Ons professioneel aanbod voor de bedrijfswereld
Jungheinrich PROFISHOP
Voorwaarden & Privacy
Hier vindt u onze voorwaarden en privacyregelingen.
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Inleiding 

  1. Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite met url www.jungheinrich-profishop.be (“Site”) van Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465 (“Jungheinrich” met als emailadres profishop@jungheinrich.be ) en anderzijds de online verkoop van bepaalde goederen (“Producten”) via de Site door Jungheinrich. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door Jungheinrich. 
  2. Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van de Gebruiken kunnen niet aan Jungheinrich worden tegengeworpen tenzij nadrukkelijk door Jungheinrich aanvaard.

 Artikel 2 – Definities 

  1. Voor de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst, zullen hierna volgende termen, ongeacht of zij in het enkelvoud dan wel in het meervoud worden aangewend, de volgende betekenis hebben:

   “Jungheinrich”: Jungheinrich NV, met zetel te 3001 Leuven, Esperantolaan 1, met KBO nummer 0415.997.465;

   “Afnemer”:         De wederpartij van Jungheinrich, die in het kader van de aankoop van Producten van Jungheinrich verklaart handelaar te zijn en gevestigd te zijn in België;

Artikel 3 – Voorwerp 

  1. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten van de Producten te bepalen tussen Jungheinrich en de Afnemer, inzake bestelling, betaling en levering in België.

Artikel 4 – Aanbiedingen, informatiemateriaal 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle aanbiedingen van Jungheinrich, in welke vorm ook gedaan, geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van verwerking van de bestelling en onder voorbehoud van betaling van de Producten door de Afnemer. Jungheinrich is dus steeds gerechtigd de aanbieding te herroepen.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Jungheinrich niet binden.

 Artikel 5 – Bestelling 

  1. De Afnemer heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Afnemer zich duidelijk en volledig heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. Een bestelling is slechts definitief na verwerking van de bestelling door Jungheinrich, bevestiging van de bestelling door Jungheinrich en betaling door de Afnemer overeenkomstig artikel 10 van deze Voorwaarden. 

  2. Jungheinrich verbindt er zich toe op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Jungheinrich zal de afnemer na verwerking van de bestelling een e-mail sturen ter bevestiging van de bestelling op het door de Afnemer opgegeven e-mailadres en met mededeling van het bestelnummer.

Artikel 6 – Levering, afnameplicht, tijdstip en plaats van levering, overgang van risico en eigendom 

  1. Jungheinrich heeft het recht over te gaan tot deelleveringen. 

  2. De Afnemer is verplicht om de bestelde Producten af te nemen en dit op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen is overeengekomen uit hoofde van de geplaatste bestelling. 

  3. In beginsel zijn termijnen voor de levering van Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, steeds indicatief en een overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot een recht in hoofde van de Afnemer op verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding. De eventueel overeengekomen termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Jungheinrich van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien Jungheinrich voor de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van de Afnemer en de Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Jungheinrich redelijkerwijze nodig heeft om de door het tekortschieten van de Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van de Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten, die voor Jungheinrich in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van de Afnemer.
    
  4. Het risico van een door Jungheinrich te leveren Product gaat op de Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Jungheinrich en de Afnemer geldende tijdstip van aflevering de Afnemer om niet aan Jungheinrich toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op de Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Jungheinrich vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van de Afnemer.
    
  5. In elk geval blijft Jungheinrich ondanks de levering of afgifte van Producten eigenaar van het Product totdat Jungheinrich van de Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is uit hoofde van de bestelde Producten en andere kosten die uit hoofde van de Overeenkomst zou verschuldigd zijn. De Afnemer mag Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag die Producten echter niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien de Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Jungheinrich bevoegd de Producten, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van de Afnemer terug te nemen. Jungheinrich is niet gehouden de Afnemer de schade te vergoeden die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de Producten komen geheel voor rekening van de Afnemer. Hetgeen Jungheinrich nog van de Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de gerealiseerde waarde van de teruggenomen Producten. 

Artikel 7 – Handleiding, instructie 

  1. Met betrekking tot de te leveren Producten zal Jungheinrich de Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de Producten verschaffen.
    
  2. De Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.
Artikel 8 – Tekeningen, programmatuur e.d.
  1. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover deze niet als een handleiding of instructieboek als in artikel 7 bedoeld kunnen worden beschouwd, die door Jungheinrich aan de Afnemer werd overhandigd, blijven aan de ene partij toebehoren en dienen op eerste verzoek van deze Jungheinrich te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven
Artikel 9 – Prijs, aanpassing van de prijs
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval van Jungheinrich voor het transport van zaken zorg draagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Jungheinrich volledig in rekening brengen.

  2. Indien voor Jungheinrich de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Jungheinrich zijn gestegen, is Jungheinrich gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen, althans voor zover die kosten te samen meer bedragen dan 0,5% van de overeengekomen prijs.

  3. Tussen Jungheinrich en de Afnemer wordt de prijs overeengekomen in Euro.
Artikel 10 – Betaling
  1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen zonder enige korting en verrekening betaalbaar op het moment van bestelling overeenkomstig de instructies verstrekt door Jungheinrich op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling overeenkomstig artikel 5.2. 

  2. Betalingen gebeuren op de door Jungheinrich aangebodene elektronische betalings­mogelijkheden of via vooruitbetaling. De mogelijkheid tot betaling op factuur dient uitdrukkelijk bij bestelling worden aangevinkt. Indien de afnemer evenwel een nieuwe klant is bij Jungheinrich en na credit-check geweigerd wordt, behoudt Jungheinrich zich het recht voor een vooruitbetaling te eisen.

  3. Tenzij Jungheinrich uitdrukkelijk en schriftelijk met uitstel van betaling heeft ingestemd, is de Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten omwille van een beweerde contractuele tekortkoming van Jungheinrich.

  4. Vindt betaling niet tijdig plaats dan is Jungheinrich, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd tot: 
   a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan de Afnemer met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met de Afnemer;
   b. vergoeding van de schade als gevolg van de niet tijdige betaling, welke vergoeding in ieder geval bestaat uit de wettelijke intresten tussen handelaars overeenkomstig artikel 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.
   c.Vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke vergoeding forfaitair bepaald wordt op 15% van elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, onverminderd het recht van Jungheinrich op een hogere schadevergoeding voor bewezen schade en gerechtskosten ingevolge van een gerechtelijke invordering (inclusief de rechtsplegingsvergoeding).

  5. Indien Jungheinrich reden heeft te twijfelen aan de nakoming door de Afnemer van zijn betalingsverplichting waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van de Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van de Afnemer, uitstel van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen de Afnemer aan Jungheinrich verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en is Jungheinrich bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat volledige betaling dan wel – naar genoegen van Jungheinrich – zekerheid voor de betaling is ontvangen. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet plaats binnen 14 (veertien) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek, dan is Jungheinrich bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.
Artikel 11 – Overmacht
   1. Voor Jungheinrich gelden als overmacht, omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten haar schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan Jungheinrich met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

   2. Doet zich aan de zijde van Jungheinrich een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij de Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Jungheinrich opgeschort zolang de situatie van overmacht voortduurt.
  Artikel 12 – Garantie
   1. De Afnemer is gehouden de geleverde Producten onmiddellijk bij levering te controleren op zichtbare gebreken en desgevallend de aanwezige zichtbare gebreken te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke hieraan kan de Afnemer zich niet meer beroepen op de in dit artikel verstrekt garantie.

   2. Na levering van de goederen is de Afnemer gehouden de goederen ten spoedigste maar in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering zorgvuldig op volledigheid, deugdelijkheid en conformiteit met het gewoonlijk gebruik en de bestelling te controleren. Indien de Afnemer bij deze controle tekorten of gebreken ontdekt die niet onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld, brengt hij Jungheinrich hiervan binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hieraan wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Voorgaande geldt ook voor deelleveringen.

   3. De door Jungheinrich geleverde Producten worden geleverd met de garantie dat de Producten vrij zijn van fabrieksfouten of materiaalgebreken die de Producten niet geschikt maken voor het gebruik waartoe de Producten zijn bestemd, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verborgen gebreken en de handleidingen en instructies verstrekt overeenkomstig artikel 7.

   4. De in artikel 12.1 verstrekt garantie gaat in vanaf het moment van levering en geldt voor nieuwe Producten voor een termijn van 12 (twaalf) maanden.

   5. In elk geval is de door Jungheinrich overeenkomstig dit artikel verstrekte garantie beperkt tot de vervanging van de in de zin van artikel 12.1 gebrekkige Producten of gebrekkig materiaal, waarbij de kosten van verplaatsing in het kader van de vervanging voor rekening van de Afnemer zijn. Interventies in het kader van de garantie geven geen aanleiding tot een verlenging van de garantie, noch tot schadevergoeding of intrest. Het vervangen materiaal wordt opnieuw eigendom van Jungheinrich. Wisselstukken die aangekocht zijn op de Site en die niet gemonteerd werden door Jungheinrich zijn uitgesloten van enige garantie.

   6. De Afnemer wordt verboden om aanpassingen en herstellingen te doen aan de Producten zonder schriftelijke toestemming van Jungheinrich. Ingeval aanpassingen en herstellingen gebeuren dan dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van originele wisselstukken en materiaal van Jungheinrich, bij gebreke waaraan elk recht op garantie vervalt in hoofde van de Afnemer. Jungheinrich is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke aanpassingen op de werking, de veiligheid, het rendement of de waarde van de Producten.
   7. Producten die volgens de Afnemer gebrekkig zijn en vallen onder de in dit artikel verstrekte garantie dienen door de Afnemer te worden terug bezorgd aan Jungheinrich in hun originele verpakking op kosten van de Afnemer. Elektronische componenten zijn uitgesloten van garantie.

   8. Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een “Garantieverklaring gebruikte machines of trucks” wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de Garantieverklaring voor.

   9. Elke garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
    * Niet-betaling door de Afnemer van eender welk aan Jungheinrich verschuldigd bedrag;
    * Overmacht.

  Artikel 13 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

   1. Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in België geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in België met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in België met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

   2. Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  Artikel 14 – Aansprakelijkheid
   1. Voor de aansprakelijkheid van Jungheinrich jegens de Afnemer voor schade, die de Afnemer lijdt als gevolg van een gebeurtenis die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen, gelden de volgende bepalingen:
    a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een schadevergoeding voor zover Jungheinrich ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    b.Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een Product en daaruit voortvloeiende schade heeft de Afnemer recht op een vergoeding voor zover Jungheinrich terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen.
    c.Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft de Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid (grove schuld) van Jungheinrich zelf of van een persoon, die in het bedrijf van Jungheinrich duidelijk een hoge leidinggevende functie bekleedt.
    d.Jungheinrich is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Jungheinrich is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Jungheinrich aanhangig is gemaakt.
    e.Indien Jungheinrich door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens ook in de verhouding tot de Afnemer op enigerlei wijze aan Jungheinrich is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde, voor zover Jungheinrich aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan de Afnemer zou moeten uitbetalen, indien de Afnemer Jungheinrich voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken.
    f. Indien Jungheinrich (of een werknemer van hem) door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade uit een gebeurtenis, die rechtens op enigerlei wijze aan (een werknemer van) de Afnemer is toe te rekenen, vrijwaart de Afnemer Jungheinrich tegen de aanspraken van de derde.
    g. Indien de Afnemer Jungheinrich op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Jungheinrich op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Jungheinrich zich tegenover de Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
    h.De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens de Afnemer bestaande verplichtingen van Jungheinrich.

  Artikel 15 – Bescherming van privacy

   1. Voor de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Jungheinrich gegevens van de Afnemer. De Afnemer verklaart hieromtrent kennis genomen te hebben van de Privacy Policy van Jungheinrich en deze aanvaard te hebben.

  Artikel 16 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

   1. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door Jungheinrich worden gewijzigd.

   2. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Afnemer erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

   3. Alle geschillen, waartoe een overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven (België). Het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) is exclusief van toepassing op huidige Overeenkomst en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
  Privacy policy

  Data privacy

  Jungheinrich knows how important it is to you that your data is handled confidentially. We would therefore like to assure you that we comply with all the statutory requirements. Below you will find extensive information about the handling of your data.

  Overview

  As the publisher of this site, Jungheinrich NV knows how important it is to you that your personal data is handled confidentially. We would therefore like to assure you that we process data in compliance with international, European and national data protection and data privacy legislation. In the following, we will provide you with detailed information on the nature, scope and purpose for which personal data is used within our online offering and the websites associated therewith.

  It is possible to visit our site without providing any information about yourself. When you access the Jungheinrich NV website, various pieces of information are exchanged between your end device and our server. More information on this is given in section about the purposes of data processing.

  In accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR), you have various rights that you can assert against us. These include the right to file an objection against selected types of data processing, particularly data processing for advertising purposes. More information on this is given in section about your rights.

  If you have any questions relating to our data privacy notice, please do get in touch with our company data privacy officer(s) at any time. You can find the relevant contact details in the following section.

  Please note that this privacy policy may be updated from time to time due to the implementation of new technologies or through legislative changes. We will inform you accordingly in a suitable manner.

  Scope

  This policy applies to:

  • The head office of Jungheinrich NV
  • All branches of Jungheinrich NV
  • All staff of Jungheinrich NV
  • All contractors, suppliers and other people working on behalf of Jungheinrich NV

  Everyone who works for or with Jungheinrich NV has a responsibility for ensuring data is collected, stored and handled appropriately and in conformity with the applicable legislation.

  Name and contact details of the entity responsible for processing and the company data privacy officer

  This data privacy information applies to data processing conducted by Jungheinrich NV, Esperantolaan 1, 3001 Leuven, Belgium ("entity responsible") and for the following websites www.jungheinrich.be and www.jungheinrich-profishop.be.

  The data privacy officer at Jungheinrich NV can be contacted at the above address or via dataprotection@jungheinrich.be.

  The group data privacy officer at Jungheinrich can be contacted at the address below or via datenschutz@jungheinrich.de.

  Frank Jastrob
  Friedrich-Ebert-Damm 129
  22047 Hamburg

  Purposes of data processing, legal bases and legitimate interests pursued by Jungheinrich NV and categories of recipients

  General information

  We process users' personal data solely in compliance with the relevant data privacy provisions. This means that user data is processed only where legally permitted, i.e. where data processing is legally required, the user has provided consent or in line with our legitimate interests as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR.

  Personal data such as your name, address, telephone number or email address is not recorded unless you provide this information voluntarily, e.g. as part of a newsletter, an application or an enquiry.

  Only if you have given your advance approval or – where legal obligations provide for this – have not raised an objection, will we use also this data for product-related marketing purposes.

  Accessing our website

  When you access our website, the browser used for this on your end device automatically sends information to the server for our website/application, which is temporarily stored in a log file. We have no influence over this. The following information is also recorded without your input and is stored until it is automatically deleted:

  • The IP address of the Internet-enabled device making the request
  • The date and time of access
  • The name and URL of the file accessed
  • The website/application used to gain access (referrer URL)
  • The browser you used and where applicable the operating system of your Internet-enabled computer and the name of your access provider.

  The legal basis for processing the IP address is art. 6 para. 1 (f) of the GDPR. Our legitimate interest arises from the following purposes for data collection. Remember that the data collected does not give us any direct indication of your identity and we do not draw any conclusions in this regard. We use the IP address of your end device and the data listed above for the following purposes:

  • To ensure that a smooth connection is established
  • To ensure that our website is pleasant to use
  • To assess system security and stability

  We also use so-called cookies, tracking tools, targeting methods and social media plugins for our website. The precise procedure and how your data is used for this purpose is explained in further detail in sections about online presence & website optimisation and embedding of services and third-party content.

  Newsletter

  You may receive news and current offers from Jungheinrich via our newsletter. We also provide journalists and investors with a special newsletter. If you have entered your email address, first and last name under the heading 'Email distribution list', pressed the 'Subscribe' button and once more confirmed your subscription via the link sent to you at the specified email address (double opt-in), we will process and use your email address to send you the required newsletter on a regular basis. Subscription to the newsletter is voluntary and the associated data processing takes place based on your agreement as defined in art. 6 para. 1 (a) of the GDPR.

  You have the right and the ability to be removed from the newsletter distribution list at any time. Simply send an email to dataprotection@jungheinrich.be. You also have the option of clicking the unsubscribe link in the newsletter itself.

  Getting in touch

  When you get in touch with us (via a contact form or via email), the user details provided are used to process and carry out the request made as per art. 6 para. 1 (b) of the GDPR (to perform a pre-contractual action).

  The user details may be stored in our Customer Relationship Management system ("CRM system") or comparable request set-up.

  In Belgium we use "SAP Hybris Cloud for Customer" and "SAP CRM" CRM system provided by SAP on the basis of our legitimate interests (efficient and quick processing of user details). For this, we have concluded a contract with the provider in accordance with art. 28 of the GDPR, which obliges them to process the user data only in accordance with our instructions and to comply with EU data privacy. 

  Online presence and website optimization

  Cookies – general information

  We use "cookies" on our website on the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR. Our interest in optimising our website is thereby deemed legitimate within the sense of the above regulation. Cookies are small files automatically created by your browser and stored on your end device (laptop, tablet, smartphone etc.) when you visit our site. Cookies pose no threat to your end device and contain no viruses, trojan horses or other malware. The cookie contains information produced in connection with the specific end device used. However, this does not mean that we obtain direct knowledge of your identity through this. One purpose of using cookies is to make the use of our offering a more pleasant experience for you. We therefore use so-called session cookies to detect that you have already visited individual pages on our website. These are deleted automatically when you leave our site. We also use temporary cookies for user-friendliness purposes; these are stored on your end device for a specific period. If you visit our site again to make use of our services, the fact that you have already visited us will be automatically detected, as well as the entries and settings that you made so that you do not have to enter these again.

  We also use cookies to record statistics on the use of our website and to evaluate how to optimise our offering for you, as well as to show you information tailored to you. When you make a repeat visit to our site, these cookies enable us to detect automatically that you have visited us before. These cookies are deleted automatically after a defined period of time. Most browsers accept cookies automatically.

  However, you can configure your browser so that no cookies are stored on your computer or so that a prompt always appears before a new cookie is created. However, full deactivation of cookies may mean that you cannot make use of all the functions on our website. Cookie storage periods depend on their purpose and are not all the same.

  Traffic channel tracking via "jh_medium"

  We use the "JH_Medium" cookie to store "channel information" on your visit to our homepage. This means that we use a script that we have developed to record the source of your visit to enable analysis thereof. No personal data is stored. In particular, no IP addresses are stored and no usage behaviour is analysed.

  Google Analytics and Google Optimize

  For the needs-oriented design and ongoing optimisation of our web pages, on the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR (legitimate interest) we use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). In addition the website uses the extension Google Optimize. Anonymous usage profiles are created and cookies are used in connection with this. The information generated by the cookie about your use of this website, such as

  • Browser type/version
  • Operating system used
  • Referrer URL (the page visited prior)
  • Host name of the accessing computer (IP address)
  • Time of the server request

  is sent to a Google server in the USA and stored there. Google is certified under the Privacy Shield agreement and thus offers a guarantee to comply with European data privacy law.

  We use Google Analytics only with IP anonymisation activated. This means that the user's IP address is truncated by Google within the Member States of the European Union and other contracting parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there.

  The user can apply the corresponding setting in the browser software to block the storage of cookies. However, we should point out that it may not be possible to use all the functions of this website as a result. The user can also prevent the collection of data generated by the cookie regarding use of the website (including your IP address) by Google and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plugin available under this link:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  An alternative to the browser plugin, or within browsers on mobile devices, it is possible to set an opt-out cookie that prevents future data collection by Google Analytics within this website.

  Google AdWords online advertising program

  The targeting measures listed below and used by us are carried out on the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR (legitimate interest). With the targeting measures used, we would like to ensure that only advertising oriented towards your actual or assumed interests is shown on your end devices. Not burdening you with adverts that are of no interest to you is within both our and your interests.

  This website uses the Google AdWords online advertising program and, within its scope, conversion tracking. We also store the gclid parameter in the "jh_medium" cookie in order to evaluate the success of our advert placement. These cookies are set when a user clicks on an ad placed by Google. Third-party providers, including Google, place ads on websites on the Internet and use stored cookies to place adverts based on a user's previous visits to this website. These AdWords cookies expire after 30 days, and the gclid parameter cookie expires after 90 days, and are not used for personal identification. Google may transfer this information to third parties where this is required by law or where such third parties process the information on Google's behalf. Under no circumstances will Google associate your IP address with any other data held by Google.

  The collection and storage of data may be deactivated at any time with effect for the future. You can disable the use of cookies by Google by accessing the page for deactivating Google advertising. You can also disable conversion tracking cookies by setting your browser to block cookies from the domain "googleadservices.com". However, we should point out that if you do this, you may not be able to use all the functions of this website as a result.

  Google remarketing and DoubleClick

  Google uses a DoubleClick cookie on websites in the Google Network and for specific Google services, in order to support AdWords customers and publishers with placing and managing advertisements on the web. When you access a website and display or click on an advertisement placed via a website in the Google Network, a DoubleClick cookie may be placed in your browser. The DoubleClick cookie identifier assigned to your browser is the same as that used when visiting websites in which the advertising program DoubleClick is used. If your browser already has a DoubleClick cookie, another DoubleClick cookie is not attached.

  Further information about the use of DoubleClick cookies in conjunction with the advertising program from DoubleClick can be found in the DoubleClick Privacy FAQ section: http://www.google.com/doubleclick/

  It is possible at any time to object to receive the DoubleClick Cookie and deactivate it by clicking on the following link below: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

  In addition, this website uses the Google program for interest-based advertising – Google Remarketing. Third-party providers, including Google, place ads on websites on the Internet and use cookies, which are stored for this purpose, on the basis of a user's previous visits to this website.

  Users who not wish to see these interested-based ads displayed can easily disable the Google Remarketing tracking cookie via the user settings for their Internet browser. You can at any time deactivate the usage of the Google Cookie for this purpose by clicking on the following link below: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl 

  More information about the Google provisions is available here:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Microsoft programs

  Our online offerings also use, on the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR (legitimate interest), Microsoft conversion tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads places a cookie on your computer if you use a Microsoft Bing ad to access our website. Microsoft Bing and we can then identify that someone has clicked on an ad, has been forwarded to our website and has reached a previously determined landing page (conversion page). We find out only the total number of users that have clicked on a Bing ad and have then been forwarded to the conversion page. No personal information on the user's identity is shared. If you do not wish to take part in the tracking procedure, you can reject the storing of a cookie required for this purpose – e.g. by disabling the automatic storage of cookies in general in your browser settings. Further information on data privacy and on the cookies used for Microsoft Bing can be found on the Microsoft website http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx

  Facebook remarketing

  Within our online offering, on the basis of our legitimate interests pursuant to art. 6 para. 1 (f) of the GDPR for analysis, optimisation and the economic running of our online offering and for the purposes thereof, the "Facebook pixel" of social network Facebook, operating from Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, or if you are based in the EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") is used. Facebook is certified under the Privacy Shield agreement and thus offers a guarantee to comply with European data privacy law.

  This pixel enables user behaviour to be tracked once a user has been forwarded to our website by clicking on a Facebook ad. This enables us to determine the efficacy of the Facebook ads for statistical and market-research purposes. The data we receive in this way is anonymous, which means that we do not see the personal data of individual users. However, this data is stored and processed by Facebook, which we are informing you of according to our level of knowledge. Facebook may link this data with your Facebook account and also use it for its own advertising purposes, in accordance with Facebook's data usage policy: https://www.facebook.com/about/privacy/. You are able to prevent Facebook and its partners from placing ads. You can edit the settings for Facebook ads at the following link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

  Web analytics with Optimizely

  We use Optimizely on our website, a web analysis service of Optimizely Inc, hereinafter referred to as "Optimizely". Optimizely helps us to better tailor our website to your needs. "Cookies" are used within the framework of the service. Cookies are stored on your computer in the form of small text files. With your help an analysis of your website usage is made possible. The information obtained on the basis of the cookie about the use of the website is transferred to Optimizely. The transfer and storage of data usually takes place on a server located in the USA.

  If IP anonymisation is activated on this website, Optimizely will shorten your IP address if it is a member state of the European Union or another contracting state that has signed the Agreement on the European Economic Area. In rare exceptional cases, the IP address is completely transmitted to an Optimizely server in the USA, where it is subsequently shortened.

  On our behalf, Optimizely uses the information obtained to evaluate how the website was used by you. On this basis Optimizely provides evaluations and reports for the optimization of the website.

  If the IP address is transmitted through your browser, this data is not merged with other Optimizely data.

  You can refuse the storage of cookies at any time by changing the settings in your browser. Please note, however, that in this case you may not be able to use all functions of this website in full.

  Additionally you have the possibility to end the tracking at any time by Optimizely. In this case, no data about your use of the website will be collected or stored. Please follow the instructions on http://www.optimizely.com/opt_out.

  Web Analysis with HotJar Web Analytics Service

  We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link.

  You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.

  Privacy Policy for „Criteo Dynamic Retargeting“ and „Criteo Sponsored Products“- functions of Criteo GmbH

  Our website uses cookies/advertising IDs for the purpose of advertising. This enables us to show our advertisements to visitors who are interested in our products on partner websites, apps and emails. Re-targeting technologies use your cookies or advertising IDs and display advertisements based on your past browsing behavior. You can opt-out of interest based advertising by visiting the following websites:

  http://www.networkadvertising.org/choices/

  http://www.youronlinechoices.com/

  We may share data, such as technical identifiers derived from your registration information on our website or our CRM system with our trusted advertising partners. This allows them to link your devices and/or platforms and provide you a seamless experience across the different devices and platforms that you use. To read more about their linking capabilities, please refer to their privacy policy listed in the above-mentioned platforms or listed below.

  Criteo privacy policy: http://www.criteo.com/privacy/

   Overview of used Cookies

  Cookie

  Cookie type

  Period of validity

  Opt-Out Link

  "ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

  functional

  3 month

  essential for the use of the webshop

  "REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

  functional

  3 month

  essential for the use of the webshop

  "THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

  functional

  3 month

  essential for the use of the webshop

  Warenkorb

  functional

  30 days

  essential for the use of the webshop

  ishop.usertype

  functional

  3 month

  essential for the use of the webshop

  LastSeen

  functional

  30 days

  essential for the use of the webshop

  rememberMe

  functional

  30 days

  essential for the use of the webshop

  WISHLIST

  functional

  30 days

  essential for the use of the webshop

  Google Tag Manager

  functional

  10 minutes

  Opt-Out

  Google Analytics

  Analysis

  2 years

  Opt-Out

  Google Adwords

  Analysis

  30 days

  Opt-Out

  Hotjar

  Analysis

  1 year

  Opt-Out

  Matelso

  Third Party

  30 days

  -

  Optimizely

  Third Party

  10 years

  Opt-Out

  Facebook

  Remarketing

  1 year

  Opt-Out

  Criteo

  Remarketing

  1 year

  Opt-Out

  Emarsys (Webextend)

  Remarketing

  1 year

  detailed information will follow

  Bing

  Remarketing

  1 year

  Opt-Out

  Doubleclick

  Remarketing

  1 year

  detailed information will follow

  Embedding of services and third-party content

  General

  On the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR (legitimate interest) and with the purpose of making our company more well known, we use social plugins on our website for the following social networks: Facebook, LinkedIn, Twitter and Google+. The commercial interest behind this is deemed a legitimate interest within the sense of the GDPR. Responsibility for operation compliant with data privacy must be ensured by the relevant provider.

  We also use content and service offerings from third parties within our online offering in order to embed their content and services, e.g. videos or fonts, on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR) / on the basis of your consent as defined in art. 6 para. 1 (a) of the GDPR.

  Facebook

  On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR) we use social plugins ("plugins") from social network facebook.com, which is operated by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). The plugins may be interactive elements or content (e.g. videos, graphics or text) and can be recognised by one of the Facebook logos (white "f" on blue tile, the term "Like" or a "thumb up" symbol) or by the addition of the phrase "Facebook Social Plugin". The list and appearance of Facebook social plugins can be seen here: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Facebook is certified under the Privacy Shield agreement and thus offers a guarantee to comply with European data privacy law.

  If a user accesses a function of this online offering that contains such a plugin, the user's device will connect directly to the Facebook servers. The content of the plugin is transmitted from Facebook directly to the user's device and embedded by this into the online offering. In doing so, usage profiles for users may be created from the data processed. We have no control of the scope of data that Facebook collects using this plugin and we inform users as such according to our level of knowledge.

  Through the embedding of the plugin, Facebook is informed that a user has accessed the corresponding page within the online offering. If the user is logged into Facebook, Facebook can assign the visit to the user's Facebook account. If users interact with the plugins, e.g. click the Like button or add a comment, the corresponding information is transmitted directly from your device to Facebook and stored there. If a user is not a member of Facebook, it is still possible that Facebook will be aware of and store that user's IP address. According to Facebook, only an anonymised IP address is stored in Belgium.

  For more information regarding the purpose and scope of this data collection and the further processing and use of the data by Facebook as well as the rights in this respect and the settings options for protecting user privacy, please visit Facebook's data privacy notice: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  If a user is a Facebook member and does not want Facebook to collect data about him via this online offering and link it with his member details stored at Facebook, he must log out of Facebook and delete his cookies before using our online offering. Additional settings and objections to the usage of data for commercial purposes are possible within the Facebook profile settings: https://www.facebook.com/settings?tab=ads or via the US site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/. The settings are not platform-dependent, i.e. they apply across all devices, such as desktop computers and mobile devices.

  LinkedIn

  On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR), our online offering uses functions of the LinkedIn network. The provider thereof is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Each time one of our pages that contains LinkedIn functions is accessed, a connection is made to LinkedIn servers. LinkedIn is informed that you have visited our Internet pages with your IP address. If you click the LinkedIn "Recommend" button and you are logged into your LinkedIn account, LinkedIn is able to assign your visit to our Internet site to you and your user account. We wish to point out that, as the provider of the site, we receive no information of the content of the transmitted data or its use by LinkedIn. Data privacy declaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

  Twitter

  On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR), we also use plugins from short-message network Twitter Inc. You can recognise the Twitter plugins ("Tweet" button) by the Twitter logo (a white bird on a blue background) and the addition of "Tweet". If you access a page on our website that contains such a plugin, a direct connection is made between your browser and the Twitter server. As a result, Twitter receives the information that you have visited our website with your IP address. If you click on the Twitter button while you are logged into your Twitter account, you can link the content of our site to your Twitter profile. This enables Twitter to assign the visit to our site to your user account. We wish to point out that, as the provider of the site, we receive no information of the content of the transmitted data or its use by Twitter. For more information on this, click here. If you do not wish Twitter to be able to assign the visit to our site, please log out of your Twitter user account.

  Google+

  On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR), we use "plugins" of the social network Google Plus, which is provided by Google Inc. The plugins can be recognised, for example, by buttons containing the "+1" symbol on a white or coloured background.

  If you activate the plugin (first click), your browser makes a direct connection to the Google servers. The content of the plugin is transmitted from Google directly to your browser and embedded into the page. Through this embedding, Google is informed that your browser has accessed the corresponding page of our website, even if you do not have a Google Plus profile or are not logged into Google Plus. This information (including your IP address) is transmitted by your browser directly to a Google server in the USA and stored there. If you are logged into Google Plus, Google can immediately assign your visit to our website to your Google Plus profile. If you interact with the plugins, e.g. click the "+1" button, the corresponding information is also transmitted directly to a Google server and stored there. The information is also published on Google Plus and shown there in your contacts.

  For more information regarding the purpose and scope of this data collection and the further processing and use of the data by Google as well as your rights in this respect and the settings options for protecting your privacy, please visit Google's data privacy notice accessible here.

  If you do not wish Google to assign information gathered via your visit to our website immediately to your profile on Google Plus, you must log out of Google Plus before visiting our website. You can also completely block the loading of the Google plugins with add-ons for your browser, e.g. with the "NoScript" script blocker.

  Google ReCaptcha

  On the basis of art. 6 para. 1 (f) of the GDPR (legitimate interest), we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). This request is used to determine whether an entry has been made by a person or represents misuse through automated machine processing. The request includes sending to Google the IP address and where necessary other data required by Google for the reCAPTCHA service. For this purpose, your entry is transmitted to Google and undergoes further usage there. By using reCaptcha, you agree that your recognition can be used in the digitalisation of old works. However, by activating the IP anonymisation on this website, your IP address will be truncated by Google within the Member States of the European Union and other contracting parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. Google will use this information on the behalf of the operator of this website to evaluate the usage of this service. The IP address transmitted by your browser within the scope of reCaptcha will not be united with any other data held by Google. The diverging data privacy regulations of Google apply to this data.

  Additional information on the Google data privacy regulations can be found at: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Google Maps

  This website uses Google Maps to depict maps and to create route plans. Google Maps is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. By using this website, the user agrees to the recording, processing and usage of data both automatically collected and input by the user (including the IP address) by Google, one of its representatives or a third-party provider. The data processing takes place based on your agreement as defined in art. 6 para. 1 (a) of the GDPR. The terms of use for Google Maps can be found at the following link:  https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html

  Express details on transparency and choices as well as the data privacy regulations can be found at the data privacy centre on google.de:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

  Google Tag Manager

  On the basis of our legitimate interest (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR), this website uses Google Tag Manager. This service enables the management of website tags via an interface. Google Tag Manager simply implements tags. No cookies are placed, and no personal data is captured. Google Tag Manager triggers other tags that may capture data. Google Tag Manager does not access this data. If deactivated at domain or cookie level, deactivation applies for all tracking tags, insofar as they are implemented using the Google Tag Manager. More information on Google Tag Manager can be found at the following link: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

  The user is able to prevent Google Tag Manager from sending any tags. To do this, the user must click on the following opt-out link to file the Google Tag Manager deactivation cookie in his browser.

  YouTube

  On the basis of our legitimate interests (i.e. interest in analysis, optimisation and economical running of our online offering as defined in art. 6 para. 1 (f) of the GDPR), functions of the YouTube service are embedded into the Jungheinrich NV website in order to display and play back videos. These functions are provided by YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. You can find further information in the YouTube data privacy regulations.

  Here, an advanced data privacy mode is used whereby, according to information from the provider, user information is stored only when video playback is initiated. If you start to play back an embedded YouTube video, YouTube uses cookies to gather information on user behaviour. According to information provided by YouTube, this is used, among other things, to create video statistics, to improve user friendliness and to prevent misuse. Regardless of whether the embedded video is played back or not, every time the Jungheinrich NV website is accessed a connection to the Google "DoubleClick" network is established, which can trigger further data processing beyond the influence of Jungheinrich NV.

  Users can find further details on how YouTube uses cookies in the YouTube data privacy declaration at: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

  Novalnet

  The company responsible for processing has integrated components from Novalnet AG on this website. Novalnet AG is a full payment service provider which handles payment processing, among other things.

  If the customer selects a payment method in the online shop during the order process, data of this mentioned person are automatically transmitted to Novalnet AG. By selecting a payment option, the customer agrees to the transfer of personal data for processing the payment.

  Personal data transmitted to Novalnet generally includes first name, last name, address, date of birth, gender, e-mail address, IP address, telephone number, mobile phone number and other data required to process a payment. Personal data in connection with the respective order are also necessary for the processing of the purchase contract. In particular, payment information such as bank details, card number, expiry date and CVC code, data on goods and services, prices may be exchanged.

  The transmission of the data is intended in particular for identity verification, payment administration and fraud prevention. The data controller will transfer personal data to Novalnet AG. The personal data exchanged between Novalnet AG and the data controller may be transferred by Novalnet AG to credit agencies. The purpose of this transmission is to verify identity and credit check.

  Novalnet AG also passes on personal data to service providers or subcontractors if this is necessary to fulfil contractual obligations or if the data is to be processed.

  The customer has the possibility to revoke his/her consent to the handling of personal data towards Novalnet AG at any time. A revocation does not affect personal data which compulsively must be processed, used or transmitted for (contractual) payment processing.

  Transfer of data to third parties

  We may share your data within the Jungheinrich Group of companies for the purposes described above.

  We may also share your data outside of the Jungheinrich Group to third parties such as our business partners and third party agents and contractors for the purposes of providing services to us. Data is transferred to third parties only in line with legal requirements and only as set out in the data privacy declaration. We provide user data to third parties only when this is, for example, required for contractual purposes on the basis of art. 6 para. 1 (b) of the GDPR or on the basis of legitimate interests in accordance with art. 6 para. 1 (f) of the GDPR for the economic and effective running of our business unit. We also share your data outside the Jungheinrich group to the extent required by law, for example if we are under a duty to disclose your data in order to comply with any legal obligation.

  Where we use subcontractors to provide our services, we have selected them with due care. These parties will be subject to appropriate data protection obligations and they will only use your data as described in this privacy policy.

  Recipients outside the EU

  With the exception of the processing set out in this data privacy declaration, we do not pass on your data to recipients based outside the European Union or the European Economic Area.

  Your rights

  Overview

  • Right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. Please note that we may still be entitled to process your data if we have another legitimate reason for doing so. For example, we may need to retain data to comply with a legal obligation.
  • Right to be informed of the personal data we have stored about you in accordance with art. 15 of the GDPR
  • Right to correction of incorrect or incomplete data in accordance with art. 16 of the GDPR
  • Right to have the data about you stored by us deleted in accordance with art. 17 of the GDPR, unless legal or contractual retention periods or other statutory obligations/rights to further storage need to be met
  • Right to restrict the processing of your data in accordance with art. 18 of the GDPR
  • Right to data transferability in accordance with art. 20 of the GDPR
  • Right to lodge a complaint with the relevant data protection regulator

  Right of withdrawal

  If the user does not wish Jungheinrich NV to pursue active data usage for internal purposes, the user is entitled in accordance with art. 21 para. 2-4 of the EU GDPR to withdraw the right to such usage and processing at any time. Simply send a corresponding email to dataprotection@jungheinrich.be.  The particular case of a legally prescribed data block instead of data deletion in accordance with art. 17-19 of the EU GDPR remains unaffected by this.

  Data security

  All data personally transmitted by you, including your payment details, is transferred using the generally accepted and secure standard SSL (Secure Socket Layer). SSL is a secure and tested standard that is also used for online banking, for example. Ways of identifying a secure SSL connection include the s following http (i.e.: https://...) in the address bar of your browser and the padlock symbol in the bottom section of your browser.

  We employ appropriate technical and organisational security methods to protect the personal data about you that we store against manipulation, partial or complete loss and against unauthorised access by third parties. Our security measures undergo continuous improvement in accordance with technological development.

  How to contact us or the data protection regulator

  If you have questions on the processing of your data or if you wish to exercise one of your rights, you can address your request to dataprotection@jungheinrich.be

  If you deem it appropriate, you can also lodge a complaint with the Belgian data protection regulator, the Belgian Privacy Commission (“Autorité de protection des données” or “Gegevenbeschermingsautoriteit”), rue de la Presse 35, 1000 Brussels or by searching at its website at https://www.privacycommission.be.