungheinrich Garantieservice verlenen hoewel niet aan deze voorwaarden is voldaan maar onverminderd de overige garantievoorwaarden.

5.7.  De garantie bestaat uit het vervangen of herstellen van onderdelen die door Jungheinrich als defect worden beschouwd. Een eventuele herstelling en/of vervanging houdt geen verlenging in van de in artikel X.2 bedoelde termijn.

5.8.  De vervangen onderdelen worden eigendom van Jungheinrich zodra de vervanging is uitgevoerd.

 

 

 1. Uitsluitingen

6.1.  Jungheinrich zal worden ontheven van iedere verplichting tot het verlenen van Garantieservice in geval van een Garantiegeval indien het optreden van het vermeende Garantiegeval ten minste gedeeltelijk aan een van de volgende oorzaken kan worden toegeschreven:

 • de Klant heeft de Batterij niet op de juiste manier vervoerd, opgeslagen, geïnstalleerd, gebruikt of elektrisch aangesloten;
 • andere personen dan gecertificeerde werknemers van Jungheinrich of een door Jungheinrich aangewezen vertegenwoordiger hebben de Batterij gewijzigd, verwijderd, hersteld of vervangen;
 • de geldende gebruiksvoorschriften van Jungheinrich zijn niet nageleefd;
 • er is een niet door Jungheinrich goedgekeurd laadapparaat gebruikt;
 • externe invloeden, met inbegrip van ongewone fysische of elektrische belastingen (spanningspieken, inschakelstroom, blikseminslag, overstroming, brand, ongevallen enz.);
 • de bedrijfs-, oplaad- of opslagtemperatuur van de Batterijen is in de loop van de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan het optreden van het Garantiegeval meer dan eenmaal afgeweken van het in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde bereik;
 • de maximale energiedoorvoer van de Batterij van 200% van de nominale capaciteit per bedrijfsdag is meer dan eenmaal overschreden binnen een periode van vier (4) weken.
 1. Garantieprocedure

7.1.  Indien de omstandigheden waarin het Garantiegeval zich heeft voorgedaan duidelijk zijn voor de Garantiehouder, dient hij Jungheinrich binnen acht (8) dagen na het optreden van het Garantiegeval schriftelijk (bijv. per post, e-mail, fax) op de hoogte te brengen van zijn garantieclaim. Indien de omstandigheden waarin het Garantiegeval zich heeft voorgedaan niet duidelijk zijn voor de Garantiehouder, dient hij Jungheinrich binnen twee (2) maanden na het tijdstip waarop hij voor het eerst kennis krijgt of had kunnen krijgen van het optreden van het Garantiegeval schriftelijk (bijv. per post, e-mail, fax) in kennis te stellen van zijn garantieclaim.

7.2.  Indien de Garantiehouder uit hoofde van de garantie een garantieclaim indient tegen Jungheinrich en uit de controle van de betrokken Batterij door Jungheinrich blijkt dat er geen sprake is van een Garantiegeval of dat Jungheinrich om een van de in punt 6 genoemde redenen niet verplicht is Garantieservice te verlenen, kan Jungheinrich van de Garantiehouder een eenmalige servicevergoeding van 250 EUR (excl. BTW) eisen, tenzij anders overeengekomen in een serviceovereenkomst tussen de Garantiehouder en Jungheinrich. Dit is niet van toepassing indien de omstandigheden het voor de Garantiehouder onmogelijk maakten om vast te stellen dat er geen sprake was van een Garantiegeval of indien de verplichting van Jungheinrich om Garantieservice te verlenen om een van de in punt 6. genoemde redenen uitgesloten is.

 1. Rechten en rechtsmiddelen

8.1.  Deze garantie doet geen afbreuk aan contractuele en wettelijke rechten en rechtsmiddelen in verband met de Batterijen. In het bijzonder verandert deze garantie niets aan verjaringstermijnen met betrekking tot contractuele of wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

 

 

 

 

XI. Overdracht

 1. Het is de Klant verboden de vorderingen, rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Jungheinrich, onder welke voorwaarde ook, over te dragen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungheinrich en onder de modaliteiten bepaald door Jungheinrich.
 2. Daarnaast is Jungheinrich toegestaan om onderaannemers in te schakelen, bijvoorbeeld voor het transport van de Goederen en toebehoren naar de overeengekomen locatie van de Klant voor specifieke onderhoudswerkzaamheden en voor de montage van Magazijnrekken. Jungheinrich blijft niettemin geheel verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de Overeenkomst.

 

XII. Aansprakelijkheid

 1. Jungheinrich is slechts aansprakelijk voor lichamelijke schade (zoals schade aan het leven, lichaam of de gezondheid van een persoon) in geval van opzet of zware fout van Jungheinrich of een van haar aangestelden.
 2. Jungheinrich neemt de verantwoordelijkheid op zich voor productaansprakelijkheid overeenkomstig de dwingende wettelijke bepalingen in dat verband. Jungheinrich is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de Goederen en toebehoren, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.
 3. Jungheinrich is slechts aansprakelijk voor materiële schade veroorzaakt door opzet, zware fout of nalatigheid vanwege Jungheinrich indien deze voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Jungheinrich is geenszins gehouden tot buitencontractuele schade.
 4. In ieder geval, is de totale aansprakelijkheid van Jungheinrich op basis van artikel XII. van deze Algemene Voorwaarden per schadegeval beperkt ten belope van het door de Klant betaalde factuurbedrag, met betrekking tot de desbetreffende levering. Bij meerdere schadegevallen kan de totale aansprakelijkheid van Jungheinrich op basis van dit artikel XII. per jaar als gevolg van een fout of nalatigheid van Jungheinrich niet meer bedragen dan de totale waarde van alle factuurbedragen met betrekking tot de betreffende Overeenkomst gedurende dat jaar.
 5. Onverminderd de toepasselijke regels van dwingend recht en openbare orde, is de aansprakelijkheid van Jungheinrich, ongeacht de juridische reden van de schade, uitgesloten voor indirecte of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, geleden verlies, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gebruiksderving, productieverliezen, kosten voor vervangingsaankopen, vergeefse onkosten , nuttelozen uitgaven, zuiver financiële verliezen, zoals boetes) en in ieder geval beperkt tot de bedragen vermeld in art XII.4.
 6. Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd of toegepast in de zin dat deze de aansprakelijkheid van Jungheinrich uitsluit of beperkt in de mate dat dit niet toegestaan is overeenkomstig het toepasselijk recht.

 

XIII. Gezondheid, veiligheid en milieu

 1. De Klant verbindt er zich toe om de techniekers van Jungheinrich voorafgaand in kennis te stellen van de bestaande veiligheidsvoorschriften, voor zover deze relevant zijn voor de techniekers van Jungheinrich. De Klant verbindt er zich eveneens toe om de techniekers van Jungheinrich te begeleiden en bij te staan waar nodig. Bij gebreke hieraan kan Jungheinrich geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de geldende interne veiligheidsvoorschriften. In het geval een bijkomende opleiding vereist is zal de Klant Jungheinrich hiervan tijdig op de hoogte stellen. De kosten van deze opleiding alsmede de kosten voor de terbeschikkingstelling van de techniekers van Jungheinrich zijn geheel ten laste van de Klant. De Klant is aansprakelijk voor schade geleden door het nalaten van dergelijke opleidingen te geven of door het gebrekkig karakter van deze opleidingen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, staat de Klant in voor de verwerking van alle restproducten en -stoffen welke in het kader van de uitvoering van de Dienst overblijven, overeenkomstig de geldende wettelijke reglementering. De verwerkingskosten blijven integraal ten laste van de Klant.
 3. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, is de Klant verantwoordelijk voor de aanstelling en betaling van een veiligheidscoördinator, zo dit wettelijk vereist is.
 4. In het kader van de uitvoering van de Diensten op locatie bij de Klant, geldt het volgende:
 5. De Klant verbindt zich er toe een ruimte ter beschikking te stellen aan de medewerker van Jungheinrich dewelke overeenstemt met de vereisten zoals opgelegd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het welzijn van werknemers (met inbegrip van de Codex over het Welzijn op het Werk). De Klant verzekert met name dat er sprake is van een normale werktemperatuur (d.i. minimaal 16 °C cfr. artikel V.1-3 Codex over het Welzijn op het Werk) en sanitaire voorzieningen.
 6. De Klant verbindt zich er tevens toe om het nodige personeel en materieel kosteloos ter beschikking te stellen aan Jungheinrich, teneinde deze laatste toe te laten haar werkzaamheden efficiënt uit te voeren. De Klant voorziet met name de voor de Diensten noodzakelijke faciliteiten zoals elektriciteit, water etc. Daarnaast draagt de Klant in ieder geval tijdig zorg voor: de tijdige terbeschikkingstelling van de Goederen; een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij de Klant gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor het gebruik en/of de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Jungheinrich aan te wijzen hulpmateriaal.
 7. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich op geen wijze enige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het ter beschikking gestelde personeel en/of materiaal. De Klant verbindt er zich toe om Jungheinrich volledig te vrijwaren voor elke vordering die hieruit zou voortvloeien.
 8. Indien de Klant de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, heeft Jungheinrich het recht om, desgevallend via derden, op kosten van de Klant zelf de nodige maatregelen te voorzien.
 9. Iedere vertraging welke daarenboven zou volgen uit de niet-nakoming van de verplichtingen uit dit artikel zal integraal aan de Klant worden aangerekend en is geenszins tegenstelbaar aan Jungheinrich.

 

XIV. Overmacht

 1. Voor Jungheinrich geldt als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de tijdige nakoming van de Overeenkomst verhinderen of ernstig verzwaren. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productie-onderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen; epidemieën; pandemieën.
 2. Doet zich aan de zijde van Jungheinrich een omstandigheid van overmacht voor, dan zal Jungheinrich de Klant hiervan onverwijld in kennis stellen. De verplichtingen waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of voor Jungheinrich ernstig wordt verzwaard worden opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Indien vaststaat dat de overmachttoestand langer dan dertig (30) volle werkdagen zal duren, of zodra de overmachttoestand langer dan dertig (30) volle werkdagen heeft geduurd, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

XV.  Gegevensbescherming

 1. Jungheinrich verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens zal Jungheinrich de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, en persoonsgegevens niet buiten de doeleinden van de Overeenkomst verwerken, noch aan derden bekendmaken. In het bijzonder zal Jungheinrich alle werknemers die zijn aangesteld of in de toekomst worden aangesteld verplichten om geheimhouding van persoonsgegevens te handhaven, en hen onder verwijzing naar boete- en sanctiebepalingen, instrueren inzake gegevensbescherming.
 2. Meer informatie over gegevensbescherming bij Jungheinrich is terug te vinden via de website www.jungheinrich.be .
 3. De trucks van Jungheinrich worden standaard uitgerust met een zogenaamde telematics box. Gedurende de werking van de truck genereert de box voortdurend telematicagegevens. Deze worden draadloos naar Jungheinrich doorgestuurd. De gegevens bestaan onder andere uit operationele data van de vorkheftruck (snelheid, positie, optillen, neerlaten, operationele status), de temperatuur van de individuele componenten van de vorkheftruck, de bedrijfsuren, foutenlogboek… Jungheinrich gebruikt deze telematicagegevens voor, o.a., het ontwerp van nieuwe huurmodellen, facturatiedoeleinden, technische ontwikkeling en diensten op afstand. Partijen stemmen in met het gebruik van de telematicagegevens door Jungheinrich of door derden waarmee Jungheinrich samenwerkt. In een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst kan, op verzoek van de Klant, de deactivering van de telematics box worden vastgelegd. Er is eveneens een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst vereist indien de Klant wenst dat Jungheinrich telematicagegevens verzamelt en verwerkt. De telematics box zoals hierboven omschreven verzamelt of verwerkt geen persoonlijke gegevens in de zin van de AVG, noch stuurt de telematics box dergelijke gegevens door naar Jungheinrich. Indien de Klant de telematicagegevens koppelt aan andere gegevens die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeerbaar maken (bijvoorbeeld de bestuurder van een truck), dan is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

 

XVI. Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

 1. De Klant erkent dat Jungheinrich de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en/of Diensten en de naam en het logo waaronder zij door Jungheinrich verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.
 2. De Klant zal vertrouwelijke en bedrijfsinformatie alsook knowhow (waaronder door Jungheinrich aangeboden of overeengekomen prijzen, kortingen en/of specificaties) van Jungheinrich gedurende de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst strikt vertrouwelijk houden en deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungheinrich niet aan derden bekendmaken, in welke vorm dan ook, en zal de bij de Klant van Jungheinrich bekende informatie enkel gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst met Jungheinrich.
 3. De Klant mag geen Goederen, software of enig ander toebehoren dat zij ontvangt van Jungheinrich demonteren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

 

XVII. Beëindiging

 1. In geval van niet-nakoming door de Klant van (één van) zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, kan Jungheinrich te allen tijde zelf, op kosten van de Klant, alle beschermende maatregelen nemen die zij nodig acht nodig om de nalatigheid van de Klant te verhelpen.
 2. Jungheinrich is gerechtigd om de Overeenkomst middels een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend de teruggave van de geleverde Goederen te vorderen, onverminderd het recht op (aanvullende) schadevergoeding in hoofde van Jungheinrich:
 3. ingeval van faillissement, opening van procedure van gerechtelijke reorganisatie, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om Jungheinrich hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;
 4. ingeval de Klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft;
 5. ingeval de Klant een tekortkoming begaat aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, nadat de Klant door Jungheinrich schriftelijk in de gelegenheid is gesteld het niet-naleven binnen een periode van acht (8) dagen te herstellen en deze dat niet doet.
 6. De ontbinding zal alsdan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld.

 

XVIII. Aanvullende voorwaarden Jungheinrich Profishop

 1. De online webshop Jungheinrich PROFISHOP is toegankelijk via de volgende link https://www.jungheinrich-profishop.be (hierna genoemd “Site”) van Jungheinrich. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door Jungheinrich. De bepalingen van onderhavig artikel XVIII. zijn aanvullend en/of in afwijking van toepassing op de verkoop en levering van Goederen via de Site door Jungheinrich aan ondernemingen met leveringsadres in België en/of Luxemburg. De bepalingen van dit artikel hebben in geval van tegenstrijdigheden voorrang op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het plaatsen van elke bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud. De aanvaarding door de Klant van de huidige Algemene Voorwaarden manifesteert zich, onder meer, door de gegevensinvoer in en de validatie van het elektronische bestelformulier dat ter beschikking wordt gesteld op de Site, zoals ingediend door de Klant.
 3. De verkoop en levering van de Goederen via Jungheinrich PROFISHOP is uitsluitend voorbehouden aan professionele kopers (ondernemingen) met leveringsadres in België en/of Luxemburg. Jungheinrich wijst er bijgevolg op dat zij geen overeenkomsten met consumenten in de zin van de wet sluit en dat er derhalve geen herroepingsrecht bestaat. De aanvaarding van retourzendingen behoort bijgevolg uitsluitend tot de discretie van Jungheinrich en de Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
 4. De Klant heeft de mogelijkheid om op de Site het gewenste Goed aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Klant zich duidelijk en volledig heeft geïdentificeerd.
 5. Jungheinrich neemt bestellingen ook per e-mail in ontvangst.
 6. Overeenkomsten tussen de Klant en Jungheinrich komen slechts tot stand indien en voor zover Jungheinrich een schriftelijke orderbevestiging van de bestelling aan het door de Klant opgegeven e-mailadres heeft verzonden met mededeling van het bestelnummer. De Klant dient in alle correspondentie met Jungheinrich minimaal het bestelnummer te vermelden.
 7. Direct bij levering dient de Klant de verpakking en Goederen zorgvuldig te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken. De Klant moet beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de Goederen, door de bezorger op de vrachtbrief/leverbon (hierna “Verzenddocument”) laten vermelden. Indien beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de Goederen niet op het Verzenddocument zijn vermeld, kan de Klant hierop tegenover Jungheinrich geen beroep meer doen en zal Jungheinrich klachten dienaangaande niet meer in behandeling nemen.
 8. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen zonder enige korting en verrekening betaalbaar op het moment van bestelling.
 9. Betalingen gebeuren op de door Jungheinrich aangeboden elektronische betalingsmogelijkheden of via vooruitbetaling. Partijen kunnen eveneens overeenkomen dat de Klant op factuur kan betalen. Indien de Klant evenwel een nieuwe klant is bij Jungheinrich en/of dit na kredietcheck geweigerd wordt, behoudt Jungheinrich zich het recht voor een vooruitbetaling te eisen.
 10. In het uitzonderlijke geval dat een consument Goederen aankoopt via de online webshop Jungheinrich PROFISHOP, geldt een herroepingsrecht van veertien (14) dagen. De consument kan enkel het herroepingsrecht uitoefenen voor zover de Goederen volledig zijn en zich in dezelfde staat bevinden als dat de Goederen zich bevonden op moment van levering. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de consument. Jungheinrich zal de consument terugbetalen veertien (14) dagen nadat de goederen beschikbaar werden gesteld in de lokalen van Jungheinrich.

 

XIX. Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen, deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG [Convention of Contracts for the International Sales of Goods] - Weens Koopverdrag) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht blijven buiten toepassing voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.
 2. Partijen streven ernaar eventuele meningsverschillen of geschillen in der minne op te lossen. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd zullen zijn voor alle geschillen tussen de Klant en Jungheinrich.

 

XX. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Partijen kan niet worden gewijzigd of aangepast, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Partijen.
 2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.
Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we u naar onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze privacyverklaring.


Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.


Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Het kan hierbij gaan om, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de naleving van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn/hun prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster(s):

PlusServer GmbH
Venloer Straße 47
50672 Köln
Duitsland


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Amazon CloudFront CDN

We maken gebruik van het Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna “Amazon”).

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het Content Delivery Network geleid. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 punt f AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Meer informatie over Amazon CloudFront CDN vindt u hier:

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dat wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) hiaten om het gebied van veiligheid kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefoon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.


Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. Opslagperiodes volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.


Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG als er bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 lid 1 punt a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken we uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG. Verder verwerken we uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 punt c AVG. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.


Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefoon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de


Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.


Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.


Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6 lid 1 punt e of f AVG, dan hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in de privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG). 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG).  


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.


Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van de door ons bewaarde persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van het verwijderen ervan.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van verwijdering.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.


SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische afschrijving), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Dienst/ aanbieder  Beschrijving  Cookies  Soort cookie Looptijd  Opt-out-link 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Type klant  Biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen een particuliere of zakelijke klant.  customerType  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | E-mailadres  Anonimiseert het e-mailadres bij het verzenden van bijvoorbeeld contactformulieren of registraties.  HASHED_EMAIL_ADDRESS  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Laatste sessie  Biedt de mogelijkheid om te controleren of er een bezoek aan de website is geweest tijdens de looptijd van de cookie.  LastSeen  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Inlog­gegevens  Biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de webtoepassing zonder een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.  rememberMe  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Volglijst  Slaat producten op die op de volglijst zijn geplaatst.  WISHLIST  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Shopsysteem iShop   Verwijzing naar persoonsgegevens: zoekopdracht, interesse in categorieën en producten enz.  i.u.v2  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Sessie-ID  Technische vereiste zodat gebeurtenissen tijdens een sessie aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  JSESSIONID  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Taal  Opslaan van de taalkeuze.  shop-language  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | User ID  Unieke, anonieme identificatie van gebruikers.  userId  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Gebruikers­type  Biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen geregistreerde klanten en gasten.  ishop.usertype  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Winkelwagen  Slaat producten op die aan de winkelwagen zijn toegevoegd.  Winkelwagen  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Websitehost  Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Wordt gebruikt voor interne analyses van de websitebeheerder.  In_or  functioneel  1 dag  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
AWIN  Dit is een affiliate-netwerk.  bld  Third-party  1 jaar  Opt-out 
    aw*****    30 dagen   
Bing  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  _uetsid  Remarke­ting    Opt-out 
    _uetvid    1 dag   
        30 dagen    
Criteo  Dit is een advertentie- en retargetingdienst.  cto_bundle  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
DoubleClick Floodlight  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies van Google.  IDE  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
    ssm_au_c       
Emarsys (Webextend)  Dit is een programma voor e-mailmarketing.  scarab.visitor  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
    scarab.profile    1 jaar   
Facebook  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  _fbp  Remarke­ting  90 dagen  Opt-out 
    _fbc    90 dagen   
Google Ads | Google Display & Video 360  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  IDE  Remarke­ting  1 jaar Opt-out 
    _gcl_aw    90 dagen  
    _gac_*    90 dagen  
    google_pem_mod    persistent   
Google Analytics  Dit is een webanalysedienst.   _ga   Analyse  2 jaar  Opt-out 
    _gid     2 uren   
    _gac_xx    90 dagen   
Klarna  Dit is een betalingsdienst.  klarna-mdid  Third-party  Duur van één sessie  Opt-out 
    _klarna_sdid_ch    Duur van één sessie   
    klarna-instant-shopping-context-id    5 jaar   
LinkedIn  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  bcookie   Third-party  1 jaar  Opt-out 
    UserMatchHistory     30 dagen   
    lidc     1 dag   
Matomo / Excentos  Verzamelt statistieken over gebruikersbezoeken aan gebruikte adviessystemen.  xcSessID  Third-party  duur van één sessie  Opt-out 
    xcVisitorID    5 jaar   
    _xcpk_ses.*    30 minuten   
    _xcpk_id.*    2 jaar   
    _xcpk_ref.*     6 maan­den   
    __storage_test__     1 minuut   
    xcConsent    duur van één sessie   
    xcUserProfile    duur van één sessie  
    xcStageId    duur van één sessie   
Microsoft Clarity  Dit is een dienst voor websiteoptimalisatie en -analyse.   _clck  Third-party  1 jaar  Opt-out 
    _clsk    1 jaar   
    CLID    1 jaar   
Novalnet  Dit is een betalingsdienst.  novalnet_session_cookie  Third-party  duur van één sessie  Opt-out 
    novalnet_accept_cookie    persi­stent   
    PHPSESSID    persi­stent   
PayPal  Dit is een betalingsdienst.  ts_c  Third-party  3 jaar  Opt-out 
    paypal    persistent   
    __paypal_storage__    persi­stent   
ReCAPTCHA  Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.  _grecaptcha    duur van één sessie  Opt-out 
    rc::c    duur van één sessie   
    rc::b    duur van één sessie  
    rc::a    persi­stent   
Youtube  Dit wordt gebruikt voor het afspelen van video's.  visitor_info1_live  Third-party  6 maan­den  Opt-out 
    ysc    duur van één sessie   
    pref    8 maan­den 

Instemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de Consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u zelf de Usercentrics-cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van Usercentrics wordt gedaan om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën zoals vereist door de wet. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en voor het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u op het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Hetzelfde geldt voor de registratie als er een account wordt aangemaakt via het onderdeel “Shopregistratie”, zodat persoonsgegevens die nodig zijn voor contractuele doeleinden niet bij elke volgende bestelling opnieuw hoeven te worden ingevoerd. We gebruiken deze persoonsgegevens om activiteiten uit te voeren. 


Catalogusaanvraag
via het contactformulier  

U kunt ons een catalogusaanvraag sturen via het contactformulier op onze site. We hebben een geldig adres, bedrijfsnaam, titel, voor- en achternaam nodig om de aanvraag te kunnen beantwoorden. 

Alle aanvullende persoonlijke informatie wordt vrijwillig door u verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om te weten van wie een vraag afkomstig is en om deze op de door u gevraagde manier (per post) te kunnen beantwoorden. 

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 punt a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming of op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG of om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG. 

Ons legitieme belang is om de vragen van een klant te kunnen beantwoorden en zo een goed functionerende klantenservice te kunnen garanderen. 

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen het ontvangen van regelmatige catalogus- en direct-marketingmailings per post via service@jh-profishop.de of datenschutz@jh-profishop.de. 


Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we trackingtools of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die ermee geïntegreerd zijn. De Google Tag Manager verzamelt wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op de website van de aanbieder. 


Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevenssets uit te breiden en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Browserplug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Google Signals

We gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, alsook demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signals. Als u een Google-account hebt, worden bezoekersgegevens van Google Signals aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Er is meer informatie beschikbaar over Google Signals en het privacybeleid van Google. 


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking met Google afgesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.


Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesses gebaseerde reclame aan hen weer te geven in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Ads Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u in het privacybeleid.

Als u een Google-account hebt, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de reglementering inzake gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google op:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Doelgroepvorming met klantenmatching

Voor doelgroepvorming gebruiken we onder andere de klantenmatching van Google Ads Remarketing. Hierbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze geschikte reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).


Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Meer informatie over Enhanced Conversions en het privacybeleid van Google is beschikbaar bij de aanbieder.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Programma's van Microsoft
 

Onze online aanbiedingen maken bovendien gebruik van de conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) terecht is gekomen. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven. 

Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het plaatsen van een cookie die hiervoor nodig is, weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt vindt u op de website van Microsoft. 


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking met Microsoft afgesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Bing Ads volledig uit.


Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna “Clarity”).

Clarity is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag op deze website. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van naar welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het sitegebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. Daarnaast ontvangen we ook informatie over algemeen gebruikersgedrag op onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of gebruik van device fingerprinting). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de VS.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Clarity vindt u hier:

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Gebruik van Product Guides met excentos:
 

Op onze website worden online productadviseurs gebruikt om u, de gebruiker, de best mogelijke klantenservice te bieden. De aanbieder van de productadviesoplossing is excentos Software GmbH (Reiterweg 1, 14469 Potsdam, Duitsland). Voor optimalisatiedoeleinden worden gebruikersinteracties, zoals geselecteerde antwoordopties en navigatieactiviteiten, en eventuele aankopen (alleen nadat hiervoor toestemming is gevraagd en verkregen) verzameld. Deze gebruiksgegevens worden anoniem opgeslagen in een webanalysesysteem van excentos. Daarnaast verzamelen de noodzakelijke infrastructuurdiensten (zoals Cloudflare) het IP-adres en de gebruiksactiviteiten van gebruikers als onderdeel van een gerechtvaardigde belangenafweging om cyberaanvallen te voorkomen. Dit is een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om de productadviesdiensten te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden slechts tijdelijk bewaard (maximaal 4 uur) om potentiële aanvalspatronen te kunnen identificeren. Tijdens deze periode kan indirecte toeschrijving op basis van tijdstempels aan gebruiksactiviteiten mogelijk zijn. (Na deze periode worden de IP-adressen inclusief alle loggegevens volledig verwijderd.) Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. 


LinkedIn Insight Tag

Deze website gebruikt de Insight-tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.


Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn geregistreerd is, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemetingen kunnen ook op verschillende apparaten worden uitgevoerd (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee we gerichte advertenties buiten de website kunnen weergeven aan bezoekers van onze website, waarbij LinkedIn verklaart dat de ontvanger van de advertentie niet wordt geïdentificeerd.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in het privacybeleid van LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.


Wettelijke basis

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder social media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.


Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn-account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd door op een Facebook-advertentie te klikken. Daardoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Daardoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als beheerder van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. U vindt de tekst van de overeenkomst op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een privacyveilige manier implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons claimt, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Criteo

Deze website gebruikt functies van Criteo. De aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs (hierna “Criteo”).

Criteo wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u weer te geven binnen het Criteo-advertentienetwerk. Uw interesses worden bepaald op basis van uw eerdere gebruiksgedrag. Criteo registreert bijvoorbeeld welke producten u hebt bekeken, aan uw winkelmandje hebt toegevoegd of hebt gekocht. Meer informatie over de door Criteo verzamelde gegevens vindt u hier:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Om u op interesses gebaseerde reclame te kunnen tonen, moeten wij of andere Criteo-partners u kunnen herkennen. Daarvoor wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat of wordt een vergelijkbare identificatie gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een pseudoniem gebruikersprofiel. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Criteo op:

https://www.criteo.com/de/privacy/.

Uw persoonlijke gegevens en de Criteo-cookies die in uw browser zijn opgeslagen, worden maximaal 13 maanden bewaard vanaf de datum waarop ze zijn verzameld.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij gerichte reclamemaatregelen.

Criteo en wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG. Tussen Criteo en ons is een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten, waarvan Criteo de belangrijkste inhoud beschrijft op de volgende link:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

 

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link Uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief indien nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door verzenddienstaanbieder Emarsys eMarketing Systems GmbH. Lees voor meer informatie het privacybeleid van de aanbieder van de verzenddienst.

Emarsys werkt door middel van cookies en trackingpixels. Nadat u toestemming hebt gekregen om onze nieuwsbrief te ontvangen door het double-opt-in-proces te voltooien en als u onze cookies hebt geaccepteerd, worden uw gegevens die via de cookies zijn verzameld door Emarsys samengevoegd, die aan u kunnen worden toegewezen via het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om uw nieuwsbrief te personaliseren. De bezochte producten en artikelen, uw browsegeschiedenis, de datum en tijd van uw bezoek aan de homepage, de gebruikte browser en het gebruikte platform worden geanalyseerd. Daarnaast gebruiken we Emarsys om het succes van onze nieuwsbrieven te analyseren, d.w.z. of de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, naar hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail van de lijst hebben afgemeld. De evaluaties dienen om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te versturen op basis van de interesses van onze gebruikers. Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting van de nieuwsbrief is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief geannuleerd worden. We bewaren de gegevens die met Emarsys zijn verzameld zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of hoogstens totdat de gebruiker zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het bestellen van de nieuwsbrief is vrijwillig en de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG.

In het kader van de wettelijke toestemming conform § 7 lid 3 UWG is de Jungheinrich PROFISHOP gerechtigd het bij de aankoop van een dienst tegen betaling opgegeven e-mailadres te gebruiken voor directe reclame voor eigen gelijksoortige producten of diensten. Als reclame voor gelijksoortige producten of diensten niet langer gewenst is, kan het overeenkomstige gebruik van het e-mailadres te allen tijde worden geweigerd zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven. U kunt zich hiervoor afmelden door op de afmeldlink in elke mailing te klikken of door ons afmeldformulier voor productaanbevelingen te gebruiken.

 

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website voegt video's van de website YouTube in. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit laat de YouTube-server weten welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verzamelen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over privacy bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende links:

https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.


Trusted Shops
 

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst. 
 
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

 
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. 

 
Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld om hiervan gebruik te maken. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. 


Fivetran

We hebben Fivetran op deze website geïntegreerd. De aanbieder is [Fivetran Inc. (1221 Broadway, Floor 20, Oakland, California 94612, VS) (hierna “Fivetran”).

Met Fivetran kunnen we gegevensintegratie vanuit verschillende gegevensbronnen automatiseren. Hierbij worden gegevens uit ons databasesysteem geladen en naar onze gegevensanalyseprogramma's gestuurd. De gegevens worden standaard verwerkt op servers in de EU. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder: https://www.fivetran.com/legal/privacy 


 

8. Online marketing en partnerprogramma's

Affiliateprogramma's op deze website

We nemen deel aan affiliate-partnerprogramma's. In affiliate-partnerprogramma's worden advertenties van een bedrijf (adverteerder) op websites van andere bedrijven in het affiliate-partnernetwerk (uitgever) geplaatst. Wanneer u op een van deze affiliate-advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Als u vervolgens een bepaalde transactie (conversie) uitvoert, ontvangt de uitgever hiervoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen, moet de beheerder van het partnernetwerk kunnen traceren via welke advertentie u op de betreffende aanbieding bent terechtgekomen en de vooraf gedefinieerde transactie hebt uitgevoerd. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) gebruikt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de juiste berekening van de affiliate-vergoeding. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We nemen deel aan de volgende affiliate-programma's:


AWIN

De beheerders van het affiliate-netwerk zijn AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna “AWIN”).

AWIN en de uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma. De verplichtingen die op hen gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u met uw zorgen over gegevensbescherming terecht bij beide verantwoordelijken. De verantwoordelijke persoon die telkens als eerste wordt aangesproken, zal uw vraag beantwoorden. Elke verantwoordelijke houdt onafhankelijk informatie over gegevensbescherming bij in overeenstemming met art. 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de andere AVG-bepalingen in zijn bedrijf. De gezamenlijke verwerkingsovereenkomst is beschikbaar in de algemene voorwaarden van AWIN onder de volgende link:

https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

9. E-commerce en betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden klantgegevens en contractuele gegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, de inhoud ervan te bepalen en te wijzigen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of hiervoor kosten in rekening te brengen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaarperioden blijven onaangetast.


Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, handelaars en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de aanbieder van de betalingsdienst die belast is met de betalingsverwerking. Alleen die gegevens worden vrijgegeven die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG, geven we uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.


Kredietbeoordelingen

In het geval van een aankoop op rekening of een andere betalingsmethode waarbij we vooruitbetalingen doen, kunnen we een kredietbeoordelingsprocedure (scoring) uitvoeren. Hiervoor geven we uw ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de waarschijnlijkheid van wanbetaling bepaald. In het geval van een te hoog risico op wanbetaling, kunnen we de betalingsmethode in kwestie weigeren.

De kredietbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de nakoming van het contract (art. 6 lid 1 punt b AVG) en om wanbetaling te voorkomen (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG). Als er toestemming is verkregen, wordt de kredietbeoordeling uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 punt AVG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Betalingsdiensten

We gebruiken betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De aanbieders van betalingsdiensten worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 punt f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 punt a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten/aanbieders van betalingsdiensten in het kader van deze website:


PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna Checkout-oplossing), zal Klarna verschillende persoonsgegevens van u verzamelen. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna Checkout-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.


VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan dat in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


Novalnet

De aanbieder van deze betalingsdienst is Novalnet AG Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna “Novalnet”).

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Novalnet op de volgende link: https://www.novalnet.de/datenschutz.


10. Onze aanwezigheid op social media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende socialmediasites


Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder in detail.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde socialmedia-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze socialmediasites leidt tot talrijke verwerkingsactiviteiten die relevant zijn voor gegevensbescherming. Meer in detail:

Als u bent aangemeld bij uw socialmedia-account en onze social media bezoekt, kan de beheerder van het socialmediaportaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende socialmediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de socialmediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op social media aan u worden weergegeven. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialmediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de beheerders van de socialmediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve socialmediaportalen.


Wettelijke basis

Onze aanwezigheid op social media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de beheerders van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG).


Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze socialmediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn we samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegen ons als tegen de beheerder van het betreffende socialmediaportaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de socialmediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialmediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.


Opslagperiode

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via onze aanwezigheid op social media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

We hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).


Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Meta”). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) afgesloten met Meta. Deze overeenkomst bepaalt de gegevensverwerking waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.


LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u de LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.