Alleen bij Jungheinrich PROFISHOP - de nieuwe elektrische stapelaar Ameise® PSE 1.2

Voorwaarden & Privacy
Hier vindt u onze voorwaarden en privacyregelingen.
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inleiding 

  1. Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite met url www.jungheinrich-profishop.be (“Site”) van Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465 (“Jungheinrich” met als emailadres profishop@jungheinrich.be ) en anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen (“Producten”) via de Site door Jungheinrich. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door Jungheinrich. 
  2. Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van de Gebruiken kunnen niet aan Jungheinrich worden tegengeworpen tenzij nadrukkelijk door Jungheinrich aanvaard.

 Artikel 2 – Definities 

  1. Voor de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst, zullen hierna volgende termen, ongeacht of zij in het enkelvoud dan wel in het meervoud worden aangewend, de volgende betekenis hebben:

   “Jungheinrich”: Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465;

   “Afnemer”:         De wederpartij van Jungheinrich, die in het kader van de aankoop van Producten van Jungheinrich verklaart handelaar te zijn en gevestigd te zijn in België;

Artikel 3 – Voorwerp 

  1. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten van de Producten te bepalen tussen Jungheinrich en de Afnemer, inzake bestelling, betaling en levering in België.

Artikel 4 – Aanbiedingen, informatiemateriaal 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle aanbiedingen van Jungheinrich, in welke vorm ook gedaan, geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van verwerking van de bestelling en onder voorbehoud van betaling van de Producten door de Afnemer. Jungheinrich is dus steeds gerechtigd de aanbieding te herroepen.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Jungheinrich niet binden.

 Artikel 5 – Bestelling 

  1. De Afnemer heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Afnemer zich duidelijk en volledig heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Een bestelling is slechts definitief na verwerking van de bestelling door Jungheinrich, bevestiging van de bestelling door Jungheinrich en betaling door de Afnemer overeenkomstig artikel 10 van deze Voorwaarden. 

  2. Jungheinrich verbindt er zich toe op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Jungheinrich zal de afnemer na verwerking van de bestelling een e-mail sturen ter bevestiging van de bestelling op het door de Afnemer opgegeven e-mailadres en met mededeling van het bestelnummer.
  3. De in onze online winkel vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en de op het moment van facturering geldende wettelijke BTW. Vanaf een goederenwaarde van 50,- € (plus BTW) is de levering vrij van verzendingskosten binnen België. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen.

Artikel 6 – Levering, afnameplicht, tijdstip en plaats van levering, overgang van risico en eigendom 

  1. Jungheinrich heeft het recht over te gaan tot deelleveringen. 

  2. De Afnemer is verplicht om de bestelde Producten af te nemen en dit op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen is overeengekomen uit hoofde van de geplaatste bestelling. 

  3. In beginsel zijn termijnen voor de levering van Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds indicatief en een overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot een recht in hoofde van de Afnemer op verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding. De eventueel overeengekomen termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Jungheinrich van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien Jungheinrich voor de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van de Afnemer en de Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Jungheinrich redelijkerwijze nodig heeft om de door het tekortschieten van de Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van de Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten, die voor Jungheinrich in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van de Afnemer.
    
  4. Het risico van een door Jungheinrich te leveren Product gaat op de Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Jungheinrich en de Afnemer geldende tijdstip van aflevering de Afnemer om niet aan Jungheinrich toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op de Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Jungheinrich vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van de Afnemer.
    
  5. In elk geval blijft Jungheinrich ondanks de levering of afgifte van Producten eigenaar van het Product totdat Jungheinrich van de Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is uit hoofde van de bestelde Producten en andere kosten die uit hoofde van de Overeenkomst zou verschuldigd zijn. De Afnemer mag Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die Producten echter niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien de Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Jungheinrich bevoegd de Producten, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van de Afnemer terug te nemen. Jungheinrich is niet gehouden de Afnemer de schade te vergoeden die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de Producten komen geheel voor rekening van de Afnemer. Hetgeen Jungheinrich nog van de Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de gerealiseerde waarde van de teruggenomen Producten. 

Artikel 7 – Handleiding, instructie 

  1. Met betrekking tot de te leveren Producten zal Jungheinrich de Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de Producten verschaffen.
    
  2. De Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.
Artikel 8 – Tekeningen, programmatuur e.d.
  1. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover deze niet als een handleiding of instructieboek als in artikel 7 bedoeld kunnen worden beschouwd, die door Jungheinrich aan de Afnemer werd overhandigd, blijven aan de ene partij toebehoren en dienen op eerste verzoek van deze Jungheinrich te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven
Artikel 9 – Prijs, aanpassing van de prijs
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval van Jungheinrich voor het transport van zaken zorg draagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Jungheinrich volledig in rekening brengen.

  2. Indien voor Jungheinrich de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Jungheinrich zijn gestegen, is Jungheinrich gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voor zover die kosten te samen meer bedragen dan 0,5% van de overeengekomen prijs.

  3. Tussen Jungheinrich en de Afnemer wordt de prijs overeengekomen in Euro.
Artikel 10 – Betaling
  1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen zonder enige korting en verrekening betaalbaar op het moment van bestelling overeenkomstig de instructies verstrekt door Jungheinrich op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling overeenkomstig artikel 5.2. 

  2. Betalingen gebeuren op de door Jungheinrich aangebodene elektronische betalings­mogelijkheden of via vooruitbetaling. De mogelijkheid tot betaling op factuur dient uitdrukkelijk bij bestelling worden aangevinkt. Indien de afnemer evenwel een nieuwe klant is bij Jungheinrich en na credit-check geweigerd wordt, behoudt Jungheinrich zich het recht voor een vooruitbetaling te eisen.

  3. Tenzij Jungheinrich uitdrukkelijk en schriftelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is de Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten omwille van een beweerde contractuele tekortkoming van Jungheinrich.

  4. Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Jungheinrich, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd tot: 
   a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan de Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met de Afnemer;
   b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke intresten tussen handelaars overeenkomstig artikel 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.
   c.Vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke vergoeding forfaitair bepaald wordt op 15% van elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, onverminderd het recht van Jungheinrich op een hogere schadevergoeding voor bewezen schade en gerechtskosten ingevolge van een gerechtelijke invordering (inclusief de rechtsplegingsvergoeding).

  5. Indien Jungheinrich reden heeft te twijfelen aan de nakoming door de Afnemer van zijn betalingsverplichting waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van de Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van de Afnemer, uitstel van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en is Jungheinrich bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel – naar genoegen van Jungheinrich – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet plaats binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek, dan is Jungheinrich bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.
Artikel 11 – Overmacht
   1. Voor Jungheinrich gelden als overmacht, omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten haar schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan Jungheinrich met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

   2. Doet zich aan de zijde van Jungheinrich een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij de Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jungheinrich opgeschort zolang de situatie van overmacht voortduurt.
  Artikel 12 – Garantie
   1. De Afnemer is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk bij levering te controleren op zichtbare gebreken en desgevallend de aanwezige zichtbare gebreken te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke hieraan kan de Afnemer zich niet meer beroepen op de in dit artikel verstrekt garantie.

   2. Na levering van de goederen is de Afnemer gehouden de goederen ten spoedigste maar in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering zorgvuldig op volledigheid, deugdelijkheid en conformiteit met het gewoonlijk gebruik en de bestelling te controleren. Indien de Afnemer bij deze controle tekorten of gebreken ontdekt die niet onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld, brengt hij Jungheinrich hiervan binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hieraan wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Voorgaande geldt ook voor deelleveringen.

   3. De door Jungheinrich geleverde Producten worden geleverd met de garantie dat de Producten vrij zijn van fabrieksfouten of materiaalgebreken die de Producten niet geschikt maken voor het gebruik waartoe de Producten zijn bestemd, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verborgen gebreken en de handleidingen en instructies verstrekt overeenkomstig artikel 7.

   4. De in artikel 12.1 verstrekt garantie gaat in vanaf het moment van levering en geldt voor nieuwe Producten voor een termijn van 12 (twaalf) maanden.

   5. In elk geval is de door Jungheinrich overeenkomstig dit artikel verstrekte garantie beperkt tot de vervanging van de in de zin van artikel 12.1 gebrekkige Producten of gebrekkig materiaal, waarbij de kosten van verplaatsing in het kader van de vervanging voor rekening van de Afnemer zijn. Interventies in het kader van de garantie geven geen aanleiding tot een verlenging van de garantie, noch tot schadevergoeding of intrest. Het vervangen materiaal wordt opnieuw eigendom van Jungheinrich. Wisselstukken die aangekocht zijn op de Site en die niet gemonteerd werden door Jungheinrich zijn uitgesloten van enige garantie.

   6. De Afnemer wordt verboden om aanpassingen en herstellingen te doen aan de Producten zonder schriftelijke toestemming van Jungheinrich. Ingeval aanpassingen en herstellingen gebeuren dan dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van originele wisselstukken en materiaal van Jungheinrich, bij gebreke waaraan elk recht op garantie vervalt in hoofde van de Afnemer. Jungheinrich is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke aanpassingen op de werking, de veiligheid, het rendement of de waarde van de Producten.
   7. Producten die volgens de Afnemer gebrekkig zijn en vallen onder de in dit artikel verstrekte garantie dienen door de Afnemer te worden terug bezorgd aan Jungheinrich in hun originele verpakking op kosten van de Afnemer. Elektronische componenten zijn uitgesloten van garantie.

   8. Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een “Garantieverklaring gebruikte machines of trucks” wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de Garantieverklaring voor.

   9. Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
    * Niet-betaling door de Afnemer van eender welk aan Jungheinrich verschuldigd bedrag;
    * Overmacht.

  Artikel 13 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

   1. Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in België geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in België met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in België met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

   2. Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  Artikel 14 – Aansprakelijkheid
   1. Voor de aansprakelijkheid van Jungheinrich jegens de Afnemer voor schade, die de Afnemer lijdt als gevolg van een gebeurtenis die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen, gelden de volgende bepalingen:
    a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een schadevergoeding voor zover Jungheinrich ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    b.Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een Product en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een vergoeding voor zover Jungheinrich terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    c.Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft de Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid (grove schuld) van Jungheinrich zelf of van een persoon, die in het bedrijf van Jungheinrich duidelijk een hoge leidinggevende functie bekleedt.
    d.Jungheinrich is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Jungheinrich aanhangig is gemaakt.
    e.Indien Jungheinrich door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot de Afnemer op enigerlei wijze aan Jungheinrich is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde, voor zover Jungheinrich aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan de Afnemer zou moeten uitbetalen, indien de Afnemer Jungheinrich voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken.
    f. Indien Jungheinrich (of een werknemer van hem) door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens op enigerlei wijze aan (een werknemer van) de Afnemer is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde.
    g. Indien de Afnemer Jungheinrich op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Jungheinrich op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Jungheinrich zich tegenover de Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
    h.De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens de Afnemer bestaande verplichtingen van Jungheinrich.

  Artikel 15 – Bescherming van privacy

   1. Voor de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Jungheinrich gegevens van de Afnemer. De Afnemer verklaart hieromtrent kennis genomen te hebben van de Privacy Policy van Jungheinrich en deze aanvaard te hebben.

  Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

   1. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door Jungheinrich worden gewijzigd.

   2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Afnemer erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

   3. Alle geschillen, waartoe een overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven (België). Het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) is exclusief van toepassing op huidige Overeenkomst en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
  Privacy policy

  Vertrouwelijkheid van gegevens

  Jungheinrich weet hoe belangrijk het is voor u dat uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten. Hieronder vindt u  uitgebreide informatie over de verwerking van uw gegevens.

  Overzicht

  Als uitgever van deze site, weet Jungheinrich NV hoe belangrijk het voor u is dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Daarom willen we u graag verzekeren dat we gegevens behandelen in overeenstemming met internationale, Europese en nationale wetgeving inzake bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens. We zullen u hierna gedetailleerde informatie verstrekken betreffende de aard, de draagwijdte en het doel waarmee persoonlijke gegevens verwerkt worden op onze websites en in ons online-aanbod. 

  Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verstrekken. Wanneer u zich toegang verschaft tot de Jungheinrich NV website, worden verschillende stukjes informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat (smartphone, computer …) en onze server. Hierover wordt meer informatie verstrekt in de sectie over de doelstellingen van de gegevensverwerking.

  In overeenstemming met de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR), hebt u diverse rechten die u tegen ons kan uitoefenen. Deze omvatten het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde types gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. In de sectie over uw rechten wordt hieromtrent meer uitleg verstrekt.

  Indien u vragen hebt in verband met onze privacyverklaring, kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van onze onderneming. U vindt de nodige contactgegevens in de volgende sectie.

  Neem er nota van dat deze privacyverklaring af en toe kan bijgewerkt worden ten gevolge van het invoeren van nieuwe technologieën of naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving. We zullen u hieromtrent op een gepaste manier informeren.

  Toepassingsgebied

  Deze verklaring is van toepassing o

  • Het hoofdkantoor van Jungheinrich NV
  • Alle afdelingen van Jungheinrich NV
  • Al het personeel van Jungheinrich NV
  • Alle contractanten, leveranciers en andere personen die werken in opdracht van Jungheinrich NV

  Iedereen die werkt voor of met Jungheinrich NV is ervoor verantwoordelijk dat gegevens verzameld, bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

  Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevensverwerking uitgevoerd door Jungheinrich NV, Esperantolaan 1, 3001 Leuven, België ("verwerkingsverantwoordelijke") en voor de websites www.jungheinrich.be en www.jungheinrich-profishop.be. Indien u vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via dataprotection@jungheinrich.be.

  U kan de functionaris voor de gegevensbescherming van de groep contacteren op onderstaand adres of via datenschutz@jungheinrich.de.

  Frank Jastrob
  Friedrich-Ebert-Damm 129
  22047 Hamburg

  Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen nagestreefd door Jungheinrich NV en categorieën van bestemmelingen

  Algemene informatie

  We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Dit betekent dat de gebruikersgegevens uitsluitend verwerkt worden indien

  • dit wettelijk toegelaten is, d.w.z. waar gegevensverwerking wettelijk verplicht is
  • de gebruiker zijn toestemming heeft verleend
  • in overeenstemming met onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR.

  Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, d.w.z. als een deel van een bericht, een sollicitatie of een vraag.

  Enkel indien u voorafgaandelijk uw toestemming gegeven hebt of – waar de wettelijke regeling dit voorziet – u geen bezwaar geuit hebt, zullen we deze gegevens gebruiken voor productgebonden marketingdoeleinden.

  Toegang tot onze website

  Wanneer u onze website raadpleegt, stuurt de browser die u hiervoor gebruikt op uw eindapparaat automatisch gegevens naar de server voor onze website/applicatie. Deze gegevens worden voorlopig bewaard in een logbestand, we hebben hier geen invloed op. Volgende informatie wordt ook geregistreerd zonder input van uwentwege en wordt bewaard tot ze automatisch gewist wordt:

  • Het IP-adres van het toestel dat toegang heeft tot het internet en dat het verzoek heeft ingediend
  • Datum en tijd van de toegang
  • De naam en URL van het geconsulteerde bestand
  • De gebruikte website/applicatie om toegang te krijgen (referentie-URL)
  • De browser die u gebruikte en, waar van toepassing, het besturingssysteem van uw computer die verbonden is met het internet en de naam van uw toegangsverstrekker.

  De wettelijke basis voor het verwerken van het IP-adres is art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de volgende doeleinden van gegevensverzameling. We herinneren u eraan dat de verzamelde gegevens ons geen directe aanduiding geven van uw identiteit en dat we hieromtrent geen conclusies trekken. We gebruiken het IP-adres van uw eindapparaat en de overige bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om te verzekeren dat er vlotte verbinding opgestart wordt
  • Om te verzekeren dat onze website aangenaam in gebruik is
  • Om de systeembeveiliging en stabiliteit te beoordelen

  We gebruiken ook zogenaamde cookies, tracking tools, targetingmethoden en social media plug-ins voor onze website. De specifieke procedure en de manier waarop uw gegevens gebruikt worden voor dit doeleinde, worden verder uitgelegd in de secties over online aanwezigheid & website optimalisering en de integratie van diensten en content van derde partijen.

  Nieuwsbrief

  Als u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het gedeelte 'Registratie nieuwsbrief', op de knop 'Inschrijven' hebt geklikt en uw inschrijving heeft bevestigd, via de bevestigingslink die we naar uw e-mailadres verzenden, verwerken en gebruiken we uw e-mailadres om u een periodieke nieuwsbrief te sturen met onze laatste aanbiedingen. Er is geen openbaarmaking van uw gegevens aan derden. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw inschrijving op de nieuwsbrief is vrijwillig en de gegevens die worden verwerkt zijn gebaseerd op uw toestemming in de zin van art. 6 par. 1 van de AVG.

  Wij beroepen ons op de uitzondering vervat in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 betreffende de reglementering van het versturen van reclameboodschappen via elektronische post om onze klanten wiens e-mailadressen wij verkregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst, reclameboodschappen te versturen – zonder voorafgaande toestemming - met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die door ons geleverd worden. Indien u dergelijke communicatie niet meer wenst te ontvangen, kan u zich zonder kosten en zonder een reden op te geven uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan u steeds doen door op de uitschrijflink te klikken in iedere e-mail.

  U kunt zich op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven van onze nieuwsbrief via de link die te vinden is onderaan elke nieuwsbrief of online via ons afmeldingsformulier.

  Contact opnemen

  Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactdocument of via e-mail) worden de door u verstrekte gebruikersdetails gebruikt om het verzoek te verwerken en uit te voeren zoals voorzien in art. 6 para. 1 (b) van de GDPR (uitvoeren van een precontractuele actie).

  De gebruikersdetails kunnen opgeslagen worden in ons Customer Relationship Management system ("CRM-systeem") of in een gelijkaardige omgeving.

  In België gebruiken we "SAP Hybris Cloud for Customer" en "SAP CRM". Het CRM-systeem wordt aangeleverd door SAP op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersdetails). We hebben hiervoor een contract gesloten met de leverancier in overeenstemming met art. 28 van de GDPR. Dit artikel verplicht hen om de gebruikersgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

  Online aanwezigheid en website optimalisering

  Cookies – algemene informatie

  We gebruiken cookies op onze website op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR. Ons belang in de optimalisatie van onze website wordt hierbij geacht legitiem te zijn in het kader van bovenstaande regelgeving. Cookies zijn kleine webbestanden die automatisch aangemaakt worden door onze browser en die opgeslagen worden in uw eindapparaat (smartphone, computer …) wanneer u een bezoek brengt aan onze site. Cookies zijn geen bedreiging voor uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. De cookie bevat informatie die geproduceerd wordt in verband met het gebruikte eindapparaat. Dit wil evenwel niet zeggen dat we hierdoor rechtstreekse informatie krijgen over uw identiteit. Een van de doelstellingen van het gebruik van cookies is om het gebruik van ons online-aanbod aantrekkelijker en aangenamer te maken voor u. We gebruiken hiervoor zogenaamde sessie-cookies om te achterhalen of u individuele pagina’s op onze website geraadpleegd hebt. Deze cookies worden automatisch gewist wanneer u onze site verlaat. Voor redenen van gebruikersvriendelijkheid, gebruiken we ook tijdelijke cookies; ze worden opgeslagen op uw eindstation voor een specifieke termijn. Indien u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal onmiddellijk gedetecteerd worden dat u onze website reeds bezocht hebt. Eveneens zullen uw eerdere instellingen en input gedetecteerd worden zodanig dat u deze niet opnieuw dient in te voeren.

  We gebruiken eveneens cookies om statistieken over het gebruik van onze website te maken en om te evalueren hoe we ons aanbod voor u kunnen optimaliseren, alsook om u gepersonaliseerde informatie te laten zien. Indien u onze site herhaaldelijk bezoekt, laten deze cookies ons toe om automatisch te detecteren dat u ons reeds bezocht hebt. Deze cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijdsspanne. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies.

  U kan evenwel uw browser instellen zodat er geen cookies opgeslagen worden op uw computer of dat er steeds een boodschap verschijnt vooraleer er een cookie aangemaakt wordt. Volledig inactiveren van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kan gebruiken. De bewaringsperiodes van cookies hangen af van hun doel en zijn niet allemaal dezelfde.

  Traffic channel tracking via "jh_medium"

  We gebruiken de "jh_medium" cookie om "channel” informatie over uw bezoek aan onze homepagina op te slaan. We gebruiken een door ons ontwikkeld script om de bron van uw bezoek te registreren om de analyse daarvan mogelijk te maken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden meer bepaald geen IP-adressen opgeslagen en er wordt geen gebruiksgedrag geanalyseerd.

  Google Analytics en Google Optimize

  We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google") voor een design gericht op de behoeften en voor een voortdurende optimalisering van onze webpagina’s, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang). Daarenboven gebruikt de website de extensie Google Optimize. Anonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt en cookies worden in samenhang hiermee gebruikt. Zie onderstaande indicatieve lijst met informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw gebruik van onze website:

  • Type/versie browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referentie-URL (de vooraf geraadpleegde bladzijde)
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres)
  • Tijd van de aanvraag aan de server

  Dergelijke informatie wordt verstuurd naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder het ”Privacy Shield agreement”. Dit certificaat waarborgt dat Google conform de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.

  We gebruiken Google Analytics uitsluitend met anonieme IP-adressen. Dit betekent dat de IP-adressen van de gebruikers door Google ingekort worden binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere onderschrijvende partijen van het akkoord met betrekking tot de Europese Economische Zone. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgegeven worden aan een Google Server in de USA en daar ingekort worden.

  De gebruiker kan een aangepaste instelling in de software van de browser selecteren om de opslag van cookies te blokkeren. We dienen echter op te merken dat het dan potentieel onmogelijk is om alle functies van deze website te gebruiken. De gebruiker kan eveneens beletten dat de cookie gegevens verzamelt bij gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) voor Google en dat Google deze gegevens verwerkt door de onderstaande plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Een alternatief voor de browser plug-in, of voor browsers op draagbare toestellen, is het opzetten van een opt-out cookie die de toekomstige verzameling van gegevens door Google Analytics belet op deze website.

  Google AdWords online publiciteitsprogramma

  De door ons gebruikte doelgerichte methoden hieronder vermeld, hebben art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) als grondslag. Aan de hand van deze methoden, willen we u verzekeren dat uitsluitend reclame getoond wordt op uw eindapparaat die gebaseerd is op uw getoonde of veronderstelde interesses. Het is in ons beider belang om u niet lastig te vallen met oninteressante reclameboodschappen.

  Deze website gebruikt Google AdWords online publiciteitspogramma en in het kader hiervan conversie tracking. We slaan eveneens de gclid parameter op in de "JH-medium" cookie om het succes van onze publiciteit te evalueren. Deze cookies worden aangemaakt wanneer een gebruiker klikt op een advertentie geplaatst door Google. Derden, met inbegrip van Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken opgeslagen cookies om reclame te plaatsen, gebaseerd op vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website. Deze AdWords cookies vervallen na 30 dagen en de gclid parameter cookie vervalt na 90 dagen. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Google mag deze informatie doorspelen naar derden indien dit wettelijk verplicht is of indien zulke derden de informatie verwerken ten behoeve van Google. Onder geen beding zal Google uw IP-adres associëren met gelijk welke andere gegevens die bijgehouden worden door Google.

  Het verzamelen en opslaan van gegevens kan gelijk wanneer gedeactiveerd worden. U kan dit doen door de cookies uit te schakelen op de desbetreffende pagina. U kan ook de conversie tracking cookies buiten werking stellen door in uw browser aan te duiden dat u cookies blokkeert van het domein "googleadservices.com". We dienen echter op te merken dat u in dit geval misschien niet in staat zal zijn om alle functies van deze website te gebruiken.

  Google remarketing en DoubleClick

  Google gebruikt een DoubleClick cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Googlediensten, met als doel de ondersteuning van AdWords klanten en uitgevers door het plaatsen en beheren van reclame op het web. Wanneer u een website bezoekt en een reclameboodschap weergeeft of aanklikt via een website in het Google Netwerk, kan er een DoubleClick cookie in uw browser geplaatst worden. De DoubleClick cookie identificator toegewezen aan uw browser is dezelfde als deze die gebruikt wordt wanneer u websites bezoekt waar het publiciteitsprogramma DoubleClick gebruikt wordt. Indien uw browser al een DoubleClick cookie heeft, wordt er geen andere meer aan uw browser gekoppeld.

  Verdere informatie over het gebruik van DoubleClick cookies samen met het publiciteitsprogramma van DoubleClick kan gevonden worden in het DoubleClick privacy FAQ-hoofdstuk: http://www.google.com/doubleclick/

  Het is op ieder ogenblik mogelijk om u te verzetten tegen de ontvangst van de DoubleClick cookie. U kan de cookie via de volgende link deactiveren: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

  Daarnaast gebruikt deze website het Googleprogramma voor publiciteit op basis van interesses – Google Remarketing. Derden, waaronder Google, plaatsen reclame op websites op het internet en gebruiken cookies, die met dit doel opgeslagen worden, op basis van de vorige bezoeken van de gebruiker aan deze website.

  Gebruikers die deze advertenties gebaseerd op interesses niet willen zien, kunnen makkelijk de  Google remarketing tracking cookie buiten gebruik stellen via de gebruikersopties van hun internetbrowser. U kan om het even wanneer het gebruik van de Google Cookie voor dit doel buiten werking stellen door te klikken op de link hieronder: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl 

  Meer informatie over de bepalingen van Google kan u hier vinden:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Microsoftprogramma’s

  Onze online aanbiedingen gebruiken ook, op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang), Microsoft conversion tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u gebruik maakt van een Microsoft Bing advertentie om onze website te bereiken. Microsoft Bing en wijzelf kunnen dan identificeren dat er iemand geklikt heeft op een advertentie, vervolgens doorgestuurd werd naar onze website en terecht is gekomen op een vooraf bepaalde landingspagina (conversiepagina). Wij kunnen enkel achterhalen hoeveel gebruikers geklikt hebben op een Bingadvertentie en hoeveel gebruikers werden doorgestuurd naar de landingspagina. Er wordt geen persoonlijke informatie betreffende de identiteit van de gebruiker gedeeld. Indien u geen deel wil uitmaken van de tracking procedure, kan u het opslaan van een cookie in deze context uitschakelen – bijvoorbeeld door het automatisch opslaan van cookies in het algemeen af te zetten in uw browser opties. Verdere informatie over vertrouwelijkheid van gegevens en over de cookies gebruikt voor Microsoft Bing kan gevonden worden op de Microsoftwebsite: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx

  Facebook remarketing

  Binnen ons online-aanbod, op basis van ons legitiem belang, overeenkomstig art. 6 para. 1 (f) van de GDPR, maken we gebruik van de Facebook Pixel van sociaal netwerk Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of indien u in de EU gevestigd bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Dit maakt analyse, optimalisatie en het economisch runnen van ons online-aanbod mogelijk. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

  Deze pixel laat toe om het gedrag van de gebruiker te volgen vanaf het moment dat de gebruiker doorgestuurd werd naar onze website door te klikken op een Facebookadvertentie. Zo kunnen we de efficiëntie van de facebookpubliciteit bepalen voor statistische en marketingdoeleinden. De gegevens die we ontvangen op deze manier zijn anoniem, wat wil zeggen dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. We informeren u hierover in de mate dat we ervan kennis hebben. Facebook kan deze gegevens linken aan uw Facebookaccount en kan deze ook gebruiken voor haar eigen publiciteitsbehoeften, in overeenstemming met haar beleid voor gegevensverwerking: https://www.facebook.com/about/privacy/. U bent in de mogelijkheid om Facebook en zijn partners te beletten om advertenties te plaatsen. U kan de instellingen voor Facebookpubliciteit aanpassen door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

  Webanalyse met Optimizely

  We gebruiken Optimizely met onze website, een webanalyse dienst van Optimizely Inc., verder vermeld als "Optimizely". Optimizely helpt ons om onze website beter aan te passen aan uw behoeften. Er worden "Cookies" gebruikt binnen de structuur van de dienst. Cookies worden opgeslagen op uw computer onder de vorm van kleine tekstbestanden. Een analyse van uw website gebruik is mogelijk dankzij uw hulp. De informatie die bekomen wordt op basis van het cookie betreffende het gebruik van de website wordt doorgezonden naar Optimizely. Het doorzenden en opslaan van gegevens gebeurt gewoonlijk op een server die in de USA gelokaliseerd is

  Indien IP-anonymisering geactiveerd is op deze website, zal Optimizely uw IP-adres inkorten wanneer het gaat om een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die de Overeenkomst over de Europese Economische zone ondertekend heeft. In zeldzame en uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres volledig doorgestuurd worden naar een Optimizely server in de Verenigde Staten, waar het vervolgens ingekort wordt.

  Op onze vraag gebruikt Optimizely de informatie die gebruikt wordt om te evalueren hoe de website door u gebruikt werd. Optimizely verschaft, op deze basis, evaluaties en rapporten voor de optimalisering van de website.

  Indien het IP-adres doorgestuurd werd via uw browser, worden deze gegevens niet samengevoegd met andere Optimizely gegevens.

  U kan weigeren dat cookies gelijk wanneer opgeslagen worden door de instellingen in uw browser te wijzigen. Noteer evenwel dat u in dit geval niet in staat zal zijn om alle functies van deze website volledig te gebruiken.

  U hebt daarenboven de mogelijkheid om de tracering door Optimizely op elk ogenblik te stoppen. In dit geval, zullen er

  geen gegevens over uw gebruik van de website verzameld of opgeslagen worden. Volg de instructies op http://www.optimizely.com/opt_out.

  Web Analyse met HotJar Web Analyse Dienst

  We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de beleving van gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke bladzijden, welke links ze uitkiezen om op te klikken, wat gebruikers graag en niet graag hebben, enz.) en dit laat ons toe om onze dienstverlening op te bouwen en te onderhouden dankzij feedback van de gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun toestellen (in het bijzonder het IP-adres van de toestellen (uitsluitend vastgelegd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van de toestellen, type toestel (unieke toestelidentificatie), browser informatie, geografische lokalisatie (uitsluitend het land), voorkeurtaal gebruikt om onze website te raadplegen). Hotjar slaat deze informatie op in een gebruikersprofiel met een pseudoniem. Noch Hotjar noch wijzelf zullen ooit deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om ze te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer details, zie het vertrouwelijkheidsbeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

  U kan u via deze link uitschrijven van de creatie van een gebruikersprofiel, het vastleggen van gegevens door Hotjar over uw gebruik van onze site en het gebruik van Hotjar van tracking cookies op andere websites door het volgen van deze opt-out link.

  Vertrouwelijkheidsbeleid voor „Criteo Dynamic Retargeting “en „Criteo Sponsored Products “- functies van Criteo GmbH

  Onze website maakt gebruik van cookies/advertentie IDs met het adverteren als doelstelling. Dit laat ons toe om onze advertenties te tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partner websites, apps en e-mails. Heroriëntering technologieën gebruiken cookies of advertentie IDs en display advertenties gebaseerd op uw vroeger surfgedrag. U kan u uitschrijven voor op interesses gebaseerde advertenties door de volgende websites te bezoeken:

  http://www.networkadvertising.org/choices/

  http://www.youronlinechoices.com/

  We kunnen data delen, zoals technische identificaties afgeleid van uw registratie informatie op onze website of ons CRM-systeem met onze vertrouwde advertentiepartners. Dit laat hen toe om uw toestellen en/of platformen te linken en u een vloeiende en vlotte beleving te geven over de verschillende toestellen en platformen die u gebruikt. Indien u meer wil weten over hun mogelijkheden om zaken te verbinden, consulteer hun vertrouwelijkheidsbeleid vermeld in de hierboven vermelde platformen of hieronder vermeld.

  Criteo vertrouwelijkheidsbeleid: http://www.criteo.com/privacy/

  Overzicht van gebruikte cookies

  Cookie

  Type Cookie

  Geldigheidsduur

  Opt-Out Link

  "ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

  functioneel

  3 maanden

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  "REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

  functioneel

  3 maanden

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  "THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

  functioneel

  3 maanden

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  Warenkorb

  functioneel

  30 dagen

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  ishop.usertype

  functioneel

  3 maanden

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  LastSeen

  functioneel

  30 dagen

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  rememberMe

  functioneel

  30 dagen

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  WISHLIST

  functioneel

  30 dagen

  essentieel voor het gebruik van de webshop

  Google Tag Manager

  functioneel

  10 minuten

  Opt-Out

  Google Analytics

  Analyse

  2 jaar

  Opt-Out

  Google Adwords

  Analyse

  30 dagen

  Opt-Out

  Hotjar

  Analyse

  1 jaar

  Opt-Out

  Matelso

  Derden

  30 dagen

  -

  Optimizely

  Derden

  10 jaar

  Opt-Out

  Facebook

  Remarketing

  1 jaar

  Opt-Out

  Criteo

  Remarketing

  1 jaar

  Opt-Out

  Emarsys (Webextend)

  Remarketing

  1 jaar

  Gedetaillerde informatie volgt

  Bing

  Remarketing

  1 jaar

  Opt-Out

  Doubleclick

  Remarketing

  1 jaar

  Gedetaillerde informatie volgt

  Embedden van diensten en inhoud van derden

  Op basis van art. 6 para. 1 (f) van de GDPR (legitiem belang) en met als doel ons bedrijf bekender te maken, gebruiken we sociale plug-ins op onze website voor de volgende sociale netwerken: Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. We zijn van mening dat het achterliggende commercieel belang een legitiem belang is in de zin van de GDPR. De verantwoordelijkheid voor het handelen in overeenstemming met de gegevensbescherming moet verzekerd worden door de relevante provider.

  We gebruiken eveneens de inhoud en dienstaanbiedingen van derden binnen ons online-aanbod om hun inhoud en diensten (b.v. video’s en fonts) te verankeren, op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR) of op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR.

  Facebook

  Op basis van ons legitiem belang zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR gebruiken we sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociaal netwerk facebook.com, dat uitgebaat wordt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). De plug-ins kunnen interactieve of inhoudelijke elementen zijn (bv. Video’s, grafische elementen of tekst) en kunnen herkend worden aan een van de Facebook logo’s (witte "f" op blauwe tegel, de term "Like" of een "thumb up" symbool) of aan de toevoeging van de zin "Facebook Social Plug-in". De lijst en de vormgeving van de sociale plug-ins van Facebook  kan hier bekeken worden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en garandeert bijgevolg dat het overeenkomstig de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming handelt.  

  Wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een functie van dit online-aanbod dat een dergelijke plug-in bevat, zal het toestel van de gebruiker rechtstreeks verbonden worden met de Facebookservers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks doorgestuurd van Facebook naar het toestel van de gebruiker en vervolgens verankerd in het online-aanbod. Hierdoor kunnen gebruikersprofielen aangemaakt worden op basis van de verwerkte gegevens. We hebben geen controle over de reikwijdte van gegevens die Facebook verzamelt door gebruik te maken van deze plug-in en we informeren gebruikers in de mate dat we hier zelf kennis van hebben.

  Door het verankeren van de plug-in, wordt Facebook op de hoogte gesteld dat een gebruiker de betrokken pagina geraadpleegd heeft binnen het online-aanbod. Als de gebruiker ingelogd is bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan de Facebookaccount van de gebruiker in kwestie. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, bv. door de like knop aan te klikken of door een commentaar te geven, wordt deze informatie rechtstreeks doorgestuurd van het eindapparaat naar Facebook. De informatie wordt daar dan ook opgeslagen. Als de gebruiker geen lid van Facebook is, is het nog steeds mogelijk dat Facebook hiervan op de hoogte is en het IP-adres van deze gebruiker zal opslaan. Volgens Facebook, wordt in België uitsluitend een anoniem IP-adres opgeslagen.

  Voor meer informatie in verband met het doel en de reikwijdte van deze gegevensopslag, het verder verwerken en gebruik van de gegevens door Facebook, de rechten in dit verband en de instellingen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gebruiker bezoekt u de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Indien een gebruiker een lid van Facebook is en niet wenst dat Facebook gegevens over hem verzamelt via dit online-aanbod en deze vervolgens linkt aan zijn gebruikersgegevens opgeslagen bij Facebook, moet hij zich uitloggen bij Facebook en zijn cookies wissen vooraleer hij ons online-aanbod gebruikt. Bijkomende instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden zijn mogelijk binnen de Facebookprofielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de US-site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen hangen niet af van het platform, ze zijn namelijk van toepassing op alle toestellen, zoals desktopcomputers en draagbare toestellen.

  LinkedIn

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt ons online-aanbod functies van het LinkedInnetwerk. De leverancier ervan is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Iedere keer dat een van onze pagina’s die LinkedInfuncties bevat wordt geraadpleegd, wordt een verbinding gemaakt met de LinkedInservers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u een van onze Internet bladzijden geraadpleegd hebt met uw IP-adres. Indien u klikt op de "Aanbevelen" knop en u bent ingelogd op uw LinkedInaccount, dan is LinkedIn in staat om uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te wijzen. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door LinkedIn. Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

  Twitter

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van Twitter Inc. U kan de Twitter plug-ins herkennen ("Tweet" knop) aan het Twitterlogo (een witte vogel op een blauwe achtergrond) en de toevoeging "Tweet". Indien u een pagina op onze website raadpleegt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de Twitterserver. Dit heeft tot gevolg dat Twitter de informatie ontvangt dat u onze website bezocht hebt, gekoppeld uw IP-adres. Indien u klikt op de Twitterknop terwijl u ingelogd bent op uw twitteraccount, kan u de inhoud van onze site linken aan uw Twitterprofiel. Dit laat Twitter toe om uw bezoek aan onze site te linken aan uw gebruikersaccount. Als provider van de website wensen we te benadrukken dat we geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens of over het gebruik ervan door Twitter. Klik hier voor meer informatie. Indien u niet wenst dat Twitter in de mogelijkheid is om uw bezoek te linken aan onze site, log dan uit op Twitter.

  Google+

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we ook plug-ins van het sociale netwerk Google Plus, dat aangeleverd wordt door Google Inc. De plug-ins kunnen bijvoorbeeld herkend worden, door knoppen die het "+1" symbool bevatten op een witte of gekleurde achtergrond.

  Als u de plug-in activeert (eerste klik), legt uw browser een rechtstreeks contact met de Googleservers. De inhoud van de plug-in wordt van Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en ingebed in de pagina. Door deze inbedding wordt Google ingelicht dat uw browser de corresponderende pagina geraadpleegd heeft, zelfs indien u geen Google Plus profiel hebt of niet ingelogd bent in Google Plus. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks doorgestuurd door uw browser naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als u ingelogd bent in Google Plus, kan Google uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Google Plus profiel. Indien u interageert met de plug-ins, bv. de "+1" knop aanklikt, wordt de corresponderende informatie eveneens rechtstreeks doorgestuurd naar een Googleserver en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd in Google Plus en daar getoond in uw contacten.

  Voor meer informatie aangaande het doeleinde en de draagwijdte van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsook over uw rechten in dit verband en de in te stellen opties om uw privacy te beschermen, kan u de privacyverklaring van Google raadplegen. Deze kan hier geraadpleegd worden.

  Indien u niet wenst dat Google de informatie, verzameld via uw bezoek aan onze website, onmiddellijk toewijst aan uw profile in Google Plus, moet u uit Google plus uitloggen vooraleer onze website te raadplegen. U kan ook het laden van de Google plug-ins volledig blokkeren met add-ons voor uw browser, namelijk met de "NO Script" script blocker.

  Google ReCaptcha

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruiken we de ReCaptcha dienst verleend door Google Inc. (Google). Deze opvraging wordt gebruikt om te bepalen of een persoon een welbepaalde invoer heeft gedaan of deze invoer werd gedaan door een geautomatiseerd machinaal proces. Deze aanvraag omvat het verzenden aan Google van  het IP-adres en, waar nodig, andere gegevens vereist door Google voor de ReCaptcha dienst. Uw input wordt met dit doel doorgegeven naar Google en daar verder gebruikt. Door ReCaptcha te gebruiken bent u het ermee eens dat uw herkenning kan gebruikt worden voor de digitalisering van oudere werken. Echter, door het activeren van het anonimiseren van de IP op deze website, zal uw IP-adres ingekort worden door Google binnen de lidstaten van de Europese gemeenschap en andere contracterende partijen het Akkoord binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres doorgestuurd worden naar een Googleserver in de Verenigde Staten en daar ingekort worden. Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de operator van deze website om het gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat doorgestuurd werd door uw browser binnen het toepassingsgebied van ReCaptcha zal niet eengemaakt worden met gelijk welke andere gegevens bewaard door Google. De afwijkende regels inzake gegevensbescherming van Google zijn van toepassing op deze gegevens.

  Bijkomende informatie over de regels inzake gegevensbescherming van Google kan gevonden worden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Google Maps

  Deze website gebruikt Google maps om kaarten af te beelden en om routeplannen te maken. Google maps wordt uitgebaat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website, verklaart de gebruiker zich akkoord met de registratie, verwerking, en gebruik van de gegevens, zowel automatisch vergaard als ingegeven door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres), door Google, een van zijn vertegenwoordigers of een derde partij.  De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (a) van de GDPR. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps kunnen gevonden worden op volgende link:  https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html

  Expliciete details over transparantie en opties, alsook over de regels inzake de vertrouwelijkheid van gegevens kunnen gevonden worden op het data privacy center op google.be:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Google Tag Manager

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), gebruikt deze website Google Tag Manager. Deze dienst laat toe om websitetags via een interface te beheren. Google Tag Manager implementeert de tags simpelweg: er worden geen cookies geplaatst en er worden geen  persoonlijke gegevens verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager verschaft zich geen toegang tot deze gegevens. Indien gedeactiveerd op het niveau van het domein of van een cookie, dan is de deactivering van toepassing op alle tracking tags in de mate waarin ze geïmplementeerd zijn met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager kan gevonden worden op volgende link: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

  De gebruiker kan beletten dat Google Tag Manager tags zendt. Hiervoor moet de gebruiker klikken op de volgende opt-out link om de cookie voor deactivering van de Google Tag Manager in zijn browser op te nemen.

  YouTube

  Op basis van onze legitieme belangen (onder andere ons belang bij analyses, optimalisering en het economisch beheer van ons online-aanbod zoals gedefinieerd in art. 6 para. 1 (f) van de GDPR), zijn functies van de YouTube Dienst ingelast in de Jungheinrich NV website met als doel video’s te tonen en af te spelen. Deze functies worden verschaft door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. U kan meer informatie vinden in de privacyverklaring van YouTube.

  Hier wordt een geavanceerde gegevensvertrouwelijkheidsmodus gebruikt waarbij, volgens de provider, enkel gebruikersinformatie opgeslagen wordt wanneer de videoweergave opgestart wordt. Indien u een ingevoegde YouTubevideo afspeelt, gebruikt YouTube cookies om informatie te verzamelen betreffende gebruikersgedrag. Volgens informatie verstrekt door YouTube, wordt dit onder andere gebruikt om videostatistieken aan te leggen, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om oneigenlijk gebruik te vermijden. Ongeacht of de ingelaste video afgespeeld wordt of niet, wordt iedere keer dat er toegang is tot de Jungheinrich NV website een verbinding gelegd met het Google "DoubleClick" netwerk, wat aanleiding kan geven tot verdere gegevensbehandeling buiten de invloedssfeer van Jungheinrich NV.

  Gebruikers kunnen meer details vinden over het gebruik van cookies door YouTube in de privacyverklaring van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

  Novalnet

  De bedrijfsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens heeft componenten van Novalnet AG geïntegreerd op deze website. Novalnet AG is een serviceprovider voor betalingsverkeer, die onder andere betalingen beheert.

  Wanneer de klant een betaalmethode selecteert in de online shop tijdens het bestelproces, worden gegevens van deze vermelde persoon automatisch doorgestuurd naar Novalnet AG. Door het selecteren van een betaaloptie, accepteert de klant het transfereren van persoonsgegevens voor het verwerken van de betaling.

  Persoonsgegevens doorgestuurd naar Novalnet omvatten over het algemeen voornaam, achternaam, adres, IP-adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (vast en mobiel), en andere gegevens nodig om een betaling uit te voeren. Persoonlijke gegevens in verband met de respectievelijke bestelling zijn eveneens nodig voor de verwerking van het verkoopcontract. In het bijzonder betalingsinformatie zoals bankdetails, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, gegevens over goederen en diensten, prijzen kunnen uitgewisseld worden.

  Het doorzenden van de gegevens is vooral bestemd voor verificatie van de identiteit, betalingsadministratie en fraudepreventie. De databeheerder zal persoonlijke gegevens doorzenden naar Novalnet AG. De persoonlijke gegevens die uitgewisseld worden tussen Novalnet AG en de gegevensbeheerder kunnen door Novalnet doorgestuurd worden naar kredietinstellingen. Het doel van deze transmissie is om de identiteit te controleren en een kredietcontrole uit te voeren.

  Novalnet AG zendt ook de persoonlijke gegevens door naar dienstverstrekkers of onderaannemers indien dit nodig is om de contractuele verplichtingen te vervullen of indien de gegevens moeten verwerkt worden.

  De klant heeft de mogelijkheid om zijn/haar instemming voor de behandeling van zijn persoonlijke gegevens ten opzichte van Novalnet AG op ieder moment in te trekken. Een opzeg heeft geen invloed op de persoonsgegevensgegevens die verplicht verwerkt moeten worden, gebruikt of doorgezonden voor het (contractueel) behandelen van betalingen.

  Transfer van gegevens aan derden

  We mogen uw gegevens delen binnen de bedrijven van de Jungheinrich Groep voor de doelstellingen die hierboven beschreven zijn.

  We mogen eveneens uw gegevens delen aan derden buiten de Jungheinrich Groep zoals onze zakenrelaties, agenten en contractanten met als doel diensten te verstrekken aan ons. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden in overeenstemming met de wettelijke vereisten en deze privacyverklaring. We verstrekken gebruikersgegevens aan derden uitsluitend indien dit bijvoorbeeld vereist is voor contractuele doeleinden op basis van art. 6 para. 1 (b) van de GDPR of op basis van een legitiem belang in overeenstemming met art. 6 para. 1 (f) van de GDPR voor het economische en het effectieve functioneren van onze business unit. We zullen uw gegevens ook delen buiten de Jungheinrich Groep in de mate dat dit wettelijk verplicht is.

  Waar we onderaannemers gebruiken om diensten te verlenen aan ons, zijn deze met de meeste zorg geselecteerd. Ze zullen onderworpen worden aan de gepaste verplichtingen inzake gegevensbescherming en ze zullen uitsluitend uw gegevens gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

  Ontvangers buiten de EU

  Met uitzondering van de verrichtingen die uiteengezet zijn in deze privacyverklaring, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

  Uw rechten

  Overzicht

  • Het recht om uw toestemming met betrekking tot het verwerken van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Gelieve er nota van te nemen dat we nog altijd gerechtigd kunnen zijn om uw gegevens te verwerken indien we een andere gerechtvaardigde reden hebben om dit te doen. We kunnen bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om gegevens bij te houden om in overeenstemming te zijn met een wettelijke verplichting.
  • Het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen in overeenstemming met art. 15 van de GDPR
  • Het recht tot correctie van onjuiste of onvolledige gegevens in overeenstemming met art. 16 van de GDPR
  • Het recht om de gegevens die we opgeslagen hebben over u te laten wissen in overeenstemming met art. 17 van de GDPR, tenzij we ons moeten houden aan wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere statutaire verplichtingen/rechten
  • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 van de GDPR
  • Het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens in overeenstemming met art. 20 van de GDPR
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

  Het recht op terugtrekking

  Indien de gebruiker niet wenst dat Jungheinrich NV doorgaat met het actieve gegevensgebruik voor interne doelstellingen, is de gebruiker gerechtigd om, in overeenstemming met art. 21 para. 2-4 van de GDPR het recht op een dergelijk gebruik en verwerking op ieder ogenblik in te trekken. Gelieve een e-mail naar dataprotection@jungheinrich.be om dit recht uit te oefenen. Het bijzonder geval van een wettelijk voorgeschreven datablock in plaats van het wissen de data in overeenstemming met art. 17-19 van de GDPR blijft hierdoor onaangeroerd.

  Beveiliging van gegevens

  Alle gegevens die persoonlijk door u verstrekt zijn, met inbegrip van uw betalingsdetails, worden doorgegeven met gebruik van de algemeen aanvaarde en veilige SSL standaard (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en geteste standard die onder andere gebruikt wordt voor online bankieren. De manier om een beveiligde SSL-verbinding te identificeren is de toevoeging van een s na de http (https://) in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste deel van uw browser.

  We gebruiken aangepaste technische en organisatorische beveiligingsmethodes om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmethodes ondergaan doorlopende verbeteringen in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

  Hoe contacteert u ons of de gegevensbeschermingsautoriteit

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u  uw verzoek richten tot dataprotection@jungheinrich.be.

  Indien u dit gepast lijkt, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of door hun website te raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.