Ons professioneel aanbod voor de bedrijfswereld
Jungheinrich PROFISHOP
Voorwaarden & Privacy
Hier vindt u onze voorwaarden en privacyregelingen.
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inleiding 

  1. Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite met url www.jungheinrich-profishop.be (“Site”) van Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465 (“Jungheinrich” met als emailadres profishop@jungheinrich.be ) en anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen (“Producten”) via de Site door Jungheinrich. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door Jungheinrich. 
  2. Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van de Gebruiken kunnen niet aan Jungheinrich worden tegengeworpen tenzij nadrukkelijk door Jungheinrich aanvaard.

 Artikel 2 – Definities 

  1. Voor de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst, zullen hierna volgende termen, ongeacht of zij in het enkelvoud dan wel in het meervoud worden aangewend, de volgende betekenis hebben:

   “Jungheinrich”: Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465;

   “Afnemer”:         De wederpartij van Jungheinrich, die in het kader van de aankoop van Producten van Jungheinrich verklaart handelaar te zijn en gevestigd te zijn in België;

Artikel 3 – Voorwerp 

  1. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten van de Producten te bepalen tussen Jungheinrich en de Afnemer, inzake bestelling, betaling en levering in België.

Artikel 4 – Aanbiedingen, informatiemateriaal 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle aanbiedingen van Jungheinrich, in welke vorm ook gedaan, geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van verwerking van de bestelling en onder voorbehoud van betaling van de Producten door de Afnemer. Jungheinrich is dus steeds gerechtigd de aanbieding te herroepen.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Jungheinrich niet binden.

 Artikel 5 – Bestelling 

  1. De Afnemer heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Afnemer zich duidelijk en volledig heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Een bestelling is slechts definitief na verwerking van de bestelling door Jungheinrich, bevestiging van de bestelling door Jungheinrich en betaling door de Afnemer overeenkomstig artikel 10 van deze Voorwaarden. 

  2. Jungheinrich verbindt er zich toe op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Jungheinrich zal de afnemer na verwerking van de bestelling een e-mail sturen ter bevestiging van de bestelling op het door de Afnemer opgegeven e-mailadres en met mededeling van het bestelnummer.

Artikel 6 – Levering, afnameplicht, tijdstip en plaats van levering, overgang van risico en eigendom 

  1. Jungheinrich heeft het recht over te gaan tot deelleveringen. 

  2. De Afnemer is verplicht om de bestelde Producten af te nemen en dit op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen is overeengekomen uit hoofde van de geplaatste bestelling. 

  3. In beginsel zijn termijnen voor de levering van Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds indicatief en een overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot een recht in hoofde van de Afnemer op verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding. De eventueel overeengekomen termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Jungheinrich van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien Jungheinrich voor de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van de Afnemer en de Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Jungheinrich redelijkerwijze nodig heeft om de door het tekortschieten van de Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van de Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten, die voor Jungheinrich in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van de Afnemer.
    
  4. Het risico van een door Jungheinrich te leveren Product gaat op de Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Jungheinrich en de Afnemer geldende tijdstip van aflevering de Afnemer om niet aan Jungheinrich toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op de Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Jungheinrich vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van de Afnemer.
    
  5. In elk geval blijft Jungheinrich ondanks de levering of afgifte van Producten eigenaar van het Product totdat Jungheinrich van de Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is uit hoofde van de bestelde Producten en andere kosten die uit hoofde van de Overeenkomst zou verschuldigd zijn. De Afnemer mag Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die Producten echter niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien de Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Jungheinrich bevoegd de Producten, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van de Afnemer terug te nemen. Jungheinrich is niet gehouden de Afnemer de schade te vergoeden die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de Producten komen geheel voor rekening van de Afnemer. Hetgeen Jungheinrich nog van de Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de gerealiseerde waarde van de teruggenomen Producten. 

Artikel 7 – Handleiding, instructie 

  1. Met betrekking tot de te leveren Producten zal Jungheinrich de Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de Producten verschaffen.
    
  2. De Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.
Artikel 8 – Tekeningen, programmatuur e.d.
  1. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover deze niet als een handleiding of instructieboek als in artikel 7 bedoeld kunnen worden beschouwd, die door Jungheinrich aan de Afnemer werd overhandigd, blijven aan de ene partij toebehoren en dienen op eerste verzoek van deze Jungheinrich te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven
Artikel 9 – Prijs, aanpassing van de prijs
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval van Jungheinrich voor het transport van zaken zorg draagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Jungheinrich volledig in rekening brengen.

  2. Indien voor Jungheinrich de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Jungheinrich zijn gestegen, is Jungheinrich gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voor zover die kosten te samen meer bedragen dan 0,5% van de overeengekomen prijs.

  3. Tussen Jungheinrich en de Afnemer wordt de prijs overeengekomen in Euro.
Artikel 10 – Betaling
  1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen zonder enige korting en verrekening betaalbaar op het moment van bestelling overeenkomstig de instructies verstrekt door Jungheinrich op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling overeenkomstig artikel 5.2. 

  2. Betalingen gebeuren op de door Jungheinrich aangebodene elektronische betalings­mogelijkheden of via vooruitbetaling. De mogelijkheid tot betaling op factuur dient uitdrukkelijk bij bestelling worden aangevinkt. Indien de afnemer evenwel een nieuwe klant is bij Jungheinrich en na credit-check geweigerd wordt, behoudt Jungheinrich zich het recht voor een vooruitbetaling te eisen.

  3. Tenzij Jungheinrich uitdrukkelijk en schriftelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is de Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten omwille van een beweerde contractuele tekortkoming van Jungheinrich.

  4. Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Jungheinrich, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd tot: 
   a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan de Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met de Afnemer;
   b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke intresten tussen handelaars overeenkomstig artikel 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.
   c.Vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke vergoeding forfaitair bepaald wordt op 15% van elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, onverminderd het recht van Jungheinrich op een hogere schadevergoeding voor bewezen schade en gerechtskosten ingevolge van een gerechtelijke invordering (inclusief de rechtsplegingsvergoeding).

  5. Indien Jungheinrich reden heeft te twijfelen aan de nakoming door de Afnemer van zijn betalingsverplichting waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van de Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van de Afnemer, uitstel van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en is Jungheinrich bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel – naar genoegen van Jungheinrich – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet plaats binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek, dan is Jungheinrich bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.
Artikel 11 – Overmacht
   1. Voor Jungheinrich gelden als overmacht, omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten haar schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan Jungheinrich met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

   2. Doet zich aan de zijde van Jungheinrich een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij de Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jungheinrich opgeschort zolang de situatie van overmacht voortduurt.
  Artikel 12 – Garantie
   1. De Afnemer is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk bij levering te controleren op zichtbare gebreken en desgevallend de aanwezige zichtbare gebreken te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke hieraan kan de Afnemer zich niet meer beroepen op de in dit artikel verstrekt garantie.

   2. Na levering van de goederen is de Afnemer gehouden de goederen ten spoedigste maar in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering zorgvuldig op volledigheid, deugdelijkheid en conformiteit met het gewoonlijk gebruik en de bestelling te controleren. Indien de Afnemer bij deze controle tekorten of gebreken ontdekt die niet onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld, brengt hij Jungheinrich hiervan binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hieraan wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Voorgaande geldt ook voor deelleveringen.

   3. De door Jungheinrich geleverde Producten worden geleverd met de garantie dat de Producten vrij zijn van fabrieksfouten of materiaalgebreken die de Producten niet geschikt maken voor het gebruik waartoe de Producten zijn bestemd, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verborgen gebreken en de handleidingen en instructies verstrekt overeenkomstig artikel 7.

   4. De in artikel 12.1 verstrekt garantie gaat in vanaf het moment van levering en geldt voor nieuwe Producten voor een termijn van 12 (twaalf) maanden.

   5. In elk geval is de door Jungheinrich overeenkomstig dit artikel verstrekte garantie beperkt tot de vervanging van de in de zin van artikel 12.1 gebrekkige Producten of gebrekkig materiaal, waarbij de kosten van verplaatsing in het kader van de vervanging voor rekening van de Afnemer zijn. Interventies in het kader van de garantie geven geen aanleiding tot een verlenging van de garantie, noch tot schadevergoeding of intrest. Het vervangen materiaal wordt opnieuw eigendom van Jungheinrich. Wisselstukken die aangekocht zijn op de Site en die niet gemonteerd werden door Jungheinrich zijn uitgesloten van enige garantie.

   6. De Afnemer wordt verboden om aanpassingen en herstellingen te doen aan de Producten zonder schriftelijke toestemming van Jungheinrich. Ingeval aanpassingen en herstellingen gebeuren dan dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van originele wisselstukken en materiaal van Jungheinrich, bij gebreke waaraan elk recht op garantie vervalt in hoofde van de Afnemer. Jungheinrich is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke aanpassingen op de werking, de veiligheid, het rendement of de waarde van de Producten.
   7. Producten die volgens de Afnemer gebrekkig zijn en vallen onder de in dit artikel verstrekte garantie dienen door de Afnemer te worden terug bezorgd aan Jungheinrich in hun originele verpakking op kosten van de Afnemer. Elektronische componenten zijn uitgesloten van garantie.

   8. Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een “Garantieverklaring gebruikte machines of trucks” wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de Garantieverklaring voor.

   9. Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
    * Niet-betaling door de Afnemer van eender welk aan Jungheinrich verschuldigd bedrag;
    * Overmacht.

  Artikel 13 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

   1. Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in België geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in België met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in België met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

   2. Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  Artikel 14 – Aansprakelijkheid
   1. Voor de aansprakelijkheid van Jungheinrich jegens de Afnemer voor schade, die de Afnemer lijdt als gevolg van een gebeurtenis die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen, gelden de volgende bepalingen:
    a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een schadevergoeding voor zover Jungheinrich ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    b.Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een Product en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een vergoeding voor zover Jungheinrich terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    c.Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft de Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid (grove schuld) van Jungheinrich zelf of van een persoon, die in het bedrijf van Jungheinrich duidelijk een hoge leidinggevende functie bekleedt.
    d.Jungheinrich is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Jungheinrich aanhangig is gemaakt.
    e.Indien Jungheinrich door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot de Afnemer op enigerlei wijze aan Jungheinrich is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde, voor zover Jungheinrich aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan de Afnemer zou moeten uitbetalen, indien de Afnemer Jungheinrich voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken.
    f. Indien Jungheinrich (of een werknemer van hem) door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens op enigerlei wijze aan (een werknemer van) de Afnemer is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde.
    g. Indien de Afnemer Jungheinrich op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Jungheinrich op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Jungheinrich zich tegenover de Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
    h.De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens de Afnemer bestaande verplichtingen van Jungheinrich.

  Artikel 15 – Bescherming van privacy

   1. Voor de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Jungheinrich gegevens van de Afnemer. De Afnemer verklaart hieromtrent kennis genomen te hebben van de Privacy Policy van Jungheinrich en deze aanvaard te hebben.

  Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

   1. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door Jungheinrich worden gewijzigd.

   2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Afnemer erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

   3. Alle geschillen, waartoe een overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven (België). Het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) is exclusief van toepassing op huidige Overeenkomst en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
  Privacy policy

  Jungheinrich NV is zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust.

  Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens Jungheinrich verzamelt, hoe Jungheinrich uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligt, of Jungheinrich cookies plaatst, voor welke doelen Jungheinrich dit doet, hoe Jungheinrich de gegevens krijgt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

  Doeleinden van de gegevensverwerking

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verkoop van het productenprogramma van Jungheinrich en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder de Privacywet en de Telecommunicatiewet.

  Wanneer u een contact-, bestel- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, een bestelling plaatst via onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag of bestelling. De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen dan wel anderszins bij de uitvoering van de opdracht en partners die in opdracht van Jungheinrich kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoeren.

  Wanneer u een inlog-account creëert in onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt zodat u bij toekomstige bezoeken niet opnieuw uw gegevens hoeft in te geven.

  De gegevens die u ons toestuurt op de hiervoor omschreven wijzen kunnen tevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden voor Jungheinrich, zoals mailings en telefonische marketing. De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers die dergelijke acties in opdracht van Jungheinrich verzorgen. De gegevens zullen geenszins worden overgemaakt aan derden buiten de Europese Unie.

  Beveiliging van uw gegevens

  Uw gegevens worden beveiligd via SSL aan ons doorgestuurd op de volgende pagina’s:

  • Volledige winkelwagen- en bestelproces
  • Creëren van een inlog-account
  • Mijn account-pagina’s
  • Nieuwsbrief aanmelding

  Jungheinrich beveiligt haar websites en systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging en uitbreiding van uw gegevens door onbevoegden. Uw account op www.jungheinrich-profishop.be is uitsluitend na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord toegankelijk. U dient uw toegangsgegevens te allen tijde als vertrouwelijk te behandelen en uw browser af te sluiten zodra u de communicatie met ons afgerond heeft – vooral wanneer u een computer samen met andere personen gebruikt.

  Bewaring van gegevens

  Jungheinrich bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Jungheinrich zal zodoende uw gegevens verwijderen indien u gedurende één (1) jaar geen actieve handelingen (zoals het plaatsen van bestellingen, contactopname met Jungheinrich, het plaatsen van reacties enz.), meer hebt gesteld op de website van Jungheinrich.

  Rechten van de Afnemer

  De Afnemer kan te allen tijde Jungheinrich verzoeken:

  • hem informatie te verschaffen omtrent de gegevens die Jungheinrich van de Afnemer in haar bezit heeft;
  • zijn gegevens te verbeteren;
  • onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te wissen of het gebruik ervan stop te zetten.

  Indien Jungheinrich gegevens zou hebben die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan de Afnemer zich verzetten tegen de verwerking ervan, mits hij hiervoor een gerechtvaardigde reden aanvoert.

  Om bovenstaande rechten uit te voeren, richt de Afnemer een schrijven aan Jungheinrich, samen met een identiteitsbewijs op bovenstaand adres of op profishop@jungheinrich.be

  Klachten

  Indien de Afnemer van mening is dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt, kan hij hiervoor klacht indienen bij de privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl/contact).

  Nieuwsbrief

  Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten en diensten van Jungheinrich, onze aanbiedingen en relevante achtergrondinformatie over intralogistiek. Klanten van wie het e-mailadres bij Jungheinrich bekend is, dan wel relaties die zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief zullen de nieuwsbrief ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt verstrekt aan de leveranciers die de verzending van de nieuwsbrief voor ons verzorgen en uitsluitend voor dat doel. Verdere verstrekking aan derden van het abonneebestand is uitgesloten.

  Cookies

  Met behulp van cookies zorgt Jungheinrich er onder andere voor dat u bij een bezoek aan Jungheinrich websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Bovendien maken cookies het mogelijk om in te loggen in onze webshop. We maken het surfen op Jungheinrich websites makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u, op basis van getoonde interesse op een Jungheinrich website, relevante aanbiedingen buiten de betreffende website te doen.

  Overzicht van de op deze website gebruikte cookies

  Cookies

  Type

  Tijd

  "I_like_PS-Cookie"

  functioneel

  100 dagen

  Winkelwagen

  functioneel

  30 dagen

  ishop.usertype

  functioneel

  3 maanden

  LastSeen

  functioneel

  30 dagen

  rememberMe

  functioneel

  30 dagen

  WISHLIST

  functioneel

  30 dagen

  Google Tag Manager

  Analyse

  10 notulen

  Google Analytics

  Analyse

  2 jaar

  Google Adwords

  Analyse

  30 dagen

  Matelso

  Analyse

  30 dagen

   

  Toestemmingscookie

  Doel: De toestemmings-cookie onthoudt of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies door deze website. Deze cookie voorkomt dat u bij elk nieuw bezoek aan een pagina opnieuw gevraagd wordt om toestemming voor het gebruik van cookies. Jungheinrich adviseert u het gebruik van cookies toe te staan voor een optimaal gebruik van de Jungheinrich websites.

  Winkelwagen

  Doel: De winkelwagen-cookie onthoudt welke producten in uw winkelwagen liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelwagen stoppen. U kunt het gebruik van deze cookie uitsluitend weigeren via uw browserinstellingen. Zonder deze cookie functioneert de webshop echter niet. U kunt wel telefonisch bestellen.

  Google Analytics en Google Tag Manager

  Doel: Jungheinrich gebruikt Google Analytics om het gebruik van Jungheinrich websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kan Jungheinrich de werking en inhoud van Jungheinrich websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Jungheinrich kan niet zien welke persoon en/of welke pc de website bezoekt.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Jungheinrich heeft hier geen invloed op.

  Klik hier voor het privacybeleid van Google Analytics.
   

  Google Adwords

  Doel: Google Adwords is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop of bestelling, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kan Jungheinrich de effectiviteit van advertenties vergroten.

  Klik hier voor het privacybeleid van Google.

  Toelichting op Google Analytics en Google Adwords

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords webanalyse-services die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Deze services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die het verdrag van de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

  Door cookies op de websites van Jungheinrich te accepteren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Privacyvriendelijke instelling van Google Analytics

  Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. Jungheinrich gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals maar niet beperkt tot de Privacywet en de Telecommunicatiewet. Jungheinrich maakt op haar website gebruik van Google Analytics-cookies in overeenstemming met de aanbevelingen van het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de ‘Handleiding Privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’. Dit betekent concreet dat Jungheinrich (i.) een bewerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, (ii.) bewust heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, (iii.) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet en (iv.) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

  Video’s van, en delen met sociale netwerken

  Op sommige pagina’s van Jungheinrich websites zijn video’s opgenomen van sociale netwerken en/of knoppen waarmee informatie van de Jungheinrich websites kan worden gedeeld via sociale netwerken, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt: YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter. De video’s en knoppen waarmee de informatie van de Jungheinrich websites kan worden gedeeld, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. Als u met een druk op de knop de video afspeelt of de informatie deelt, wordt door het betreffende sociale netwerk een cookie geplaatst. Jungheinrich heeft daarop geen invloed.

  Wij raden u aan de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk na te lezen om na te kijken welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden verwerkt alvorens de video deelt.

  Intrekken van de toestemming voor het gebruik van cookies

  U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies door websites van Jungheinrich te allen tijde intrekken door deze te verwijderen in uw browser. De wijze waarop, is afhankelijk van uw type browser. Op de website van de Nederlandse Consumentenbond vindt u een handleiding voor het verwijderen van cookies in de meest gebruikte browsers.

  Aanpassen Privacy Policy

  Jungheinrich behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent.