Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 4 Minuten

In elk industrieel bedrijf ontstaan afvalstromen. Naast ‘gewoon’ afval, dat ook in huishoudens wordt geproduceerd, zijn er verschillende soorten gevaarlijk afval. Aangezien deze vaak schadelijke stoffen bevatten, is het van groot belang om ze op zorgvuldige en milieuvriendelijke manier te verwijderen. Afgewerkte olie, zoals machineolie of smeermiddelen, behoort tot de categorie gevaarlijk afval. Het meeste hiervan kan echter worden gerecycleerd tot bruikbare basisolie.

Hoe u met afgewerkte olie moet omgaan, is in het Vlaams Gewest geregeld in het VLAREM, het reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer voor bedrijven. In tegenstelling tot particulieren, die eventuele afgewerkte olie gewoon naar het containerpark in de buurt kunnen brengen, moeten bedrijven iets uitgebreidere voorschriften in acht nemen.

Wat valt er onder afgewerkte olie?

Onder afgewerkte olie valt de gebruikte motorolie van verbrandingsmotoren van auto’s en vrachtwagens evenals synthetische of minerale smeerolie voor machines en hydraulische of systeemolie.  

Als deze afvalstoffen op de verkeerde manier worden verwijderd, kan de olie het grondwater ernstig verontreinigen. Eén druppel is voldoende om 600 tot 1000 liter water te verontreinigen en zo ook mens en dier in gevaar te brengen.

Afgewerkte olie afvoeren: de verschillende categorieën

Bij afgewerkte olie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën, die apart moeten worden ingezameld en afgevoerd. De verschillende soorten afgewerkte olie mogen niet worden gemengd, aangezien elke categorie anders moet worden gerecycleerd.

Speciale vloeistofdichte afvalolietanks zijn belangrijk voor het inzamelen van oude olie. Deze zijn vaak uitgerust met volume-aanduidingen en een extra opvangbak die voorkomt dat de olie wegloopt in geval van een lek. Oliezuigers voor het opvangen van gelekte olie, bijvoorbeeld in werkplaatsen, zijn eveneens verkrijgbaar. Het is belangrijk dat de afgewerkte olie zo wordt bewaard dat deze niet uit het vat kan lopen.

CategorieAfgewerkte olie
Polychloorbifenyl (PCB)-houdende afgewerkte olieAfgewerkte olie met een gehalte aan PCB’s groter dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180. Verder geldt de PCB-grenswaarde.
Halogeenhoudende afgewerkte olieHalogeenhoudende afgewerkte olie is olie:
• die geen PCB’s bevat boven de PCB-grenswaarde.
• waarvan het gehalte aan organische halogeenverbindingen groter is dan 1000 mg/kg.

Halogeenhoudende afgewerkte olie kan verontreinigd zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), zware metalen, chemicaliën.
Overige afgewerkte olieOnder overige afgewerkte valt olie:
1. die geen PCB’s bevat boven de PCB-grenswaarde.
2. waarvan het gehalte aan organische halogeenverbindingen kleiner is dan of gelijk is aan 1000 mg/kg.
3. die na het gebruik niet is vermengd is met andere stoffen.
4. die na het gebruik apart is verzameld en opgeslagen.

Overige afgewerkte olie kan verontreinigd zijn met PAK’s, zware metalen, chemicaliën.

Afgewerkte olie afvoeren – 3 opties voor bedrijven

Ongeacht of u gebruikte olie voor versnellingsbakken, smeerolie of hydraulische olie wil afvoeren, heeft u in principe drie manieren om dit te doen:

  • Recyclage: als u uw afgewerkte olie naar een containerpark brengt, wordt deze daar geraffineerd tot nieuwe olie. Normaal gesproken betaalt u hiervoor tussen € 5 en € 15. Deze optie bestaat alleen bij de laatste categorie uit het bovenstaande schema. Ook particulieren kunnen gebruikte olie (bijv. frituurolie) naar het containerpark brengen.
  • Verbranding: afgewerkte olie die te veel verontreinigende stoffen bevat, zoals oplosmiddelen, remvloeistof en dergelijke, kan vaak alleen worden verbrand. Deze optie is niet milieuvriendelijk, en daarom moet u er steeds voor zorgen dat deze soort olie apart wordt gehouden van de andere afvalstromen in uw bedrijf. Breng afgewerkte olie die niet kan worden gerecycleerd naar een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval. Zonder vergunning is het namelijk verboden om afvalstoffen te verbranden.
  • Verkoop: er zijn tal van afvalverwerkingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het opkopen van gebruikte olie en ander bedrijfsafval. Voor een meestal vrij laag bedrag halen zij de afvalolie bij u op en zorgen voor de recyclage.

Wie afvalstoffen inzamelt, verhandelt of makelt, die getransporteerd worden binnen het Vlaamse Gewest, is verplicht om hiervan een registratie bij te houden – dus ook van uw afgewerkte olie. Dat kan u doen aan de hand van een afvalstoffenregistratie. U kan zich hiervoor elektronisch registreren via het online loket van de OVAM.

Wettelijke voorschriften voor het verwijderen van afgewerkte olie

Wanneer u zich wilt ontdoen van bedrijfsafval, dient u te letten op de wettelijke bepalingen. In het geval van afgewerkte olie vormen de volgende regelgevingen het wettelijk kader in het Vlaams Gewest:

  • Het decreet betreffende het duurzaam beheer van afvalstoffen regelt wat er wel en niet is toegestaan op het gebied van bedrijfsafval. Ook bepaalt de wet de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers. Sinds januari 2004 geldt namelijk de aanvaardingsplicht, die de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van afgewerkte olie bij de producent/invoerder legt.
  • Het VLAREM werkt vervolgens uit hoe er met verschillende soorten bedrijfsafval moet worden omgegaan, zoals chemisch afval. Op deze pagina van de OVAM vindt u specifieke informatie over het omgaan met afgewerkte olie voor bedrijven.

Een bedrijf kan de aanvaardingsplicht ook uitbesteden door zich aan te sluiten bij Valorlub vzw, het officiële beheersorganisme voor afvalolie. Zij vergoeden voor hun leden de kosten van de recyclageparken voor het inzamelen, transporteren en verwerken van afgewerkte olie.

Veelgestelde vragen over het afvoeren van afgewerkte olie

Welke regels gelden er voor afgewerkte olie?

In het algemeen worden drie verschillende soorten afgewerkte olie onderscheiden. Voor het verwerken van iedere soort geldt een andere minimumstandaard. Bij het verzamelen of wegbrengen van afgewerkte olie is het belangrijk dat deze in speciaal daarvoor gemaakte containers zoals vloeistofdichte olietanks wordt bewaard. Voor het afvoeren zijn er afhankelijk van het soort olie drie opties: recycleren (containerpark), verbranden (door erkende inzamelaar) of verkopen aan een afvalverwerkingsbedrijf.

Waar moet afgewerkte olie naartoe worden gebracht?

Bedrijven kunnen zich op verschillende manieren van afgewerkte olie ontdoen: olie waar geen PCB’s of halogenen in zitten, en niet vermengd zijn met andere stoffen, kunnen worden ingeleverd bij recyclagebedrijven (o.a. containerpark). Afgewerkte olie die te sterk verontreinigd is met PCB’s wordt beschouwd als gevaarlijk afval en moet worden verbrand in speciale verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om afgewerkte olie in te leveren bij erkende inzamelaars. Vraag daarvoor uw inzamelaar naar de voorwaarden.

Hoeveel kost het wegbrengen van afgewerkte olie?

Als u de afgewerkte olie naar een recyclingbedrijf brengt, wordt meestal tussen 5 en 15 euro in rekening gebracht. Voor de verwijdering van afgewerkte olie die geldt als gevaarlijk afval, kunnen extra kosten worden gerekend. Het niet naleven van de wettelijke voorschriften voor de verwijdering van afgewerkte olie wordt bestraft met een aanzienlijke boete.

Hoeveel kost het wegbrengen van afgewerkte olie?

Als u de afgewerkte olie naar een recyclagebedrijf brengt, wordt meestal tussen € 5 en € 15 in rekening gebracht. Voor de verwijdering van afgewerkte olie die geldt als gevaarlijk afval, kunnen extra kosten worden aangerekend. Het niet-naleven van de wettelijke voorschriften voor de verwijdering van afgewerkte olie wordt bestraft met een aanzienlijke boete.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – TanawatPontchour